մենյու

Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 219. temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ ժամանակավոր ներմուծում (մուտք) - օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, համաձայն որի ՝ այդպիսի ապրանքները ժամանակավորապես տեղակայված են և օգտագործվում են Միության մաքսային տարածքում ՝ ապրանքները սույն մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններին և դրանց համաձայն ՝ համաձայն այդպիսի մաքսային ընթացակարգ ՝ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի մասնակի վճարմամբ և առանց հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման կամ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման և առանց հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման:
 2. Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները (այսուհետ `սույն գլխում` ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքներ) պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:
 3. Ապրանքների կատեգորիաներ, որոնց ժամանակավոր մնալը և օգտագործումը Միության մաքսային տարածքում `ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, թույլատրվում են առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման, այդպիսի ժամանակավոր մնալու և օգտագործման պայմանները, ինչպես նաև նման ժամանակավոր կացության և օգտագործման ժամկետները որոշվում են Հանձնաժողովի և (կամ) անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով `երրորդ կողմի հետ: (տես Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի թիվ 109, 20.12.2017 թ. որոշում)
 4. Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը չի տարածվում ապրանքների հետևյալ կատեգորիաների վրա.
  1. սննդամթերք, խմիչքներ, ներառյալ ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ և ծխախոտային արտադրանք, հումք և կիսաֆաբրիկատներ, սպառվող նյութեր և նմուշներ, բացառությամբ միության մաքսային տարածք դրանց ներմուծման դեպքերի ՝ մեկ օրինակով գովազդի և (կամ) համար ցուցադրական նպատակներով կամ որպես ցուցանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ.
  2. թափոններ, ներառյալ արդյունաբերական թափոնները.
  3. միության մաքսային տարածք ներմուծման համար արգելված ապրանքներ:
 5. Թույլատրվում է ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի կիրառումը `կասեցնելու մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգը` սույն մաքսային ընթացակարգի ներքո դնելով մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների վերամշակման ապրանքները:

ՀՈԴՎԱ 220. goodsամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների և նման մաքսային ընթացակարգի համաձայն օգտագործման պայմանները

 1. Goodsամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ տեղադրելու պայմաններն են.
  1. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը `դրանք հետագայում մաքսային ընթացակարգով տեղաբաշխելու համար` այս մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար: Հայտնաբերում ապրանքները չեն պահանջվում այն ​​դեպքերում, երբ անդամ պետությունների երրորդ կողմերով միջազգային պայմանագրերի համաձայն թույլատրվում է ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքների փոխարինումը.
  2. սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածի համաձայն ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն `Միության մաքսային տարածքում ապրանքների ժամանակավոր առկայությունը և օգտագործումը ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին համապատասխան թույլատրվում է առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման.
  3. ապրանքների ժամանակավոր տեղակայման և օգտագործման պայմաններին `համաձայն ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի` առանց մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման, եթե այդպիսի պայմանները որոշվում են Հանձնաժողովի կողմից `համաձայն սույն 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի: Օրենսգիրքը և (կամ) նախատեսված են երրորդ կողմ ունեցող անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով.
  4. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի պահպանումը.
  2. սույն օրենսգրքի 222 -րդ հոդվածով սահմանված ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների տիրապետման և օգտագործման սահմանափակումների պահպանումը.
  3. սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածի համաձայն ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն `Միության մաքսային տարածքում ապրանքների ժամանակավոր առկայությունը և օգտագործումը ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին համապատասխան թույլատրվում է առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման.
  4. ապրանքների ժամանակավոր տեղակայման և օգտագործման պայմանները `ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին համապատասխան` առանց սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն որոշված ​​մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման և (կամ) նախատեսված է անդամ պետությունների `երրորդ կողմի հետ միջազգային պայմանագրով:

Հոդված 221. temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տևողությունը

 1. Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի վավերականության ժամկետը չի կարող գերազանցել 2 տարին `ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային կարգով անցնելու օրվանից կամ սույն հոդվածի 2 -րդ կետին համապատասխան` Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետից: ,
 2. Որոշ կատեգորիաների ապրանքների համար `կախված Միության մաքսային տարածք դրանց ներմուծման նպատակից, Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի գործողության ավելի կարճ կամ ավելի երկար ժամկետ: (տես Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի թիվ 2, 109 թ. որոշում)
 3. Մաքսային մարմինը, ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելիս, հայտարարատուի հայտարարագրի հիման վրա, ելնելով Միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման նպատակներից և հանգամանքներից, սահմանում է վավերականությունը սույն մաքսային ընթացակարգի ժամանակահատվածը, որը, հաշվի առնելով սույն հոդվածի 4 -րդ կետը, չի կարող գերազանցել սույն հոդվածի 1 -ին կետով նախատեսված ժամկետը կամ Հանձնաժողովի կողմից սույն հոդվածի 2 -րդ կետին համապատասխան սահմանված ժամկետը:
 4. Անձի պահանջով մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը կարող է երկարացվել մինչև այս ժամկետի ավարտը կամ դրա ավարտից ոչ ուշ, քան 1 ամիսը `այս մաքսային վավերականության ժամկետում: սույն հոդվածի 1 -ին կետով նախատեսված ընթացակարգը կամ սույն հոդվածի 2 -րդ կետին համապատասխան `Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​այս մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը:
  Եթե ​​մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է, ապա դրա ավարտից հետո նման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը վերսկսվում է սույն մաքսային ընթացակարգի դադարեցման օրվանից:
 5. Միության մաքսային տարածքում գտնվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի կրկնակի կիրառման դեպքում, այդ թվում `երբ տարբեր ապրանքներ հանդես են գալիս որպես այդ ապրանքների հայտարարատու, մաքսային ընթացակարգի վավերականության ընդհանուր ժամկետը ժամանակավոր ներմուծումը (մուտքը) չի կարող գերազանցել սույն հոդվածի 1 -ին կետով նախատեսված ժամկետը կամ Հանձնաժողովի կողմից սույն հոդվածի 2 -րդ կետին համապատասխան սահմանված ժամկետը:

Հոդված 222. temporarilyամանակավոր ներմուծվող ապրանքների տիրապետման և օգտագործման սահմանափակումները

 1. Importedամանակավորապես ներմուծվող ապրանքները պետք է մնան անփոփոխ, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև բնական կորստի հետևանքով փոխադրումների (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման բնական փոփոխությունների:
  Թույլատրվում է իրականացնել գործողություններ ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքների հետ, որոնք անհրաժեշտ են դրանց անվտանգությունն ապահովելու համար, ներառյալ վերանորոգումը (բացառությամբ հիմնանորոգման, արդիականացման), սպասարկում և այլ գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքները լավ վիճակում պահելու համար, պայմանով, որ ապրանքների նույնականացումն իրականացվի մաքսային մարմնի կողմից: ապահովված է սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերի համաձայն `ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգերի ավարտից հետո:
  Թույլատրվում է իրականացնել փորձարկումներ, հետազոտություններ, փորձարկումներ, ստուգումներ, փորձեր կամ փորձեր ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքների վրա կամ դրանց օգտագործումը փորձարկման, հետազոտության, փորձարկման, ստուգման, փորձերի կամ փորձերի ընթացքում:
 2. Temամանակավորապես ներմուծվող ապրանքները պետք է լինեն հայտարարատուի իրական տիրապետման և օգտագործման մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց փոխանցումը այլ անձանց տիրապետման և օգտագործման թույլատրվում է սույն հոդվածի 3 -րդ և 4 -րդ կետերի համաձայն:
 3. Թույլատրվում է հայտարարատուի կողմից առանց մաքսային մարմնի թույլտվության փոխանցել այլ անձանց տիրապետմանն ու օգտագործմանը.
  1. ժամանակավորապես ներմուծվող բազմակի օգտագործման (վերադարձելի) փաթեթավորում, որը նախատեսված է Միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների փաթեթավորման և պաշտպանության համար.
  2. ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքներ `դրանց պահպանման, վերանորոգման (բացառությամբ հիմնանորոգման, արդիականացման), պահեստավորման, փոխադրման (փոխադրման) նպատակով.
  3. ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքներ `փորձարկման, հետազոտության, փորձարկման, ստուգման, փորձարկումների կամ փորձերի նպատակով.
  4. ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքներ այլ նպատակներով `Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​և (կամ) երրորդ կողմերի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում:
 4. Սույն հոդվածի 3 -րդ կետով սահմանված դեպքերից այլ դեպքերում, ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների հայտարարատուի փոխանցումը այլ անձանց տիրապետման և օգտագործման համար թույլատրվում է մաքսային մարմնի թույլտվությամբ կամ այն ​​դեպքերում, որոշված ​​կարգով և պայմաններով: Հանձնաժողովը `մաքսային մարմնին տեղեկացնելուց հետո:
 5. Մաքսային մարմնից ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքները այլ անձանց տիրապետման և օգտագործման հանձնելու թույլտվություն ստանալու համար հայտարարագիր այդ ապրանքները պետք է ներկայացվեն մաքսային մարմնին, որում դրանք դրվել են մաքսային ընթացակարգի ներքո, դիմում `դրանում նշելով ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների մեկ այլ անձի փոխանցման պատճառը և տվյալ անձի մասին տեղեկությունները:
 6. Այլ անձանց տիրապետման և օգտագործման ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների փոխանցումը չի ազատում այդ ապրանքների հայտարարատուին ապրանքների օգտագործման այլ պայմանների պահպանումից `սույն գլխով սահմանված ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի համաձայն, և չի կասեցնում կամ երկարացնում ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը:
 7. Հանձնաժողովի կողմից սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն որոշված ​​ապրանքներ և (կամ), որոնք նախատեսված են երրորդ կողմերի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով, որոնց նկատմամբ ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է առանց վճարելով ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր, օգտագործվում են Միության տարածքում մաքսային սահմաններում, եթե Հանձնաժողովի կողմից այլ բան սահմանված չէ:
 8. Թույլատրվում է օգտագործել ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքներ, որոնք տրանսպորտային միջոցներ են Միության մաքսային տարածքից դուրս, եթե դրանք միջազգային փոխադրամիջոցների փոխադրամիջոց են օգտագործվում, և դրանց վրա կիրառվում են սույն օրենսգրքի 38 -րդ գլխի դրույթները: Միության մաքսային տարածքից դուրս փոխադրամիջոց հանդիսացող ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքների օգտագործման դեպքում այդպիսի ապրանքների նկատմամբ թույլատրվում է իրականացնել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 277 -րդ կետերով նախատեսված գործողությունները:
  Սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 277 -րդ կետերով չնախատեսված գործողությունները թույլատրվում են `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 277 -րդ կետի համաձայն:
  Միության մաքսային տարածքից դուրս որպես միջազգային փոխադրամիջոց հանդիսացող ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների օգտագործումը չի դադարեցնում կամ կասեցնում ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը:

Հոդված 223. importամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը կիրառելիս ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները

 1. Ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ `ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, ներմուծման մաքսատուրքերի մասնակի վճարմամբ, Հարկեր վճարման ենթակա են ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգում դրանք տեղակայվելու օրվանից մինչև դրա ավարտի օրը:
 2. Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների մասով, առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման, հայտարարատուի պահանջով ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարումը կատարվում է օրվանից նշված օրվանից: հայտարարատուի դիմում մինչև ժամանակավոր ներմուծման մաքսային ընթացակարգի (հանդուրժողականության) ավարտը: Հայտարարատուի նշված բողոքը ներկայացվում է մաքսային մարմնին, որը կատարել է ապրանքների թողարկում երբ դրանք դրվում են ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո, մինչև սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետին համապատասխան սահմանված ժամկետի ավարտը:
  Որպես հայտարարատուի բողոքարկում օգտագործվում է մաքսային փաստաթուղթ `ապրանքների հայտարարագրի ուղղում:
 3. Սույն հոդվածի 1 -ին և 2 -րդ կետերի համաձայն սահմանված ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա (ամբողջական կամ թերի) ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման դեպքում (այսուհետ `սույն գլխում` մասնակի վճարման կիրառման ժամանակաշրջան) ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր), մաքսային հայտարարագրի 3 տոկոսը, որը հաշվարկվում է այդպիսի ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար և ապրանքների նկատմամբ `մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը` ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմումի գրանցման օրը, ներմուծման մաքսատուրքերի չափը, հարկերը, որոնք պետք է վճարվեին, եթե ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո լինեին: դրված մաքսային ընթացակարգի ներքո `ներքին սպառման համար բաց թողնելու համար:
 4. Սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 224 -րդ կետի համաձայն ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի կասեցումից հետո ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարում չի կատարվում նման կասեցման ժամանակահատվածի համար: Սույն կետի կիրառման նպատակով մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամկետը որոշվում է ամբողջ օրացուցային ամիսների քանակով, որոնց ընթացքում ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը կասեցվում է:
 5. Ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարը վճարվում է հայտարարատուի ընտրությամբ `ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար (այսուհետ` սույն գլխում. ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի միանվագ վճարում) կամ պարբերաբար (այսուհետ `սույն գլխում` ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարում): Ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարման դեպքում այդպիսի վճարումը կատարվում է սույն հոդվածի 3 -րդ կետի համաձայն վճարման ենթակա գումարի չափով `ոչ պակաս, քան 1 օրացուցային ամիս (ամբողջական կամ թերի): Ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարների վճարման հաճախականությունը որոշվում է հայտարարատուի կողմից ապրանքների հայտարարագրում:
  Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները չվճարելու կամ թերի վճարելու դեպքում, պարբերաբար վճարվող հարկերը, սույն օրենսգրքի 4-րդ կետի և սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 7-րդ և 225-րդ ենթակետերի համաձայն սահմանված ժամկետներում, ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկերը վճարվում են միաժամանակ ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման կիրառման ողջ մնացած ժամանակահատվածի համար:
 6. Ներմուծման մաքսատուրքերի, վճարված և (կամ) հավաքված հարկերի ընդհանուր գումարը ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման ժամանակ չպետք է գերազանցի այդպիսի ապրանքների տակ դնելու համար ներկայացված մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրը հաշվարկված գումարը: ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը, իսկ ապրանքների մասով, որոնց բացթողումն իրականացվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացումը, ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացում, ներմուծման մաքսատուրքերի չափ, հարկեր, որոնք պետք է վճարվեին, եթե ապրանքները դրվեին ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 7. Սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին, 5 -րդ և 224 -րդ կետերի համաձայն `ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտից կամ դադարեցումից հետո, ներմուծման մաքսատուրքերի, վճարված և (կամ) հավաքագրված գումարների կիրառման ընթացքում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, վերադարձի (փոխհատուցման) մասնակի վճարումը ենթակա չէ, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ:

Հոդված 224. temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը, կասեցումը և դադարեցումը

 1. Մինչ մաքսային մարմնի սահմանած ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը, այս մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է.
  1. ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը, այդ թվում `սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 276-րդ կետի համաձայն.
  2. վթարի կամ վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստը մաքսային մարմինների կողմից `անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն, կամ այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստը փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանք.
  3. Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​հանգամանքների առաջացում և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրության մաքսային կարգավորման մասին, մինչ այդ ապրանքները մաքսային հսկողության տակ են:
 2. Մինչ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը, այս մաքսային ընթացակարգը կարող է ավարտվել.
  1. ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի ներքո `սույն օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով, բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի, եթե սույն կետով այլ բան նախատեսված չէ.
  2. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի վերսկսումը, որի գործողությունը կասեցվել է սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 173 -րդ կետի համաձայն.
  3. ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը, եթե այդ ապրանքները դրված են սույն մաքսային ընթացակարգի տակ `միության մաքսային տարածքով մի անդամ երկրի տարածքից փոխադրման (փոխադրման) համար, որի մաքսային մարմինը ապրանքները բաց է թողել, երբ դրանք դրվել են ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ ՝ մեկ այլ անդամ պետության տարածք:
 3. Մինչև մաքսային մարմնի սահմանած ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը, այս մաքսային ընթացակարգը կարող է կասեցվել, եթե ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքները գտնվում են մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգում, մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգում, կամ, Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​դեպքերում, հատուկ մաքսային ընթացակարգով:
  Determiningամանակավոր ներմուծման ապրանքների հատուկ մաքսային ընթացակարգի ներքո ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի կասեցման գործը որոշելիս Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման վերջնաժամկետը:
 4. Temամանակավորապես ներմուծվող ապրանքները կարող են դրվել վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո կամ մեկ այլ մաքսային կարգով մեկ այլ մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 5. Մաքսային մարմնի սահմանած ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի վավերականության ժամկետի ավարտից հետո մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցվում է:
 6. Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտի դեպքերը, պայմանները և կարգը, այլ անդամ պետության տարածքում, բացի այն անդամ պետությունից, որի մաքսային մարմինը նման ապրանքներ դրել է ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ, որոշվում է Հանձնաժողով:

ՀՈԴՎԱ 225. importամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության ի հայտ գալը և դադարեցումը, դրանց վճարման ժամկետը: և հաշվարկ

 1. Importամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմփինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է հայտարարատուի համար այն պահից, երբ մաքսային մարմինը ապրանքների համար հայտարարագիր է գրանցում, ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների բացթողման համար հայտարարված ապրանքների համար `ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների բացթողման դիմում ներկայացրած անձի կողմից. ապրանքների հայտարարագիր:
 2. Ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների նկատմամբ, որոնք ներմուծվում են մեկ ստացողի հասցեից մեկ ուղարկողի կողմից մեկ փոխադրման (փոխադրման) փաստաթղթով ներմուծվող մաքսատուրքեր և հարկեր: մաքսային արժեքը որը չի գերազանցում 200 եվրոյին համարժեք գումարը, և եթե Հանձնաժողովը որոշում է նման գումարի այլ չափ, ապա Հանձնաժողովի որոշած գումարի չափը չի առաջանում ապրանքների գրանցման օրը գործող փոխարժեքով: մաքսային մարմնի հայտարարագիրը: Միևնույն ժամանակ, սույն կետի նպատակների համար մաքսային արժեքը չի ներառում Միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) արժեքը, ժամանման վայրը, բեռնման, բեռնաթափման կամ վերաբեռնման արժեքը ապրանքների և ապահովագրության ծախսերը `կապված այդպիսի ապրանքների փոխադրման (փոխադրման), բեռնման, բեռնաթափման կամ բեռնաթափման հետ:
  Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու սույն պարբերության երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված գումարի այլ գումար, որի շրջանակներում ժամանակավոր ներմուծման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորությունը ( ընդունում), մեկ առաքողի հասցեով մեկ ուղարկողից մեկ տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթով չի առաջանում:
 3. Importամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմփինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը հայտարարողը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում.
  1. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը `սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերի համաձայն, մինչև սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն սահմանված ժամկետի ավարտը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ եկել է մինչև սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտը ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարումը.
  2. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի դադարեցում `սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերի համաձայն, եթե ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների դեպքում արտոնություններ են կիրառվում ներմուծման վճարման համար: մաքսատուրքեր և հարկեր, բացառությամբ այն դեպքի, երբ, մինչև սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտը, լրացել է ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  3. սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերի համաձայն ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը և ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի և (կամ) դրանց հավաքագրման պարտավորությունների կատարումը `սույն համաձայն վճարման ենթակա գումարներով: Հոդված;
  4. 6 -րդ կետի 8 -րդ և 7 -րդ ենթակետերով նախատեսված հանգամանքների առաջացման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր և (կամ) դրանց հավաքագրումը վճարման ենթակա պարտավորությունների կատարումը: այս հոդվածը;
  5. վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստով օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից ճանաչում: բնական փոխադրումներ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման պայմաններում ՝ մինչև ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը և ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի և (կամ) դրանց հավաքագրման պարտավորությունների կատարումը: սույն հոդվածի համաձայն վճարման ենթակա `նման հանգամանքների առաջացմանը նախորդող ժամանակահատվածի համար.
  6. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքների բաց թողնելը `կապված ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման հետ, որոնք ծագել են ապրանքների համար հայտարարագիր կամ դիմում ներկայացնելիս ապրանքների բացթողում `ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ.
  7. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
  8. ապրանքների բռնագրավումը կամ փոխակերպումը անդամ պետության սեփականության (եկամտի) ՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան և ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի և (կամ) դրանց հավաքագրման պարտավորությունների կատարումը սույն հոդվածի համաձայն նման հանգամանքների առաջացումից առաջ ընկած ժամանակահատվածի համար.
  9. մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն ապրանքների պահում և ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր վճարելու և (կամ) դրանց հավաքագրման պարտավորությունների կատարում `սույն հոդվածի համաձայն վճարման ենթակա գումարներով` մինչև այդ պահումը ;
  10. ժամանակավոր պահեստավորման կամ մաքսային ընթացակարգերից մեկում տեղաբաշխման ենթակա ապրանքներ, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդագրության ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով (վարչական վարույթ վարելիս), որի վերաբերյալ որոշում պարտավորվել է դրանք վերադարձնել, եթե ավելի վաղ այդպիսի ապրանքների բացթողում չէր կատարվել, և ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր և (կամ) դրանց հավաքագրման պարտավորությունների կատարումը սույն հոդվածի համաձայն `բռնագրավումից առաջ ընկած ժամանակահատվածի համար: կամ նման ապրանքների առգրավում հանցագործության մասին հաղորդագրության ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով (վարչական վարույթ վարելը):
 4. Importամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո (մուտքի) ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտականությունը ենթակա է կատարման (ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկերը վճարման ենթակա են ):
  1. ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի կամ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարի առաջին մասի վճարման միանվագ վճարման դեպքում, ներմուծման մաքսատուրքերի պարբերական վճարման հարկեր, հարկեր `մինչև ժամանակավոր ներմուծման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների բացթողումը (ընդունելություն);
  2. ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարի երկրորդ և հաջորդ մասերի վճարումից `ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարման դեպքում` մինչև այն ժամանակաշրջանի սկիզբը, որի համար վճարվում է ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարի հաջորդ մասը:
 5. Սույն հոդվածի 4 -րդ կետում նշված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված չափերով:
 6. Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին դրված ապրանքներին, ապա ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորությունը կատարվում է սույն հոդվածի 7 -րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո:
 7. Հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում համարվում է ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման վերջնաժամկետը.
  1. սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն սահմանված ապրանքների ժամանակավոր տեղակայման և օգտագործման պայմանները չպահպանելու դեպքում `այդ ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրը.
  2. սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետին համապատասխան սահմանված ժամկետի ավարտի դեպքում.
   • ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի միանվագ վճարման դեպքում կամ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարի առաջին մասի, հարկերի `ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարման դեպքում` այդ ժամկետի ավարտի օրը վերջնաժամկետ;
   • ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարի երկրորդ և հաջորդ մասերը վճարելիս. ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարման դեպքում `այն ժամանակաշրջանի սկզբին նախորդող օրը, որի համար ներմուծվող մաքսատուրքերի գումարի հաջորդ մասը և հարկերը վճարվում են;
  3. եթե հայտարարագիրը բողոք է ներկայացնում սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 223 -րդ կետի համաձայն.
   • ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի կամ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարի առաջին մասի, ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարման դեպքում `միանվագ վճարման դեպքում` նշված օրվան նախորդող օրը հայտարարատուի հայտարարագրում.
   • ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարի երկրորդ և հաջորդ մասերը վճարելիս. ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի պարբերական վճարման դեպքում `այն ժամանակաշրջանի սկզբին նախորդող օրը, որի համար ներմուծվող մաքսատուրքերի գումարի հաջորդ մասը և հարկերը վճարվում են;
  4. եթե հայտարարատուն հրաժարվում է օգտվել ներմուծման մաքսատուրքերի, այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումների հետ կապված հարկերի վճարումից, ներմուծում (ընդունում), ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարումից արտոնություններից հրաժարվելու մասերի փոփոխություն.
  5. ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի և (կամ) այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումների դեպքում նման նպաստների կիրառման հետ կապված գործողություններ կատարելու դեպքում գործողությունների կատարման դեպքում, բացառությամբ այն դեպքերի համար, երբ նման գործողությունների կատարումը հանգեցնում է սույն կետի 6 -րդ և 7 -րդ ենթակետերով նախատեսված հանգամանքների առաջացմանը `այդ գործողությունների կատարման առաջին օրը, և եթե այդ օրը նշանակված չէ, ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով սահմանված ապրանքներ.
  6. ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների փոխանցման դեպքում ՝ մինչև ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը այլ անձանց առանց մաքսային մարմինների թույլտվության `ապրանքների փոխանցման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, այդ ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրը.
  7. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտից առաջ ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների կորստի դեպքում, բացառությամբ վթարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորստի ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի: փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմանները `ապրանքների կորստի օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - նշված ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրը.
  8. եթե ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերի համաձայն, մինչև մաքսային մարմնի սահմանած ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը `ժամկետի ավարտը. մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր մուտքի (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 221 -րդ կետին համապատասխան սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը երկարաձգվում է:
 8. Սույն հոդվածի 7 -րդ կետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են `
  1. սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 7 -ին ենթակետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում `իբր ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների մասով ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարումը կիրառվել է 223 -րդ հոդվածի համաձայն: սույն օրենսգրքի `ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո` դրա լրացման օրը ընկած ժամանակահատվածի համար.
  2. սույն հոդվածի 2 -րդ կետի 7 -րդ ենթակետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում. իբր ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների մասով ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարումը կիրառվել է 223 -րդ հոդվածի համաձայն: սույն օրենսգրքի `սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 219 -րդ կետի համաձայն սահմանված ժամկետի ավարտին հաջորդող օրվանից` ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտի օրվանից.
  3. սույն հոդվածի 3 -րդ կետի 7 -րդ ենթակետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում `սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված չափով.
  4. սույն հոդվածի 4 -րդ կետի 5 -րդ և 7 -րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում `սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածին համապատասխան որոշված ​​և ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման նպաստների կիրառման դիմաց չվճարված գումարներով: սույն հոդվածի 4 -րդ կետի 5 -րդ և 7 -րդ ենթակետերով սահմանված `ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման համար սահմանված ժամկետի օրվանից` ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտի օրը.
  5. սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 8-7 -րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում, կարծես ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքները տեղավորվել են ներքին սպառման համար բաց թողնված մաքսային ընթացակարգով `հանած ներմուծման գումարները: մաքսատուրքերը, վճարված և (կամ) գանձված ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման դեպքում, եթե սույն հոդվածի 10 -րդ կետով այլ գումար նախատեսված չէ: Ներմուծման մաքսատուրքերն ու հարկերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար ներկայացված հայտարարագրի գրանցման օրը: իսկ ապրանքների նկատմամբ մինչև ապրանքների հայտարարագրումը բաց թողնված ապրանքների նկատմամբ `ապրանքների բացթողման դիմումի մաքսային մարմնի կողմից մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումը գրանցման օրը:
 9. Սույն հոդվածի 5 -րդ կետի 8 -րդ ենթակետին համապատասխան ապրանքների գծով ներմուծվող մաքսատուրքերի, վճարված (գանձված) հարկերից, ինչպես նաև ներմուծման մաքսատուրքերի, այդ ապրանքների մասով վճարված հարկերից `մասնակի վճարմամբ: ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, ենթակա են տոկոսների վճարման, կարծես տարկետում (ապառիկ վճարում) տրվել է նշված գումարների մասով `ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրվանից: սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 8-7 -րդ ենթակետերով սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման ժամկետների ավարտի օրը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
 10. Եթե ​​սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 7 -րդ և 7 -րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջացումից հետո ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերին համապատասխան, ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելի են, եթե ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարումը կիրառվել է սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածի համաձայն `վճարման վերջնաժամկետից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար: սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 7 -րդ և 7 -րդ ենթակետերի համաձայն սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի `ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտի օրը: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարները, որոնք վճարվում և (կամ) գանձվում են ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարման դեպքում, մինչև սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 7 -րդ և 7 -րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջանալը, ենթակա չեն փոխհատուցման (փոխհատուցման):
 11. Եթե ​​սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 8 - 7 ենթակետերում նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է, տեղադրվում են ժամանակավոր պահպանման համար `համաձայն սույն օրենքի 6 -րդ կետի: Սույն օրենսգրքի 129 -րդ հոդվածը կամ դրված են մաքսային ընթացակարգի համաձայն սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են այնպես, կարծես ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ հայտնված ապրանքների համար: , ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարումը կիրառվել է սույն օրենսգրքի 223 -րդ հոդվածի համաձայն:
  Այս դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերն ու հարկերը վճարվում են սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 8 -ից 7 -րդ ենթակետերով սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման համար սահմանված ժամկետի օրվանից մինչև այդ ապրանքների տեղադրման օրը: ժամանակավոր պահեստավորում կամ դրանք մաքսային ընթացակարգի տակ դնել: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են այն չափերով, որոնք չեն գերազանցում ներմուծման մաքսատուրքերի չափը, հարկեր, որոնք պետք է վճարվեին, եթե ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ներքո տեղավորվեին ներսից բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգով: սպառումը, որը հաշվարկվել է մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով տեղաբաշխման համար գրանցված օրը, և ապրանքների համար մինչև ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը - մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմումի գրանցման օրը `մինչև հայտարարագրի ներկայացումը ապրանքը... Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարումները և (կամ) գանձված ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի վճարումից սույն հոդվածի 6 -րդ կետի 8-7 -րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջացմանը նախորդող ժամանակահատվածի համար են ` ենթակա չէ փոխհատուցման (փոխհատուցման):
 12. Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին դրված ապրանքներին, ապա հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորությունը կատարվում է սույն հոդվածի 13-րդ կետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում:
 13. Հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման վերջնաժամկետն է.
  1. ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների փոխանցման դեպքում ՝ մինչև ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը այլ անձանց առանց մաքսային մարմինների թույլտվության `ապրանքների փոխանցման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, այդ ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրը.
  2. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտից առաջ ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների կորստի դեպքում, բացառությամբ վթարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորստի ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի: փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմանները `ապրանքների կորստի օրը, իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ` ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով այդ ապրանքների տեղաբաշխման օրը.
  3. եթե ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 224 -րդ կետերի համաձայն, մինչև մաքսային մարմնի սահմանած ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի ավարտը `ժամկետի ավարտը. մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամանակավոր մուտքի (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 221 -րդ կետին համապատասխան սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը երկարաձգվում է:
 14. Սույն հոդվածի 13-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարվում են այն չափով, կարծես ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները տեղաբաշխված են եղել ազատման մաքսային ընթացակարգով: ներքին սպառման համար:
  Հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մաքսային տակ տեղադրման համար ներկայացված հայտարարագրի գրանցման օրվանից: ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) կարգ, իսկ ապրանքների համար մինչև հայտարարագիր ներկայացնելը բաց թողնված ապրանքների համար `ապրանքների բացթողման դիմումի մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օր` նախքան ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը:
 15. Սույն հոդվածի 14-րդ կետի համաձայն վճարված (հավաքված) հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի գումարների դեպքում տոկոսագումարը վճարելի է, կարծես ապրանքների տեղադրման օրվանից այդ գումարների հետ կապված դրանց վճարման հետաձգում է տրվել: ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգով `մինչև սույն հոդվածի 13-րդ կետով սահմանված հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման ժամկետների ավարտը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:

ՀՈԴՎԱ 226. Ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ, երբ դրանք դրվում են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո

 1. Երբ ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքները դրվում են մաքսային ընթացակարգի ներքո `ներքին սպառման համար բաց թողնելու, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային դրույքաչափերի հաշվարկման համար, կիրառվում են փոխհատուցման տուրքեր, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի `ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար ներկայացված ապրանքների գրանցման օրվանից:
  Եթե ​​ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը փոխարկել անդամ պետության արժույթի, ապա այդպիսի փոխարկումը կատարվում է տվյալ օրվա գործող փոխարժեքով: նշված կետի առաջին պարբերությունում:
 2. Երբ ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքները դրվում են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի վրա, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների տարբերության չափով, վճարման ենթակա հարկերի դեպքում, երբ այդպիսի ապրանքները դրվում են մաքսային ընթացակարգի համար: սույն օրենսգրքի 136 -րդ հոդվածի համաձայն ներքին սպառման համար թողարկում և ներմուծման մաքսատուրքեր, ներմուծման մաքսատուրքերի մասնակի վճարմամբ վճարվող հարկեր, հայտարարագրողի կողմից ներքին սպառման համար բաց թողնվող մաքսային ընթացակարգով ապրանքների հարկեր և (կամ) հավաքագրված սույն հայտարարատուից մաքսային մարմնի կողմից:
 3. Ներմուծման մաքսատուրքերի, սույն հոդվածի 2 -րդ կետի համաձայն վճարված (գանձված) հարկերից, ինչպես նաև ներմուծման մաքսատուրքերի, ներմուծման մաքսատուրքերի մասնակի վճարմամբ վճարված (գանձված) հարկերից, հարկերից, տոկոսներից վճարելի, կարծես նշված գումարների մասով, դրանց վճարման համար տրամադրվել է տարկետում (ապառիկ պլան) `ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրվանից մինչև ներմուծման վճարման պարտավորության դադարեցման օրը: մաքսատուրքեր և հարկեր: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
  Տոկոսները վճարվում են ներքին սպառման համար բաց թողնվող մաքսային ընթացակարգի տակ տեղադրված (տեղադրված) ապրանքների վրա վճարված (գանձվող) հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի գումարների վրա, կարծես վճարման հետաձգում է տրվել այդ գումարներից ապրանքները ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի տակ դրվեցին հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության դադարեցման օրը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
  Մինչև ապրանքների բացթողումը ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգին համապատասխան վճարված ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարներից, սույն պարբերության առաջին պարբերությամբ նախատեսված տոկոսները չեն գանձվում կամ վճարվում:
  Եթե ​​ժամանակավոր ներմուծման (ներմուծման) մաքսային ընթացակարգի գործողությունը `համաձայն սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 224 -րդ կետի, կասեցվել է, մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամանակահատվածի համար սույն պարբերությամբ նախատեսված տոկոսները չեն գանձվում կամ վճարվում:
  Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների որոշակի կատեգորիաներին, Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այն դեպքերը, երբ սույն կետի առաջին և երկրորդ պարբերություններով նախատեսված տոկոսները չեն հաշվարկվում և վճարվում:
 4. Սույն հոդվածի դրույթները կիրառվում են, եթե ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգն ավարտելուց կամ սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 224 -րդ կետի համաձայն ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը դադարեցնելուց հետո ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքները դրվում են հայտարարատուի կողմից ժամանակավորապես ներմուծվող ապրանքների կողմից ներքին սպառման ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
  Սույն հոդվածի դրույթները կիրառվում են նաև այն դեպքում, երբ ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվել է `ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքները մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...