մենյու

Ներքին սպառման համար անհատական ​​մշակման կարգ

Հոդված 188. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ վերամշակում ներքին սպառման համար - մաքսային ընթացակարգ, որը կիրառվում է օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, համաձայն որի ՝ այդ ապրանքները մշակվում են ներքին սպառման համար ՝ ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգով հետագա տեղաբաշխման նպատակով վերամշակված ապրանքները ձեռք բերելու համար, այդպիսի արտասահմանյան ապրանքներ, ներմուծման մաքսատուրքեր `ապրանքները սույն մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու և նման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործման պայմաններով:
 2. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը, իսկ ներքին սպառման համար վերամշակման արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքները (վերամշակված ապրանքներ, թափոններ և մնացորդներ) ձեռք են բերում օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ:
 3. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց ցանկը սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

Հոդված 189. Ներքին սպառման համար վերամշակման համար ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմանները և դրանք մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործելը

 1. Ներքին սպառման համար մշակման համար ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն են.
  1. ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթի առկայություն, որը տրվում է անդամ պետության լիազոր մարմնի կողմից և պարունակում է սույն օրենսգրքի 193 -րդ հոդվածով սահմանված տեղեկատվություն.
  2. մաքսային մարմինների կողմից ներքին սպառման համար վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը `դրանց վերամշակման արտադրանքներում.
  3. եթե ապրանքները ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվել, վերամշակված արտադրանքի համար հաշվարկված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները, կարծես դրանք ներմուծվելիս ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային կարգի տակ են դրվել Միության մաքսային տարածքը, հաշվի առնելով ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթում պարունակվող վերամշակված արտադրանքի թողարկման նորմերը, ավելի փոքր է, քան մաքսատուրքում գտնվող ապրանքների համար հաշվարկված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները: ներքին սպառման համար վերամշակման ընթացակարգ, կարծես այդ ապրանքները դրվել են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  4. վերամշակված արտադրանքը իրենց սկզբնական վիճակին տնտեսապես շահավետ կերպով վերականգնելու անհնարինությունը.
  5. հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարում.
  6. հարկերի վճարում, եթե հարկերից ազատումներ չեն նախատեսվում.
  7. ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցառումներին, որոնք սահմանված են ոչ այլ կերպ, քան հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը և (կամ) Միության մասին պայմանագրի 50-րդ հոդվածի համաձայն սահմանված այլ տուրքերը.
  8. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի համապատասխանությունը.
  2. ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հետ գործարքներ կատարելիս սույն օրենսգրքի 191 -րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխանելը.
  3. ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքների `ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթում նշված անձանց գտնելու և այդ ապրանքների օգտագործմամբ` այդ անձանց կողմից ապրանքների վերամշակման գործառնություններ իրականացնելու համար:
 3. Սույն գլխի կիրառման նպատակներով `մաքսային մարմնի կողմից օտարերկրյա ապրանքների նույնականացումը դրանց վերամշակման արտադրանքներում նշանակում է սույն օրենսգրքի 192 -րդ հոդվածով սահմանված մեթոդներից մեկով հաստատում, որ ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակումն իրականացվում է վերամշակված ապրանքները ենթարկվում էին ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների:

Հոդված 190. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տևողությունը

 1. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը սահմանվում է ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամկետի հիման վրա, որը որոշվում է ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների փաստաթղթում:
 2. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է անձի պահանջով `ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամկետի երկարաձգմամբ:
 3. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է նախատեսել, որ ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամկետը երկարաձգելիս ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը կարող է երկարացվել դրա ավարտից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի վավերականության ժամկետը երկարաձգելիս, որը սահմանվում է մաքսային մարմնի կողմից, դրա ավարտից հետո, նման մաքսային ընթացակարգի վավերականությունը վերսկսվում է սույն մաքսային ընթացակարգի դադարեցման օրվանից:

Հոդված 191. Ներքին սպառման վերամշակման գործողությունները

 1. Ներքին սպառման վերամշակման գործողությունները ներառում են.
  1. ապրանքների վերամշակում կամ վերամշակում;
  2. ապրանքների արտադրություն, ներառյալ հավաքումը, հավաքումը, ապամոնտաժումը և կցամասերը:
 2. Ներքին սպառման վերամշակման գործողությունները չեն ներառում.
  1. ապրանքների վաճառքի և փոխադրման (փոխադրման) պատրաստման ժամանակ ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու գործառնություններ, ներառյալ ապրանքների փաթեթավորումը, փաթեթավորումը և տեսակավորումը, որոնցում ապրանքները չեն կորցնում իրենց անհատական ​​առանձնահատկությունները.
  2. ժառանգներ, կենդանիներ դաստիարակող և կերակրողներ, ներառյալ թռչունները, ձկները, ինչպես նաև աճող խեցգետնիները և փափկամարմինները.
  3. աճող ծառեր և այլ բույսեր;
  4. տեղեկատվության, աուդիո և վիդեո ձայնագրությունների պատճենումը և վերարտադրությունը ցանկացած տեսակի տեղեկատվության կրիչի վրա.
  5. Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​այլ գործողություններ:
 3. Ներքին սպառման համար մշակման գործողություններ կատարելիս թույլատրվում է Միության ապրանքների օգտագործումը:

Հոդված 192. Հայտնաբերում օտարերկրյա ապրանքներ դրանց վերամշակման արտադրանքներում

Արտադրանքի ապրանքները դրանց վերամշակման արտադրանքի մեջ հայտնաբերելու համար կարող են օգտագործվել հետևյալ մեթոդները.

 • Հայտարարագիրը, վերամշակման գործառնություններ իրականացնող անձը կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձինք փակցնում են կնիքների, նամականիշների, թվային և այլ գծանշման վրա արտասահմանյան ապրանքներ;
 • օտարերկրյա ապրանքների մանրամասն նկարագրություն, լուսանկարչություն, մասշտաբային պատկեր;
 • արտասահմանյան ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների նախապես ընտրված նմուշների և (կամ) նմուշների համեմատություն.
 • առկա արտադրանքի պիտակավորման օգտագործումը, ներառյալ սերիական համարների տեսքով.
 • այլ մեթոդներ, որոնք կարող են կիրառվել ՝ ելնելով ապրանքների բնույթից և ներքին սպառման համար կատարվող վերամշակման գործառնություններից, ներառյալ `ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, որոնք պարունակում են մանրամասն տեղեկություններ ներքին սպառման համար վերամշակման գործառնությունների մշակման տեխնոլոգիական գործընթացում օտարերկրյա ապրանքների օգտագործման վերաբերյալ, ինչպես նաև վերամշակված արտադրանքի տեխնոլոգիական արտադրության կամ ներքին սպառման համար վերամշակման աշխատանքների ընթացքում մաքսային հսկողության միջոցով:

Հոդված 193. Փաստաթուղթ ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին

 1. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթուղթ, որը տրվում է անդամ պետության լիազոր մարմնի կողմից, կարող է ձեռք բերել ցանկացած անձ անդամ պետության դեմքը, որի տարածքում տրվում է այս փաստաթուղթը, ներառյալ նրանք, ովքեր ուղղակիորեն չեն իրականացնում ապրանքների վերամշակման աշխատանքներ:
 2. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթուղթը պետք է պարունակի տեղեկատվություն.
  1. փաստաթուղթը թողարկած անդամ պետության լիազոր մարմնի վրա.
  2. այն անձի մասին, որին տրվել է փաստաթուղթը.
  3. այն անձի (անձանց) մասին, ովքեր անմիջականորեն կիրականացնեն ներքին սպառման վերամշակման գործողություններ.
  4. օտարերկրյա ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների վերաբերյալ (անվանումը, ծածկագիրը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, քանակի և արժեքի): Անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման վերաբերյալ կարող է նախատեսել Արտաքին ապրանքների և դրանց վերամշակման արտադրանքի ծածկագիրը `Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ապրանքային հոդվածի մակարդակում, ինչպես նաև չնշելու հնարավորություն: ապրանքների և դրանց վերամշակման արտադրանքի արժեքը.
  5. ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի վերաբերյալ.
  6. վերամշակված արտադրանքի բերքատվությունը քանակական և (կամ) տոկոսային արտահայտությամբ
  7. ներքին սպառման վերամշակման գործառնությունների և դրանց իրականացման եղանակների վերաբերյալ.
  8. ներքին մշակման համար վերամշակման մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման մեթոդների վրա `դրանց վերամշակման արտադրանքներում.
  9. թափոնների և մնացորդների մասին (անվանումը, ծածկագիրը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, քանակի և արժեքի): Անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման մասին կարող է նախատեսել թափոնների և մնացորդների ծածկագիրը օրենսդրորեն նշելու Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ապրանքային հոդվածի մակարդակում, ինչպես նաև դրանց արժեքը չնշելու հնարավորություն: թափոններ և մնացորդներ;
  10. ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամանակահատվածը.
  11. թափոնների հետագա առևտրային օգտագործման հնարավորության մասին.
  12. մաքսային մարմնի (մաքսային մարմինների) մասին, որը ենթադրվում է ապրանքներ ներմուծել ներքին սպառման համար մշակման և սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտի մաքսային ընթացակարգով.
  13. վերամշակված արտադրանքը իրենց սկզբնական վիճակին տնտեսապես շահավետ կերպով վերականգնելու անհնարինության մասին:
 3. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամկետը չի կարող գերազանցել Հանձնաժողովի կողմից որոշ կատեգորիաների ապրանքների համար սահմանված 1 տարին կամ ավելի երկար ժամանակահատվածը:
 4. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման տերմինը ներառում է.
  1. ապրանքների վերամշակման արտադրական գործընթացի տևողությունը.
  2. վերամշակված արտադրանքը մաքսային կարգով ներքին սպառման համար բաց թողնելու համար պահանջվող ժամանակը:
 5. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամկետը հաշվարկվում է այն օրվանից, երբ ապրանքները դրվել են ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո, իսկ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման դեպքում `մի քանի խմբաքանակով` ապրանքների առաջին խմբաքանակի տեղադրման օրվանից: ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգով:
 6. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման ժամկետը կարող է երկարացվել սույն հոդվածի 3 -րդ կետում նշված ժամանակահատվածում:
 7. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը պետք է նշվի փաստաթղթում `ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ:
 8. Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների, դրա լրացման կարգի և նման փաստաթղթի տրամադրման, դրանում փոփոխություններ (լրացումներ) մտցնելու, ինչպես նաև դրա դուրսբերման (չեղյալ հայտարարման) և (կամ) փաստաթղթի ձևը դրա երկարաձգումը սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ: (տե՛ս Ռուսաստանի Ֆինանսների նախարարության 5 թվականի հունվարի 14.01.2020 -ի թիվ XNUMX ն հրաման)

Հոդված 194. Վերամշակված արտադրանքի թողարկման տեմպերը

 1. Վերամշակված արտադրանքի արտադրության արագությունը հասկացվում է որպես որոշակի քանակությամբ օտարերկրյա ապրանքների ներքին սպառման համար մշակման գործողությունների արդյունքում ձևավորված վերամշակված արտադրանքի քանակ և (կամ) տոկոս:
 2. Եթե ​​ներքին սպառման համար վերամշակման գործառնությունները կատարվում են այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բնութագրերը գործնականում անփոփոխ են մնում սահմանված տեխնիկական պահանջներին համապատասխան և հանգեցնում են մշտական ​​որակի վերամշակված արտադրանքի ստացման, անդամ պետությունների լիազոր մարմինները կարող են սահմանել վերամշակված արտադրանքի թողարկման ստանդարտ նորմեր:

Հոդված 195. Ներքին սպառման և արտադրության կորուստների վերամշակման աշխատանքների արդյունքում առաջացած թափոնները

 1. Ներքին սպառման համար վերամշակման աշխատանքների արդյունքում առաջացած թափոնները ենթակա են տեղաբաշխման սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշված թափոնները `անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, ճանաչվում են որպես դրանց հետագա կոմերցիոն օգտագործման համար ոչ պիտանի: կամ օրենսդրությանը համապատասխան նման թափոնները ենթակա են թաղման, չեզոքացման, օգտագործման կամ ոչնչացման այլ եղանակներով:
 2. Ներքին սպառման համար մշակման գործողությունների արդյունքում առաջացած թափոնները, երբ դրվում են հայտարարատուի ընտրած մաքսային ընթացակարգի ներքո, համարվում են ներմուծված այս պետության Միության մաքսային տարածք:
 3. Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված թափոնները, որոնք ենթակա չեն տեղակայման մաքսային ընթացակարգերի, ձեռք են բերում Միության ապրանքների կարգավիճակ և համարվում են ոչ մաքսային հսկողության տակ `դրանց ճանաչման օրվանից` անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: որպես անպատեհ հետագա առևտրային օգտագործման կամ փաստաթղթերը մաքսային մարմնին ներկայացնելու օրվանից `հաստատելով առաջացած թափոնների թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ այլ կերպ ոչնչացման փաստը կամ այդպիսի գործողությունների համար դրանց տեղափոխման փաստը:
 4. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված, ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունների արդյունքում անդառնալիորեն կորած և մաքսային մարմինների կողմից արտադրական կորուստներ ճանաչված ապրանքների վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո չեն ենթարկվում մաքսային ընթացակարգերի ներքին սպառման համար:

Հոդված 196. Արտասահմանյան ապրանքների մնացորդները, որոնք ձևավորվել են ներքին սպառման համար մշակման գործողությունների արդյունքում

Արտասահմանյան ապրանքների մնացորդները, որոնք ձևավորվել են ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունների արդյունքում `վերամշակված արտադրանքի թողարկման նորմերին համապատասխան, ենթակա են մաքսային ընթացակարգերի` սույն օրենսգրքի 197 -րդ հոդվածի համաձայն:

Հոդված 197. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, կասեցումը և դադարեցումը

 1. Մինչև ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտը, այս մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունն ավարտվում է ներքին սպառման համար մշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքների տեղաբաշխմամբ (վերամշակման արտադրանք, թափոններ) բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 195 -րդ կետում նշված թափոնների և (կամ) մնացորդների) և (կամ) ներքին սպառման վերամշակման մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների և ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունների ենթակա չեն, ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգով: Միևնույն ժամանակ, վերամշակված արտադրանքի մասով չեն վճարվում հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր և ներքին շուկան պաշտպանելու միջոցների համապատասխանության հաստատում, բացառությամբ հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի և (կամ) Միության մասին պայմանագրի 50 -րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված այլ պարտականություններ չեն պահանջվում:
 2. Մինչև ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտը սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է ավարտվել.
  1. ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային կարգով դրված և ներքին սպառման վերամշակման ենթակա օտարերկրյա ապրանքների տեղաբաշխում, թափոններ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 195 -րդ կետում նշված թափոնների և (կամ) վերամշակման արդյունքում առաջացած մնացորդների ներքին սպառման, օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող այլ մաքսային ընթացակարգերով գործողություններ `սույն օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով, բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի.
  2. մաքսային մարմինների կողմից `անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան` վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի հետևանքով ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի կամ բնական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորստի փաստի ճանաչում: ներքին սպառման համար մշակված գործողությունների արդյունքում (վերամշակված արտադրանք, թափոններ և (կամ) մնացորդներ) և (կամ) օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման ապրանքների պահեստավորում ներքին սպառման համար և ներքին սպառման համար ենթակա չեն վերամշակման գործողությունների.
  3. անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան `ներքին սպառման համար մշակման աշխատանքների արդյունքում առաջացած թափոնների ճանաչում, որոնք անհարմար են դրանց հետագա առևտրային օգտագործման համար կամ մաքսային մարմնին հանձնել այն փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են թաղման, չեզոքացման, ոչնչացման կամ ոչնչացման փաստը: այլ կերպ առաջացած թափոններ կամ նման գործողություններ կատարելու համար դրանց փոխանցման փաստը.
  4. մաքսային մարմինների կողմից ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների մի մասի `որպես արտադրության կորուստների ճանաչում.
  5. Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​հանգամանքների առաջացում և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրության մաքսային կարգավորման մասին, մինչ այդ ապրանքները մաքսային հսկողության տակ են:
 3. Մինչև ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի վավերականության սահմանված ժամկետի ավարտը, այս մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է կասեցվել, եթե ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները և (կամ) դրանց արտադրանքը դրված մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 4. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտից հետո այս մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է:

ՀՈԴՎԱ 198. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման վերջնաժամկետը և հաշվարկ

 1. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռային տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է հայտարարատուից `ապրանքների համար հայտարարագիրը գրանցելու պահից: ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ հայտարարագրման ենթակա ապրանքների նկատմամբ, այն անձից, ով ապրանքների բացթողման համար դիմում է ներկայացրել ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ. ապրանքների հայտարարագիր:
 2. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրք վճարելու պարտականությունը հայտարարողը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում.
  1. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը `սույն օրենսգրքի 1 -ին կետի և 1 -րդ հոդվածի 3 -րդ պարբերության 5 -ին, 2 -րդ և 197 -րդ ենթակետերի համաձայն, ներառյալ սույն 1 -րդ կետի 2 -ին և 6 -րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջացումից հետո: հոդված;
  2. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է, և (կամ) ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքները նման մաքսային ընթացակարգի կիրառման շրջանակներում, որի գործողությունը դադարեցվել է `ժամանակավոր պահպանման համար` սույն օրենսգրքի 6 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն.
  3. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ ներքին սպառման վերամշակման մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է, և (կամ) ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված (ձևավորված) ապրանքները `նման մաքսային ընթացակարգի կիրառման շրջանակներում, դադարեցվել է `մաքսային ընթացակարգերի համաձայն` սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն.
  4. սույն հոդվածի 7 -րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարների ներմուծման մաքսատուրքերի և (կամ) դրանց գանձման պարտավորությունների կատարումը.
  5. մաքսային մարմնի կողմից մաքսային տարածքում վերամշակման ենթակա օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, և (կամ) ստացված ապրանքների ( ձևավորվել է) ներքին սպառման վերամշակման գործողությունների արդյունքում ՝ դժբախտ պատահարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահպանման սովորական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստի պատճառով, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ այս ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացումից կամ անդառնալի կորուստից առաջ եկել է ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  6. մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների բաց թողնում `ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների հայտարարագիր գրանցելիս ծագած ներմուծման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորության նկատմամբ.
  7. սույն օրենսգրքի 113 -րդ հոդվածի համաձայն ապրանքների հայտարարագրի չեղարկում և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 118 -րդ կետի համաձայն` ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման պարտավորության կապակցությամբ ապրանքների հայտարարագրի գրանցում.
  8. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  9. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  10. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորությունը, եթե սույն հոդվածի 4-րդ կետով այլ բան սահմանված չէ, հայտարարողի համար դադարում է հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում. :
  1. հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի և (կամ) դրանց գանձման պարտավորությունների կատարումը `սույն հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  2. մաքսային մարմնի կողմից մաքսային տարածքում վերամշակման ենթակա օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման համաձայն `դժբախտ պատահարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով կամ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչ այդ ոչնչացումը կամ անդառնալի կորուստը `սույն օրենսգրքի համաձայն, այդ ապրանքներից եկել է հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  3. ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների բաց թողնելը `կապված ապրանքների համար հայտարարագիր կամ ապրանքների բացթողման դիմում առաջացած հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման պարտավորության հետ: ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը.
  4. սույն օրենսգրքի 113 -րդ հոդվածի համաձայն ապրանքների հայտարարագրի չեղարկում և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 118 -րդ կետի համաձայն` հարկեր վճարելու պարտավորությունների, հատուկ, հակադեմպինգային ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս ծագած փոխհատուցման տուրքեր.
  5. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  6. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  7. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 4. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ, որոնց թողարկումը կատարվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը, հայտարարատուի կողմից դադարեցվում է հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորությունը: հետևյալ հանգամանքների առաջացումը.
  1. հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարում, ինչպես նաև մաքսային մարմնի կողմից էլեկտրոնային փաստաթղթի ուղարկում կամ սույն 17-րդ հոդվածի 120-րդ կետում նշված համապատասխան նշանների տեղադրում մաքսային մարմնի կողմից: Ծածկագիր;
  2. ապրանքների բռնագրավումը կամ փոխակերպումը անդամ պետության սեփականության (եկամտի) ՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:
 5. Ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրք վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման սույն հոդվածի 6 -րդ կետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում:
 6. Հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում համարվում է ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  1. ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտից առաջ օտարերկրյա ապրանքների փոխանցման դեպքում `ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթում չնշված անձին (անձանց)` ապրանքների փոխանցման օրը, և եթե այս օրը նշանակված չէ.
  2. ներքին սպառման համար մշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) և (կամ) ներքին սպառման համար մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների կորստի դեպքում ՝ մինչև ներքին սպառման վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, բացառությամբ վթարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորստի կամ անդառնալի կորստի `փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահպանման սովորական պայմաններում, - ապրանքների կորստի օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ.
  3. եթե ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն օրենսգրքի 197 -րդ հոդվածի համաձայն `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտի օրը:
 7. Սույն հոդվածի 6 -րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը ենթակա են վճարման, կարծես ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքները տեղավորվել են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգով `առանց սակագնի կիրառման: արտոնություններ և արտոնություններ ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման համար ...
  Ներմուծման մաքսատուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի `ներքին սպառման համար ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու և բաց թողնված ապրանքների համար: ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելուց առաջ `ապրանքների բացթողման համար մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ գրանցման օրը:
 8. Տոկոսները վճարվում են սույն հոդվածի 7 -րդ կետի համաձայն վճարված (գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների վրա, կարծես վճարման հետաձգում է տրվել այդ գումարների նկատմամբ այն օրվանից, երբ ապրանքները մշակման են ենթարկվել մաքսային ընթացակարգի ներքին սպառումը մինչև վճարման վերջնաժամկետի ավարտի օրը ներմուծման մաքսատուրքեր: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
  Եթե ​​կենցաղային սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը `սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 197 -րդ կետի համաձայն, կասեցվել է, ապա մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամանակահատվածի համար սույն պարբերությամբ նախատեսված տոկոսները չեն գանձվում կամ վճարվում:
 9. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտման կամ սույն օրենսգրքի 6 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն `ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների և (կամ) ստացված ապրանքների ( ձևավորվել է) ներքին սպառման համար վերամշակման կամ սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն `սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո նման ապրանքների տեղադրման կամ մաքսային մարմինների կողմից այդ ապրանքների պահման արդյունքում` Սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլուխը `ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման պարտավորության կատարումից և (կամ) դրանց հավաքագրումից (ամբողջությամբ կամ մասամբ) ներմուծվող մաքսատուրքերի վճարումները և (կամ) գանձված սույն հոդվածին համապատասխան ենթակա են վերադարձման (փոխհատուցված) `համաձայն սույն օրենսգրքի 10 -րդ գլխի:
 10. Ինչ վերաբերում է ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգին, բացառությամբ ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը բաց թողնված ապրանքների, ապա հարկերի վճարման պարտավորությունը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են կատարման (Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են վճարման) մինչև ապրանքների բացթողումը `ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
 11. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը կատարվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացումը, և որոնց վերաբերյալ ապրանքների համար հայտարարագիրը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան 16 -րդ կետում նշված ժամկետը: Սույն օրենսգրքի 120 -րդ հոդվածը, և այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց հայտարարատուն լիազորված տնտեսավարող է `ոչ ուշ, քան սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 441 -րդ կետով սահմանված ժամկետը, հարկեր վճարելու պարտավորությունը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռային տուրքերը ենթակա են կատարման (հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են վճարման) մինչև ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը:
 12. Ներքին սպառման համար վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ, որոնց թողարկումը կատարվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացումը, և որոնց վերաբերյալ ապրանքների համար հայտարարագիրը չի ներկայացվել մինչև պարբերությունում նշված ժամկետի ավարտը: Սույն օրենսգրքի 16 -րդ հոդվածի 120 -րդ կետով, իսկ ապրանքների նկատմամբ, որոնց հայտարարատուն գործում է լիազորված տնտեսավարող սուբյեկտը `մինչև սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 441 -րդ կետով սահմանված ժամկետի ավարտը, հարկերի վճարման վերջնաժամկետը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը սույն օրենսգրքի 16 -րդ հոդվածի 120 -րդ կետում նշված ժամանակահատվածի վերջին օրն է, իսկ ապրանքների նկատմամբ, որոնց հայտարարատուն գործում է լիազորված տնտեսավարողը `4 -րդ կետում նշված ժամանակահատվածի վերջին օրը: սույն օրենսգրքի 441 -րդ հոդվածի:
 13. Սույն հոդվածի 10-րդ և 11-րդ կետերում նշված ապրանքների մասով հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը վճարվում են ապրանքների հայտարարագրում սույն օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված չափով `հաշվի առնելով նախատեսված հատկանիշները: սույն օրենսգրքի 12 -րդ գլխում:
 14. Ինչ վերաբերում է սույն հոդվածի 12-րդ կետում նշված ապրանքներին, ապա վճարման ենթակա հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման հիմքը որոշվում է ապրանքների բացթողման դիմումում և ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա: նման հայտարարության հետ միասին:
  Եթե ​​արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքների կոդերը որոշվում են խմբավորման մակարդակում `10 -ից պակաս նշանների թվով.
  • Հարկերի հաշվարկման համար կիրառվում է ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերի ամենաբարձր մակարդակը, ակցիզային հարկի (ակցիզային հարկ կամ ակցիզային հարկի) դրույքաչափերի ամենաբարձր չափը, որը համապատասխանում է այդպիսի խմբում ընդգրկված ապրանքներին, որի նկատմամբ դրույքաչափերի ամենաբարձրն է սահմանվում է մաքսատուրքեր.
  • հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է նման խմբավորում ընդգրկված ապրանքներին համապատասխան հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի ամենաբարձր ցուցանիշը `հաշվի առնելով սույն կետի հինգերորդ պարբերությունը:

Հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են ապրանքների ծագման, սույն օրենսգրքի 4-րդ գլխի համաձայն հաստատված և (կամ) այդ տուրքերը որոշելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների հիման վրա: Եթե ​​ապրանքների ծագումը և (կամ) այլ տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են նշված տուրքերը որոշելու համար, չեն հաստատվում, ապա հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով ապրանքների ապրանքների համար սահմանված հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի ամենաբարձր ցուցանիշներից: Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի նույն ծածկագիրը, եթե ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է 10 նիշի մակարդակում, կամ խմբում ընդգրկված ապրանքները, եթե ապրանքների կոդերը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի: որոշվում են խմբավորման մակարդակում `10 -ից պակաս նիշերի քանակով:
Եթե ​​սույն հոդվածի 12-րդ կետում նշված ապրանքների առնչությամբ ապրանքների համար հայտարարագիր է ներկայացվում, ապրանքների հայտարարագրում սույն օրենսգրքին համապատասխան հաշվարկված գումարներ են վճարվում հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր, ապրանքների հայտարարագրերում նշված տեղեկատվության հիման վրա: Չափից ավելի վճարված և (կամ) չափազանց հավաքված հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վերադարձը (փոխհատուցումը) կատարվում է սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի համաձայն:

Հոդված 199. Վերամշակված ապրանքների մասով ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները, երբ դրանք մտնում են ներքին սպառման ազատման մաքսային կարգի մեջ

 1. Երբ վերամշակող արտադրանքը դրվում է ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի վրա, ներմուծման մաքսատուրքերը հաշվարկվում են վերամշակված արտադրանքի մասով և վճարվում են սույն օրենսգրքի 136 -րդ հոդվածի համաձայն:
 2. Երբ վերամշակման արտադրանքը դրվում է ներքին սպառման համար ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգի ներքո, հայտարարատուն պարտավորություն չունի վճարել հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր:

ՀՈԴՎԱ 200. Հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման առանձնահատկությունները այն օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, որոնք չեն ենթարկվել վերամշակման, ներքին մնացորդների և ներքին սպառման վերամշակման գործառնությունների արդյունքում առաջացած թափոնների, երբ դրանք դրվում են մաքսատուրքի տակ: ներքին սպառման համար բաց թողնելու կարգը

Երբ օտարերկրյա ապրանքները, որոնք չեն ենթարկվել վերամշակման, ինչպես նաև ներքին սպառման համար վերամշակման աշխատանքների արդյունքում առաջացած մնացորդներն ու թափոնները, դրվում են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո, հայտարարատուն պարտավորություն չունի վճարել հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր: ...

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...