մենյու

Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 155. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ մաքսային պահեստ - օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, համաձայն որի `այդ ապրանքները պահվում են մաքսային պահեստում` առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման `սույն մաքսային ապրանքների տակ դնելու պայմաններին համապատասխան: ընթացակարգը և դրանց օգտագործումը նման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
 2. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:
 3. Թույլատրվում է օգտագործել մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգը `կասեցնելու համար հետևյալը.
  1. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգ `ապրանքները մաքսային պահեստի մաքսային ռեժիմի տակ դնելով նախկինում ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային կարգով դրված ապրանքների համար.
  2. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգ `մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներ, և (կամ) ապրանքների վերամշակման ապրանքներ, որոնք նախկինում դրված էին վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո մաքսային տարածք;
  3. ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգ `մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգով և (կամ) ապրանքների վերամշակման ապրանքներ, որոնք նախկինում դրված էին ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
  4. Թույլատրվում է կիրառել մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգ այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք իրենց մեծ չափերի կամ բեռնման, բեռնաթափման և (կամ) պահպանման հատուկ պայմանների պատճառով չեն կարող տեղավորվել մաքսային պահեստում:
   Այդպիսի ապրանքների պահեստավորումը կարող է իրականացվել այն վայրերում, որոնք մաքսային պահեստներ չեն `նման վայրերում պահեստավորման համար մաքսային մարմնի թույլտվությամբ` տրված մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
  5. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այն ապրանքների ցանկը, որոնց վերաբերյալ մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 203 -ի 11.12.2018 թվականի որոշումը)

ՀՈԴՎԱ 156. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման և նման մաքսային ընթացակարգի համաձայն օգտագործման պայմանները

 1. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ տեղադրելու պայմաններն են.
  1. ապրանքների պահպանման ժամկետը և (կամ) վաճառքը մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան `դրանց մաքսային հայտարարագրի օրը` ավելի քան 180 օրացուցային օր.
  2. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. ապրանքների տեղադրումը և տեղադրումը մաքսային պահեստում, իսկ սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 155 -րդ կետում նշված ապրանքները `մաքսային մարմնի թույլտվությամբ սահմանված վայրերում` ապրանքները պահելու այն վայրում, որը մաքսային պահեստ չէ.
  2. մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի պահպանում.
  3. մաքսային պահեստի մաքսային կարգով դրված ապրանքների հետ գործառնություններ կատարելիս սույն օրենսգրքի 158 -րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխանելը:

Հոդված 157. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տևողությունը

 1. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի վավերականության ժամկետը չի կարող գերազանցել 3 տարին ապրանքները նման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրվանից, բացառությամբ սույն հոդվածի 3 -րդ և 4 -րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:
 2. Միության մաքսային տարածքում գտնվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի կրկնակի կիրառման դեպքում, այդ թվում `երբ տարբեր ապրանքներ հանդես են գալիս որպես այդ ապրանքների հայտարարատու, մաքսային մաքսային ընթացակարգի վավերականության ընդհանուր տևողությունը պահեստը չի կարող գերազանցել սույն հոդվածի 1 -ին կետով նախատեսված ժամկետը:
 3. Մինչև սույն հոդվածի 1 -ին կետով նախատեսված ժամկետի լրանալը մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները պետք է դրվեն սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո կամ որպես մատակարարում բաց թողնվեն `համաձայն սույն 39 -րդ գլխի: Կոդ.
  Սահմանափակ պահպանման ժամկետ և (կամ) վաճառք ունեցող ապրանքները պետք է դրվեն այլ մաքսային ընթացակարգի տակ ոչ ուշ, քան պիտանելիության ժամկետի ավարտից և (կամ) վաճառքից 180 օրացուցային օր առաջ:
 4. Մաքսային պահեստի գործունեության դադարեցման դեպքում, մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված և այդպիսի մաքսային պահեստում գտնվող ապրանքները `սույն գործունեության դադարեցման հաջորդող օրվանից ոչ ուշ, քան 60 օրացուցային օրվա ընթացքում: մաքսային պահեստը պետք է տեղադրվի մեկ այլ մաքսային պահեստում կամ դրվի սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո, կամ թողարկվի որպես մատակարարում `համաձայն սույն օրենսգրքի 39 -րդ գլխի:

Հոդված 158: Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով տեղադրված ապրանքների հետ կատարված գործողությունները

 1. Ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձինք կամ նրանց ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների հետ կատարել իրենց անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ սովորական գործողությունները, ներառյալ ապրանքների ստուգումը և չափումը, դրանք մաքսային պահեստում տեղափոխելը, իսկ սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 155 -րդ կետում նշված ապրանքների նկատմամբ `այդպիսի ապրանքների պահեստավորման վայրում, պայմանով, որ այդ գործողությունները չեն հանգեցնում ապրանքների վիճակի փոփոխության, դրանց փաթեթավորման և (կամ) միջոցների խախտման: նույնականացում:
 2. Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները կարող են իրականացվել հավաքման պարզ գործողություններով, ինչպես նաև `
  1. նմուշների և (կամ) ապրանքների նմուշների ընտրություն.
  2. վաճառքի և փոխադրման (փոխադրման) ապրանքների պատրաստում, ներառյալ խմբաքանակի բաժանումը, առաքումների ձևավորումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը, մակնշումը, ներկայացումը բարելավելու գործողությունները.
  3. սպասարկում `ապրանքների նկատմամբ, որոնց պահպանման ընթացքում պահանջվում են այդպիսի գործողություններ:
 3. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների հետ գործառնությունները չպետք է փոխեն այդ ապրանքների բնութագրերը `կապված արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան` ծածկագրի փոփոխության հետ:
 4. Չի թույլատրվում օգտագործել մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներ `դրանց ֆունկցիոնալ նպատակին համապատասխան:
 5. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների ամբողջ կամ մի մասի դեպքում կարող են իրականացվել գործարքներ, որոնք նախատեսում են այդ ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքների փոխանցում:

Հոդված 159. Մաքսային պահեստում ապրանքների պահեստավորումը

 1. Ապրանքները պետք է տեղադրվեն մաքսային պահեստում կամ մաքսային մարմնի թույլտվությամբ սահմանված վայրերում `ապրանքները պահելու համար այն վայրում, որը մաքսային պահեստ չէ, մաքսային կարգով դրանք տեղադրելու հաջորդ օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: մաքսային պահեստի:
 2. Ապրանքները, որոնք կարող են վնասել այլ ապրանքներ կամ պահպանման հատուկ պայմաններ պահանջել, պետք է տեղադրվեն մաքսային պահեստներում, որոնք հագեցած են նման ապրանքների պահպանման պայմաններին համապատասխան:

Հոդված 160. Մաքսային պահեստում պահման ընթացքում անօգտագործելի, փչացած կամ վնասված ապրանքները դարձած ապրանքները

Մաքսային պահեստում պահման ընթացքում դժբախտ պատահարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի հետևանքով անօգտագործելի, վնասված կամ վնասված ապրանքները, երբ դրանք դրվում են հայտարարատուի ընտրած մաքսային ընթացակարգի ներքո, համարվում են մաքսային տարածք ներմուծված: միության անօգտագործելի, վնասված կամ վնասված վիճակում:

Հոդված 161. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Մինչև սույն օրենսգրքի 157 -րդ հոդվածով նախատեսված մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը սույն մաքսային ընթացակարգի վավերականությունն ավարտվում է.
  1. ապրանքների օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգերի ներքո `սույն օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով, բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի, եթե սույն կետով այլ բան նախատեսված չէ.
  2. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի վերսկսումը, որի գործողությունը կասեցվել է սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 173 -րդ կետի համաձայն.
  3. ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի վերսկսում, որի գործունեությունը կասեցվել է սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 197 -րդ կետի համաձայն.
  4. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի վերսկսումը, որի գործողությունը կասեցվել է սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 224-րդ կետի համաձայն.
  5. ապրանքները մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը, եթե այդպիսի ապրանքները դրված են սույն մաքսային ընթացակարգի տակ `անդամ պետության տարածքից փոխադրման համար, որի մաքսային մարմինը կատարել է ապրանքների թողարկում երբ դրանք դրվում են մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ ՝ մեկ այլ անդամ պետության տարածքում.
  6. ապրանքների `որպես մատակարարում, սույն օրենսգրքի 39 -րդ գլխի համաձայն.
  7. վթարի կամ վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի կամ այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստի համաձայն `մաքսային մարմինների կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն ճանաչում: բնական կորուստ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում.
  8. Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​հանգամանքների առաջացում և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրության մաքսային կարգավորման մասին, մինչ այդ ապրանքները մաքսային հսկողության տակ են:
 2. Խճճված պահեստի մաքսային ընթացակարգով տեղադրված ապրանքները կարող են մաքսային ընթացակարգերի տակ դրվել մեկ կամ ավելի խմբաքանակներում:
 3. Չմշակված կամ ապամոնտաժված մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները, ներառյալ թերի կամ թերի տեսքը, կարող են դրվել այլ մաքսային ընթացակարգերի ներքո `ապրանքային ծածկագրի հայտարարագրով մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար: Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկը, որը համապատասխանում է ծածկագրված ապրանքներին ամբողջական կամ ամբողջական տեսքով, երբ, համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, հնարավոր է կիրառել Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի XVI բաժնի նշումները և ( կամ) Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ 2 (ա) –ի մեկնաբանման կանոնները ՝ հետևյալ պայմաններով.
  1. մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով և մաքսային ընթացակարգով մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար ապրանքների հայտարարագիրը նույն անձն է.
  2. ապրանքները տեղափոխվել են Միության մաքսային սահմանով մեկ գործարքի շրջանակներում.
  3. Հանձնաժողովի որոշած դեպքերում Միության մաքսային սահմանով չմշակված կամ ապամոնտաժված, այդ թվում `թերի կամ թերի տեսքով փոխադրվող ապրանքների դասակարգման մասին որոշման ներկայացում.
  4. բավարարվում են Հանձնաժողովի կողմից սահմանված այլ պայմաններ:
 4. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո ապրանքները ենթակա են արտահանման մաքսային պահեստից ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օր `1 -ին և 6 -րդ ենթակետերով նախատեսված հանգամանքների օրվան հաջորդող օրվանից: սույն հոդվածի 8 -ին կետը:
 5. Եթե ​​մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն հոդվածի 1 -ին կետի համաձայն, ապա մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգը դադարում է սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -ին և 157 -րդ կետերով սահմանված ժամկետների ավարտից հետո, և այդպիսի ապրանքները մաքսային մարմինների կողմից պահվում են սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
 6. Եթե ​​սույն օրենսգրքի 3 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ և 4 -րդ հոդվածի 157 -րդ կետով նախատեսված գործողությունները չեն կատարվել դրանցում նշված ժամկետներում, ապա նշված ժամկետների ավարտից հետո մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգը դադարում է, և ապրանքները մաքսային մարմինների կողմից պահվում են սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն: ...

ՀՈԴՎԱ 162. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման և հաշվարկման վերջնաժամկետը:

 1. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է.
  1. հայտարարատուից `ապրանքների հայտարարագրի մաքսային մարմնի կողմից գրանցման պահից.
  2. մաքսային պահեստի սեփականատիրոջից `ապրանքները մաքսային պահեստում տեղադրելու պահից:
 2. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը հայտարարատուն դադարում է հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում.
  1. ապրանքների տեղադրում մաքսային պահեստում.
  2. մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը `սույն օրենսգրքի 161 -րդ հոդվածի համաձայն, եթե ապրանքների պահեստավորումն իրականացվել է ոչ մաքսային պահեստում, ներառյալ մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը` նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո: սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 6 -ին ենթակետում:
  3. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը դադարում է մաքսային պահեստի սեփականատիրոջ կողմից `մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո: մաքսային պահեստը `սույն օրենսգրքի 161 -րդ հոդվածին համապատասխան, ներառյալ` սույն հոդվածի 2 -րդ կետի 6 -րդ ենթակետում նշված հանգամանքների առաջացումից հետո մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտելուց հետո:
  4. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը դադարում է սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձանց համար ` հետևյալ հանգամանքների առաջացումը.
   1. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է մաքսային ընթացակարգերով `սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն.
   2. ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը վճարելու պարտավորության կատարումը `սույն հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
   3. վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ դրա հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստով օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից ճանաչում: բնական փոխադրումներ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչ այդ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացում կամ անդառնալի կորուստ, ներմուծման մաքսատուրքի վճարման վերջնաժամկետը եկել են տուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը.
   4. մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ բաց թողնելը `ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս ծագած ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության հետ կապված.
   5. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
   6. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
   7. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
   8. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
  5. Մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման սույն հոդվածի 6-րդ կետում նշված հանգամանքների առկայության դեպքում:
  6. Հաջորդ հանգամանքների առկայության դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետն է.
   1. հայտարարատուի մոտ ՝
    • ապրանքների ՝ մաքսային պահեստում դրանք դնելուց առաջ կորստի դեպքում, բացառությամբ վթարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով բնական կորստի հետևանքով ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի, և (կամ) պահեստավորում `նման կորստի օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ,
    • ապրանքների կորստի կամ այլ անձի փոխանցման դեպքում մինչև մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը, եթե ապրանքների պահեստավորումն իրականացվել է ոչ մաքսային պահեստում, բացառությամբ ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի վթար կամ ֆորսմաժոր կամ անդառնալի կորուստ `բնական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման, - այդպիսի կորստի կամ տեղափոխման օրը, և եթե այդ օրը նշանակված չէ, - մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ.
    • պահեստավորման վայրից դուրս ապրանքների արտահանման դեպքում, եթե ապրանքների պահեստավորումն չի իրականացվել մաքսային պահեստում `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 155 -րդ կետի համաձայն, - այդպիսի արտահանման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - ապրանքները մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օր.
   2. մաքսային պահեստի սեփականատիրոջ մոտ.
    • ապրանքների կորստի դեպքում, բացառությամբ ավերածության և (կամ) անդառնալի կորստի ՝ դժբախտ պատահարի կամ ֆորսմաժորային կամ բնական կորստի հետևանքով բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորուստների դեպքում, - ապրանքների կորստի օրը, և եթե դա օրը սահմանված չէ, - մաքսային պահեստում ապրանքների տեղադրման օրը.
    • մաքսային պահեստից ապրանքների բացթողման դեպքում `առանց մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը հաստատող փաստաթղթեր` ապրանքի թողարկման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - ապրանքի տեղադրման օրը մաքսային պահեստում:
  7. Սույն հոդվածի 6-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարվում են այնպես, կարծես մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները մաքսային ընթացակարգի ներքո են դրվել ներքին սպառման համար `առանց սակագնային արտոնությունների և ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման նպաստների կիրառման: և հարկերը:
   Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: հայտարարագիր ապրանքների համար, որոնք ներկայացվել են ապրանքները մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար:
   Եթե ​​մաքսային մարմինը չունի ճշգրիտ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու համար, մաքսային արժեքը ապրանքները որոշվում են մաքսային մարմնին հասանելի տեղեկատվության հիման վրա:
  8. Ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու համար անհրաժեշտ ճշգրիտ տեղեկատվություն սահմանելիս ապրանքի մաքսային արժեքը որոշվում է նման ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա, իսկ ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակ -դեմպինգի, փոխհատուցման տուրքերը վերադարձվում են (փոխհատուցվում) կամ չվճարված գումարների հավաքագրումը `համաձայն սույն օրենսգրքի 10 -րդ և 11 -րդ գլուխների և 76 -րդ և 77 -րդ հոդվածների:
  9. Սույն օրենսգրքի 161 -րդ հոդվածի համաձայն մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտելու կամ սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն տեղաբաշխվելու դեպքում `օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի կամ մաքսային ծառայության կողմից նման ապրանքների պահման դեպքում: իշխանությունները `սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն, մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռներ վճարելու պարտավորությունները կատարելուց և (կամ) դրանց հավաքագրումից (ամբողջությամբ կամ մասամբ) մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, սույն հոդվածի համաձայն վճարված և (կամ) հավաքված հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են վերադարձի (փոխհատուցման) `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...