մենյու

Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 176. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում `Միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային կարգ, համաձայն որի` այդպիսի ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից `Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստանալու համար, դրանց վերամշակման արտադրանքները, որոնք նախատեսված են միության մաքսային տարածք հետագա ներմուծման համար ՝ առանց Միության այդպիսի ապրանքների նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի վճարման ՝ ապրանքների ՝ սույն մաքսային ընթացակարգի տակ պահելու պայմանների և դրանց օգտագործման համաձայն ՝ նման մաքսային ընթացակարգ:
 2. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված և Միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները կորցնում են միության ապրանքների կարգավիճակը:
 3. Թույլատրվում է մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգ կիրառել.
  1. ներմուծման մաքսատուրքերի, այդ ապրանքների օգտագործման կամ (կամ) տնօրինման սահմանափակումների հետ կապված արտոնությունների կիրառմամբ `ներքին սպառման ազատման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքների նկատմամբ, որոնք կապված են այդ ապրանքների օգտագործման կամ (կամ) տնօրինման կամ նման ապրանքների մի մասի հետ: եթե այդպիսի ապրանքները կամ դրանց մասերը արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից դրանց վերականգնման համար և մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրվելու պահին ունեն արտասահմանյան ապրանքների կարգավիճակ.
  2. Միության մաքսային տարածքից արտահանվածների մասով.
   • ժամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները `սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 231-րդ կետի համաձայն` ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար.
   • միջազգային տրանսպորտի փոխադրամիջոցները `սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 277-րդ կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված դեպքում:
 4. Սույն հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ապրանքները դրվում են մաքսային ընթացակարգի մեջ մաքսային տարածքից դուրս `առանց Միության մաքսային տարածք ներմուծման վերամշակման:
 5. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշել այն ապրանքների ցանկը, որոնց համար մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգ չի կիրառվում: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի խորհրդի 203 թ. թիվ 11.12.2018 որոշումը)

Հոդված 177. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման և այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանները

 1. Ապրանքները մաքսային տարածքից դուրս վերամշակելու համար մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն են.
  1. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթի առկայություն, որը տրված է անդամ պետության լիազոր մարմնի կողմից և պարունակում է սույն օրենսգրքի 181-րդ հոդվածում նշված տեղեկություններ: Ապրանքների համար հայտարարագիրը կարող է օգտագործվել որպես այդպիսի փաստաթուղթ, եթե մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի կիրառման նպատակը ապրանքների վերականգնումն է.
  2. Միության մաքսային մարմինների կողմից մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգի ներքո դրված միության ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը դրանց վերամշակման արտադրանքներում, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 183-րդ հոդվածում սահմանված վերամշակված արտադրանքի համարժեք արտասահմանյան ապրանքների փոխարինման դեպքերի: սույն օրենսգրքի նշված հոդվածին համապատասխան.
  3. սույն օրենսգրքի 9-րդ գլխին համապատասխան արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման համար անվտանգության ապահովում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ՝ արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիք չի տրամադրվում;
  4. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետին համապատասխանություն.
  2. սույն օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխանությունը `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հետ Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնություններ իրականացնելիս:
  3. Սույն գլխի կիրառման նպատակների համար, Միության մաքսային մարմնի կողմից դրանց վերամշակման արտադրանքի մեջ նույնականացումը նշանակում է սույն օրենսգրքի 180-րդ հոդվածում նշված եղանակներից մեկի միջոցով հաստատել, որ վերամշակման գործողությունները Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակված արտադրանք ստանալու համար ենթակա են եղել մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների:

Հոդված 178. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տևողությունը

 1. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը սահմանվում է Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամկետի հիման վրա, որը նշված է Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում: ,
 2. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը երկարացվում է այն անձի պահանջով, երբ երկարացվում է Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամկետը:
 3. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է նախատեսել, որ Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամկետը երկարաձգելիս մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը կարող է երկարաձգվել դրա կազմից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օր հետո: լրանալը Մաքսային մարմնի կողմից սահմանված մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը երկարացնելիս `դրա ժամկետի ավարտից հետո այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը վերսկսվում է սույն մաքսային ընթացակարգի դադարեցման օրվանից:

Հոդված 179. Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնությունները

Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնությունները ներառում են.

 • ապրանքների վերամշակում կամ վերամշակում;
 • ապրանքների արտադրություն, ներառյալ հավաքում, հավաքում, ապամոնտաժում և տեղադրում;
 • ապրանքների վերականգնում, ներառյալ դրանց վերականգնումը, բաղադրիչների փոխարինումը, արդիականացումը:

Հոդված 180. Հայտնաբերում Միության ապրանքներ դրանց վերամշակման արտադրանքներում

Միության ապրանքները դրանց վերամշակման արտադրանքներում նույնականացնելու համար կարող են օգտագործվել հետևյալ մեթոդները.

 • Հայտարարատուի, Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողություններ կատարող անձի կամ մաքսային պաշտոնատար անձանց կողմից փակցնում կնիքների, նամականիշների, թվային և այլ մակնշման վրա Միության ապրանքներ;
 • մանրամասն նկարագրություն, լուսանկարում, պատկեր Միության ապրանքների մասշտաբով;
 • Միության ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների նախապես ընտրված նմուշների և (կամ) նմուշների համեմատություն.
 • առկա արտադրանքի պիտակավորման օգտագործումը, ներառյալ սերիական համարների տեսքով.
 • այլ մեթոդներ, որոնք կարող են կիրառվել `ելնելով ապրանքների բնույթից և Միության մաքսային տարածքից դուրս կատարված վերամշակման գործառնություններից, այդ թվում` ներկայացված փաստաթղթերը ուսումնասիրելու միջոցով, որոնք պարունակում են մանրամասն տեղեկատվություն Միության ապրանքների օգտագործման մասին `վերամշակման գործողություններ կատարելու տեխնոլոգիական գործընթացում Միության մաքսային տարածքը, ինչպես նաև վերամշակված արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիայի մասին:

Հոդված 181. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ

 1. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ, որը տրված է անդամ պետության լիազոր մարմնի կողմից, կարող է ձեռք բերել ցանկացած անդամ պետության դեմքըորի տարածքում տրվում է սույն փաստաթուղթը:
 2. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթը պետք է պարունակի տեղեկատվություն.
  1. փաստաթուղթը թողարկած անդամ պետության լիազոր մարմնի վրա.
  2. այն անձի մասին, որին տրվել է փաստաթուղթը.
  3. այն անձի (անձանց) մասին, ովքեր անմիջականորեն կատարելու են Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնություններ.
  4. Միության ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների վրա (անվանումը, ծածկագիրը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, քանակի և արժենալ) Անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման վերաբերյալ կարող է նախատեսել Միության ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների ծածկագիրը նշելու Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ապրանքային հոդվածի մակարդակում.
  5. ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի վերաբերյալ.
  6. վերամշակված արտադրանքի բերքատվությունը քանակական և (կամ) տոկոսային արտահայտությամբ
  7. Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնությունների և դրանց իրականացման մեթոդների մասին.
  8. մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված միության ապրանքների վերամշակման արտադրանքներում նույնականացման մեթոդների մասին.
  9. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամանակահատվածը.
  10. վերամշակված արտադրանքը համարժեք արտասահմանյան ապրանքներով փոխարինելու մասին, ինչպես սահմանված է սույն օրենսգրքի 183-րդ հոդվածում, եթե այդպիսի փոխարինումը թույլատրվում է.
  11. մաքսային մարմնի (մաքսային մարմինների) վրա, որը ենթադրվում է մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման և սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտի համար մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքները:
 3. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2 տարին:
 4. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամանակահատվածը ներառում է.
  1. ապրանքների վերամշակման արտադրական գործընթացի տևողությունը.
  2. վերամշակված արտադրանքի միության մաքսային տարածք փաստացի ներմուծման և մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրման համար պահանջվող ժամանակը, որոնք ավարտում են մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը:
 5. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամկետը հաշվարկվում է մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրվելու օրվանից, իսկ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման դեպքում `մի քանի խմբաքանակ` այն օրվանից, երբ Ապրանքների առաջին խմբաքանակը մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ է:
 6. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման ժամկետը կարող է երկարացվել սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված ժամանակահատվածում:
 7. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք պետք է նշված լինեն միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթում:
 8. Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների, դրա լրացման կարգի և այդպիսի փաստաթղթի տրամադրման, դրանում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու, ինչպես նաև հետ վերցնելու (չեղյալ հայտարարելու) փաստաթղթի ձևը և (կամ) դրա երկարացումը սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ: (տե՛ս Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության 7 թ. հունվարի 14.01.2020-ի թիվ XNUMX ն հրամանը)
 9. Եթե ​​ապրանքների հայտարարագիրը որպես փաստաթուղթ օգտագործվում է Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին, ապա ապրանքների հայտարարագրում հայտարարատուն նշում է հայտարարում Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Հոդված 182. Վերամշակված արտադրանքի թողարկման տեմպերը

 1. Վերամշակված արտադրանքի բերքը հասկացվում է որպես Միության մաքսային տարածքից դուրս միության որոշակի քանակի ապրանքների վերամշակման արդյունքում ձևավորված վերամշակված արտադրանքի քանակ և (կամ) տոկոս:
 2. Եթե ​​Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնություններ իրականացվում են այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բնութագրերը գործնականում մնում են հաստատուն `համաձայն սահմանված տեխնիկական պահանջների, և հանգեցնում են վերամշակված արտադրանքի ստացման անընդհատ որակի, ապա լիազորված մարմինները Անդամ պետությունները կարող են սահմանել վերամշակված արտադրանքի թողարկման ստանդարտ նորմեր:

Հոդված 183. Վերամշակված արտադրանքի փոխարինումը համարժեք արտասահմանյան ապրանքներով

 1. Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ թույլատրվում է վերամշակված արտադրանքը փոխարինել օտարերկրյա ապրանքներով, որոնք իրենց նկարագրության, որակի և տեխնիկական բնութագրերի համընկնում են վերամշակված ապրանքների հետ (այսուհետ `սույն հոդվածում համարժեք արտասահմանյան ապրանքներ), եթե Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողությունը վերականգնում է, ինչպես նաև եթե Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնություններն իրականացվում են խողովակաշարով տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված:
  Միության մաքսային տարածքից երաշխիքային վերականգնման մասերի, հավաքույթների, հավաքույթների արտահանման դեպքում, որոնք նախկինում միության մաքսային տարածք են ներմուծվել և ներքին սպառման համար բաց են թողնվել մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների մաս: օտարերկրյա ապրանքները, որոնք իրենց նկարագրության, որակի և տեխնիկական հատկանիշների համընկնում են վերամշակված արտադրանքի հետ, համարվում են համարժեք արտասահմանյան ապրանքներ ՝ առանց հաշվի առնելու դրանց սպասարկման և (կամ) վատթարացման վիճակը:
 2. Եթե ​​թույլատրվում է վերամշակված արտադրանքը համարժեք արտասահմանյան ապրանքներով փոխարինել, այդ համարժեք արտասահմանյան ապրանքների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է մինչ Միության մաքսային տարածքից միության ապրանքների արտահանումը:
 3. Վերամշակված արտադրանքը համարժեք արտասահմանյան ապրանքներով փոխարինելու կարգը և պայմանները սահմանվում են մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

Հոդված 184. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի լրանալուց առաջ այս մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է վերամշակված արտադրանքի ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգով տեղաբաշխմամբ և ապրանքների վերամշակման արտադրանքով, արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից `դրանց անվճար (երաշխիքային) վերականգնման համար` մաքսային ընթացակարգի վերաերկրման համաձայն, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի:
  Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի հետևանքները չեն կարող ավարտվել վերամշակված ապրանքները վերաներկրման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով, եթե այդպիսի վերամշակված արտադրանքները արտադրանքի վերամշակված արտադրանք են, որոնց բացթողումը `բացթողման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան: ներքին սպառման համար հաշվի է առնվել թերության (թերությունների) առկայությունը, ինչը հանդիսացել է այդ ապրանքների անհատույց (երաշխիքային) վերանորոգման պատճառ:
 2. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի լրանալուց առաջ սույն մաքսային ընթացակարգը կարող է ավարտվել.
  1. մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքները արտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը, բացառությամբ սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված ապրանքների, կամ վերաերկրման մաքսային կարգը.
  2. սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 176-ին ենթակետում նշված ապրանքների `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքների վերաարտահանման մաքսային կարգի ներքո տեղադրումը.
  3. վերամշակված արտադրանքի արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի ներքո Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում, պայմաններով և կարգով
 3. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի հետևանքները չեն կարող ավարտվել ապրանքների արտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով, եթե անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված է, որ մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքները և (կամ) ) դրանց վերամշակման արտադրանքը ենթակա է պարտադիր վերադարձի այս անդամ պետության տարածք:
 4. Վերամշակված արտադրանքը կարող է դրվել մաքսային ընթացակարգերի ներքո `մեկ կամ մի քանի լոտերով:
 5. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտից հետո սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցվում է:

Հոդված 185. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (դրված) միության ապրանքների արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման և հաշվարկման ժամկետը

 1. Արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի մեջ դրված միության ապրանքների նկատմամբ վճարման պարտավորությունն առաջանում է հայտարարատուի համար `մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների հայտարարագիրը գրանցելու պահից:
 2. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգում դրված (դրված) միության ապրանքների արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունը հայտարարագիրը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում.
  1. սույն օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի համաձայն `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, այդ թվում` սույն հոդվածի 1-րդ կետի 4-ին ենթակետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո.
  2. ապրանքների տեղաբաշխում, որի նկատմամբ դադարեցվել է մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգը, և (կամ) Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքներ `այդպիսի կիրառման շրջանակներում: մաքսային ընթացակարգը, որը դադարեցվել է, սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետին համապատասխան մաքսային ընթացակարգերի համաձայն.
  3. սույն հոդվածի 5-րդ պարբերության համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության կատարումը և (կամ) դրանց գանձումը.
  4. մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ թողարկելուց հրաժարվելը `ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս առաջացած արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  5. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչել `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ համարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `գրանցման ժամանակ ծագած արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված: հայտարարագիր ապրանքների համար;
  6. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  7. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  8. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի մեջ դրված միության ապրանքների համար վճարման պարտավորությունը ենթակա է կատարման սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 4. Հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում համարվում է արտահանման մաքսատուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  1. սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված ապրանքների կորստի դեպքում `մինչև մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը` այդ ապրանքների կորստի օրը, և եթե այդ օրը չի սահմանվել, - մաքսային օրը հեղինակությունը բացահայտում է այդպիսի ապրանքների կորստի փաստը.
  2. սույն օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի համաձայն `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգը չավարտելու դեպքում` մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտի օրը:
 5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում արտահանման մաքսատուրքերը վճարվում են այնպես, կարծես մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված Միության ապրանքները դրված են արտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ `առանց վճարման արտոնությունների կիրառման արտահանման մաքսատուրքերի:
  Արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերն ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ ապրանքների տեղադրման համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու օրը:
 6. Սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն վճարված (գանձված) արտահանման մաքսատուրքերի գումարների վրա վճարվում են տոկոսներ, կարծես այդ գումարների մասով վճարման հետաձգում է տրվել, եթե դա հաստատված է անդամ պետության օրենսդրությամբ. որի տարածքում ապրանքները մաքսային վերամշակման ընթացակարգի տակ են դրվել մաքսային տարածքից դուրս: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 7. Սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո ապրանքների մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման կամ սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետի համաձայն ապրանքների տեղադրման մաքսային ընթացակարգի ավարտման կամ մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների պահման դեպքում սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի հետ `արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարելուց հետո և (կամ) դրանց գանձումը (ամբողջությամբ կամ մասամբ) վերադարձվում են սույն հոդվածի համաձայն վճարված և (կամ) գանձված արտահանման մաքսատուրքերի գումարները: (փոխհատուցում) `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի:

Հոդված 186. Վերամշակված արտադրանքի նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը հաշվարկելու և վճարելու առանձնահատկությունները, երբ դրանք դրվում են ներքին սպառման բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի տակ

 1. Երբ վերամշակման արտադրանքը դրվում է ներքին սպառման բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի տակ, ներմուծման մաքսատուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնությունների արժեքից:
 2. Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնությունների արժեքը սահմանվում է որպես իրականում կատարված ծախսերի համախառն գումար `
  1. վերամշակման (նորոգման) գործողություններ;
  2. Վերամշակման (նորոգման) գործընթացում օգտագործվող օտարերկրյա ապրանքներ, եթե դրանք ներառված չեն վերամշակման (նորոգման) գործողությունների ծախսերի մեջ:
 3. Եթե ​​վերամշակված ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ընթացքում հայտարարագրված Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործառնությունների արժեքը փաստաթղթավորված չէ, կամ ներկայացված փաստաթղթերը չեն հաստատում այդպիսի գործառնությունների արժեքի մասին հայտարարագրված տեղեկատվությունը, ապա այն որոշվում է որպես մաքսային տարբերություն: վերամշակված ապրանքների արժեքը և մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների արժեքը:
 4. Եթե ​​վերամշակված ապրանքների նկատմամբ կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի հատուկ դրույքաչափեր, վճարման ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի չափը որոշվում է որպես վերամշակված ապրանքների համար հատուկ դրույքաչափով հաշվարկված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարի արտադրանք `դրսի վերամշակման գործառնությունների արժեքի հարաբերակցությամբ: Միության մաքսային տարածքը ապրանքների վերամշակման մաքսային արժեքին այնպես, կարծես վերամշակված արտադրանքը մաքսային ընթացակարգի տակ է դրվել ներքին սպառման համար բաց թողնելու համար.
 5. Երբ արտադրանքը վերամշակելը մաքսային ընթացակարգի տակ է դրվում ներքին սպառման համար բաց թողնելու համար Հարկեր վերամշակված ապրանքների մասով դրանք հաշվարկվում են այն անդամ պետության օրենսդրության համաձայն, որի տարածքում վերամշակված արտադրանքը դրվում է ներքին սպառման բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
  Եթե ​​Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողությունը Միության մաքսային տարածքից արտահանված ապրանքների վերականգնումն էր, ապա ակցիզային հարկերը (ակցիզային հարկ կամ ակցիզային տուրք) չեն հաշվարկվում և վճարվում են:
 6. Երբ վերամշակման արտադրանքը մտնում է ներքին սպառումը բաց թողնելու համար մաքսային ընթացակարգ, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի չափով, որոնք հաշվարկված են սույն հոդվածի 1-5-րդ պարբերություններին համապատասխան, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հոդվածի 7-րդ կետով: այս հոդվածը.
 7. Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման արդյունքում ստացված վերամշակված արտադրանքը սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 176-ին ենթակետով սահմանված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ տեղական սպառման բաց թողնելու մաքսային կարգի տակ ներմուծելիս ներմուծել մաքսատուրքեր: և սույն հոդվածի 1-ից 5-րդ պարբերություններին համապատասխան հաշվարկված հարկերը չեն վճարվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 136-րդ կետի համաձայն `այս արտասահմանյան ապրանքների վերաբերյալ, ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման վերջնաժամկետը և հարկերը գալիս են:
  Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման արդյունքում ստացված վերամշակված արտադրանքի համար ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորությունը `սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 176-ին ենթակետում նշված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, վերացվում է ներմուծման մաքսատուրքերը, այդ արտասահմանյան ապրանքների հարկերը վճարելու պարտավորության մասին:

Հոդված 187. Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողություններ չանցած ապրանքների և վերամշակված արտադրանքի նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները

 1. Արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար Միության մաքսային տարածքից դուրս, արտահանման մաքսային կարգի ներքո վերամշակման գործողություններ չանցած ապրանքները տեղադրելու ժամանակ արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերն ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ տեղադրելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագիրը ...
  Եթե ​​արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը անդամ պետության արժույթի վերածել, ապա այդպիսի փոխարկումը կատարվում է սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված օրվա ուժի մեջ մտած փոխարժեքով:
 2. Միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողություններ չանցած ապրանքների, որոնք արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվել (դրվել) արտահանման մաքսատուրքերի վճարված (գանձված) չափերի վրա, տոկոսները վճարվում են, կարծես վճարման հետաձգումը տրվել է այդ գումարների մասով, եթե դա հաստատված է այն անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվել: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 3. Արտահանման մաքսային կարգի ներքո գտնվող վերամշակված արտադրանքի նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի և հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները `սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության համաձայն սահմանված դեպքերում, որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից` նման դեպքերը հաստատելու դեպքում: ,
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...