մենյու

Customsամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 227. temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ ժամանակավոր արտահանում `Միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, համաձայն որի` այդպիսի ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից `դրանց ժամանակավոր տեղակայման համար և օգտագործվում են դրանից դուրս` առանց արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու `սույն մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման պայմանների պայմանով: և դրանց օգտագործումը `համաձայն այդպիսի մաքսային ընթացակարգի:
 2. Goodsամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված և Միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները (այսուհետ `սույն գլուխը` ժամանակավորապես արտահանված ապրանքներ), կորցնում են Միության ապրանքների կարգավիճակը:
 3. Միության մաքսային տարածքից արտահանվածների նկատմամբ թույլատրվում է կիրառել ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգ.
  1. ժամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները `սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 231-րդ կետի համաձայն` ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար.
  2. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերության 303-րդ ենթակետում նշված միության ապրանքները:
 4. Temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգը չի տարածվում հետևյալ ապրանքների վրա.
  1. պարենային ապրանքներ, ըմպելիքներ, այդ թվում ՝ ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ և ծխախոտային ապրանքներ, հումք, կիսաֆաբրիկատներ, սպառվող նյութեր և նմուշներ, բացառությամբ Միության մաքսային տարածքից դրանց արտահանման դեպքերի ՝ մեկ օրինակով գովազդի և (կամ) ցուցադրման համար նպատակները կամ որպես ցուցանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ.
  2. թափոններ, այդ թվում ՝ արդյունաբերական:
 5. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու ժամանակավորապես արտահանվող ապրանքների այն կատեգորիաները, որոնց համար թույլատրվում է դրանց փոխարինումը արտասահմանյան ապրանքներով, ինչպես նաև դրանց փոխարինման դեպքերը:
 6. Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում թույլատրվում է կիրառել ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգ `կապված գազատարով փոխադրվող բնական գազի հետ:

Հոդված 228. goodsամանակավոր արտահանման ապրանքները մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմանները և դրանց օգտագործումը ՝ համաձայն այդպիսի մաքսային ընթացակարգի

 1. Temporaryամանակավոր արտահանման համար ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն են.
  1. ժամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը, երբ դրանք հետագայում տեղադրվում են մաքսային ընթացակարգում `այս մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար: Հայտնաբերում ապրանքները չեն պահանջվում այն ​​դեպքերում, երբ, համաձայն երրորդ պետության հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերի կամ սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 227-րդ կետին համապատասխան որոշված ​​դեպքերում, թույլատրվում է ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների փոխարինում.
  2. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի պահպանում.
  2. սույն օրենսգրքի 230-րդ հոդվածով սահմանված ժամանակավորապես արտահանվող ապրանքների օգտագործման և հեռացման սահմանափակումների պահպանում:

Հոդված 229. temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի տևողությունը

 1. Temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ժամկետը չի սահմանափակվում, եթե սույն կետի երկրորդ պարբերության համաձայն այլ բան նախատեսված չէ:
  Կախված Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման նպատակներից, ինչպես նաև այն ապրանքների համար, որոնց համար անդամ պետության օրենսդրությունը սահմանում է դրանք այս պետության տարածք վերադարձնելու պարտավորությունը, անդամ պետության օրենսդրությունը մաքսային կարգավորումը կարող է սահմանել ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի տևողությունը:
 2. Temporaryամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման ժամանակ մաքսային մարմինը հայտարարատուի հայտարարագրի հիման վրա, ելնելով Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման նպատակներից և հանգամանքներից, սահմանում է դրա գործողության ժամկետը: մաքսային ընթացակարգ:
 3. Temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը, որը հաստատվել է մաքսային մարմնի կողմից, անձի պահանջով, կարող է երկարաձգվել մինչև սույն ժամկետի ավարտը կամ դրա ավարտից ոչ ուշ, քան 1 ամիս հետո: Մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը երկարացնելիս, դրա ժամկետի ավարտից հետո այդպիսի մաքսային ընթացակարգի գործողությունը վերսկսվում է սույն մաքսային ընթացակարգի դադարեցման օրվանից:
 4. Եթե ​​ապրանքների վերաբերյալ, սույն հոդվածի 1-ին պարբերության երկրորդ պարբերության համաձայն, մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությունը որոշում է մաքսային մարմնի կողմից սահմանված (երկարաձգված) մաքսային կարգի գործողության ժամկետը, որը սահմանված է մաքսային մարմնի կողմից, ապա Սույն մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել այդ ժամկետը:
 5. Այն դեպքում, երբ ժամանակավորապես արտահանվող ապրանքների սեփականությունը փոխանցվում է օտարերկրյա անձի, որի նկատմամբ անդամ պետության օրենսդրությունը չի սահմանում դրանք այս պետության տարածք վերադարձնելու պարտավորությունը, մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը այդ ապրանքների նկատմամբ ժամանակավոր արտահանման համար չի երկարաձգվում, և այդ ապրանքները ենթակա են արտահանման մաքսային ընթացակարգի:

Հոդված 230. rilyամանակավորապես արտահանված ապրանքների օգտագործման և հեռացման սահմանափակումները

 1. Temամանակավորապես արտահանվող ապրանքները պետք է մնան անփոփոխ, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահման բնական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով փոփոխությունների:
 2. Թույլատրվում է ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների հետ գործառնություններ իրականացնել, որոնք անհրաժեշտ են դրանց անվտանգությունն ապահովելու համար, ներառյալ նորոգումները, բացառությամբ հիմնական նորոգումների, արդիականացման, սպասարկման և ապրանքների լավ վիճակում պահելու համար անհրաժեշտ այլ գործողությունների, պայմանով, որ ապրանքները նույնականացվեն մաքսային մարմնի կողմից երբ դրանք դրվում են վերամուծման մաքսային ընթացակարգի ներքո:

Հոդված 231. temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Մինչև մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, սույն մաքսային ընթացակարգի հետևանքն ավարտվում է ժամանակավորապես արտահանված ապրանքները վերամուծման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով `բացառությամբ 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքի: սույն հոդվածի 4-րդ կետի:
 2. Մինչև մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է ավարտվել ՝ ժամանակավորապես արտահանված ապրանքները արտահանման մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրելու, մաքսային տարածքից դուրս վերամշակելու, ժամանակավոր արտահանելու միջոցով, բացառությամբ դեպքի: նախատեսված է սույն հոդվածի 2-րդ պարբերության 4-րդ ենթակետով, և նաև, եթե անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, ժամանակավորապես արտահանված ապրանքները ենթակա են պարտադիր վերաերկրման Միության մաքսային տարածք:
 3. Ամանակավորապես արտահանվող ապրանքները կարող են դրվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված մաքսային ընթացակարգերի մեկ կամ ավելի խմբաքանակների մեջ:
 4. Մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է.
  1. մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի ավարտից հետո, եթե այդպիսի մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը չի երկարացվել.
  2. սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 230-րդ կետի խախտմամբ `մինչ մաքսային ընթացակարգի ավարտը, ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների հետ կապված կապիտալ նորոգման, արդիականացման գործողություններ կատարելու փաստը բացահայտելը:
 5. Միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքները, որոնց նկատմամբ դադարեցվել է ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը սույն հոդվածի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքի վրա գտնվելու վայրը `գտնվելու վայրի մաքսային տարածքում: Միությունը ենթակա է տեղակայման արտասահմանյան ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի ներքո, բացառությամբ վերամուծման մաքսային կարգի, և Միության մաքսային տարածքից արտահանման համար `մաքսային արտահանման կարգի ներքո:

Հոդված 232. temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգում դրված (դրված) ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման և հաշվարկման ժամկետը

 1. Exportամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի մեջ դրված ապրանքների նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորությունն առաջանում է հայտարարատուի համար `մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների հայտարարագիրը գրանցելու պահից:
 2. Exportամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգում դրված (դրված) ապրանքների նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորությունը հայտարարագիրը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում.
  1. սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 2-ին և 231-րդ կետերին համապատասխան `ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ավարտը.
  2. ապրանքների տեղաբաշխում, որի նկատմամբ դադարեցվել է ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետի կամ 5-րդ հոդվածի 231-րդ կետի համաձայն.
  3. ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ թողարկելուց հրաժարվելը `ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս առաջացած արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  4. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչել `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ համարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `գրանցման ժամանակ ծագած արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված: հայտարարագիր ապրանքների համար;
  5. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  6. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  7. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:

3. Արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է, եթե ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 2-ին և 231-րդ կետերի համաձայն `նախքան մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ավարտը:

Այս հանգամանքի ի հայտ գալու դեպքում `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ավարտման ամսաթիվը համարվում է արտահանման մաքսատուրքերի վճարման վերջնաժամկետ:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված հանգամանքի առկայության դեպքում արտահանման մաքսատուրքերը վճարվում են այնպես, կարծես ժամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները դրված են արտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ `առանց դրա վճարման արտոնությունների կիրառման: արտահանման մաքսատուրքեր:

Արտահանման մաքսատուրքերի հաշվարկման համար արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերն ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների ժամանակավոր արտահանման մաքսային կարգի տակ դրելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագիր գրանցելու օրը:

5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն արտահանման մաքսատուրքերի գումարների վրա վճարվում են տոկոսներ, կարծես այդ գումարների հետ կապված վճարման հետաձգում է տրվել, եթե դա սահմանված է անդամ պետության օրենսդրությամբ: Պետություն, որի տարածքում ապրանքները դրվել են ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. Ապրանքները մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու դեպքում `սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ պարբերության 5-րդ պարբերության կամ 231-րդ հոդվածի 10-րդ կետի համաձայն` արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու և (կամ) դրանք գանձելու պարտավորությունը կատարելուց հետո ( ամբողջությամբ կամ մասամբ), սույն հոդվածի համաձայն վճարված և (կամ) գանձված արտահանման մաքսատուրքերի գումարները ենթակա են վերադարձման (փոխհատուցման) `համաձայն սույն օրենսգրքի XNUMX-րդ գլխի:

Հոդված 233. exportամանակավորապես արտահանվող ապրանքների նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները, երբ դրանք դրվում են արտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ

1. exportամանակավորապես արտահանվող ապրանքները արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ մտնելու դեպքում `արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար, արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը կիրառվում են ուժի մեջ մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների տեղադրման համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի գրանցման օրը: արտահանման մաքսային ընթացակարգը, եթե սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 53-ին կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված չէ մեկ այլ օր:

Եթե ​​արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը անդամ պետության արժույթի վերածել, ապա այդպիսի փոխարկումը կատարվում է սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված օրվա ուժի մեջ մտած փոխարժեքով:

2. Արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքերի գումարների վրա վճարվում են տոկոսներ, կարծես նշված գումարների մասով վճարման հետաձգում է տրվել, եթե դա սահմանված անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները դրվել են մաքսային ընթացակարգի տակ ՝ ժամանակավոր արտահանման համար: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հոդված 234. Արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու և վճարելու առանձնահատկությունները այն մաքսային ընթացակարգի տակ դնելիս, որի համար դադարեցվել է ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգը

1. Երբ ապրանքները մտնում են ապրանքների արտահանման համար մաքսային ընթացակարգ, որի համար դադարեցվել է ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգը, արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերն ուժի մեջ էին այն օրը, երբ մաքսային մարմինը հայտարարագրում է ապրանքները տեղաբաշխելու համար: ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո կիրառվում են արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար, եթե սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 53-ին կետի երկրորդ պարբերության համաձայն `անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված չէ մեկ այլ օր:

Եթե ​​արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը անդամ պետության արժույթի վերածել, ապա այդպիսի փոխարկումը կատարվում է սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված օրվա ուժի մեջ մտած փոխարժեքով:

2. Արտահանման մաքսային ընթացակարգում դրված (դրված) ապրանքների նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի վճարված (հավաքագրված) մասի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ դադարեցվել է ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգը, վճարվում են տոկոսներ, կարծես հետաձգումը վճարը տրվել է այդ գումարների հետ կապված, եթե դա հաստատված է այն անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները դրվել են ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...