մենյու

Գլուխ 19 - Մաքսային ընթացակարգերի վերաբերյալ ընդհանուր դրույթներ

Հոդված 127. Մաքսային ընթացակարգերի կիրառում

 1. Միության մաքսային սահմանով փոխադրվող ապրանքները և այլ ապրանքներ `սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, Միության մաքսային տարածքում գտնելու և օգտագործելու, Միության մաքսային տարածքից արտահանելու և (կամ) գտնելու և օգտագործելու համար Միության մաքսային տարածքը կարող է ենթարկվել մաքսային ընթացակարգերի, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ:
 2. Կախված Միության մաքսային տարածքում ապրանքներ գտնելու և օգտագործելու նպատակներից, Միության մաքսային տարածքից դրանց արտահանումից և (կամ) Միության մաքսային տարածքից դուրս գտնելուց և օգտագործելուց, ապրանքների նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ մաքսային ընթացակարգերը :
 3. Մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները կարող են դրվել այլ մաքսային ընթացակարգերի ներքո, կամ նույն մաքսային ընթացակարգով.
  1. ավարտել մաքսային ընթացակարգը, որի տակ դրված են ապրանքները.
  2. կասեցնել մաքսային ընթացակարգը, որի տակ դրված են ապրանքները.
  3. Միության մաքսային տարածքով ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) համար և (կամ) Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային տարածքի մեկ այլ մաս այն պետությունների տարածքներով, որոնք անդամ չեն միությունը, և (կամ) ծովային ճանապարհով `սույն օրենսգրքին համապատասխան:
 4. Մաքսային ընթացակարգերի կիրառումը կարգավորող մաքսային ընթացակարգերի և դրույթների բովանդակությունը, ներառյալ ապրանքները մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու պայմանները, ապրանքներն ու մաքսային ընթացակարգերին համապատասխան օգտագործման կարգը, երբ դրանք դրվում են այդպիսի մաքսային ընթացակարգերի ներքո, ավարտման, դադարեցման կարգը: մաքսային ընթացակարգերի կասեցում և վերսկսում, ինչպես նաև մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության ի հայտ գալու և դադարեցնելու հանգամանքներ, դրանց հաշվարկման և վճարման ժամանակահատվածը և (կամ) առանձնահատկությունները մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրված (տեղադրված) ապրանքներին, կամ մաքսային ընթացակարգերի կիրառման շրջանակներում արտադրված (ստացված) ապրանքներին, որոնք ստացվել են (ձևավորվել), որոշվում են սույն բաժնի համապատասխան գլուխներով, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ` Հանձնաժողովը և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման վերաբերյալ:
 5. Մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրությունը, բացի ապրանքները մաքսային ընթացակարգերի ենթարկելու պայմաններից, բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի և մաքսային տարածքից դուրս մշակման մաքսային ընթացակարգի, կարող է սահմանել նման պայման մաքսային ընթացակարգերով ապրանքներ, որոնք ապահովում են մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարումը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր:

Հոդված 128: Ապրանքների տեղադրումը մաքսային կարգով

 1. Սույն օրենսգրքի 83 -րդ հոդվածով սահմանված անձինք իրավունք ունեն ընտրել սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգը `դիմելով ապրանքների մաքսային հայտարարագրի կամ ապրանքների բացթողման համար ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ, կամ ապրանք ներմուծելով: նավահանգստի տարածք: Ազատ տնտեսական գոտի կամ լոգիստիկ ԱՏԳ:
 2. Մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղաբաշխումը սկսվում է այն պահից, երբ մաքսային մարմինը ապրանքների բացթողման մաքսային հայտարարագիր կամ դիմում է ներկայացնում ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուն, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ, և ավարտվում է ապրանքների բացթողմամբ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 204 -ին կետով նախատեսված դեպքի:
 3. Ապրանքները մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրն ապրանքների բացթողնման օրն է, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 204 -ին կետով նախատեսված դեպքի:
 4. Հայտարարված մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ տեղադրելու պայմանների համապատասխանությունը հաստատելու պարտավորությունը կրում է հայտարարողը:
 5. Սանիտարական և կարանտինային, անասնաբուժական, կարանտինային բուսասանիտարական և պետական ​​վերահսկողության այլ տեսակներ (հսկողություն) մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվում միայն համապատասխան տեսակի պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) իրականացումից հետո:
 6. Եթե ​​ոչ սակագնային կարգավորման միջոց մտցնելիս սահմանվում են մաքսային ընթացակարգեր, որոնց համաձայն այն ապրանքների տեղաբաշխումը, որոնց նկատմամբ կիրառվում է նման միջոց, չի թույլատրվում, ապա այդ ապրանքները ենթակա չեն նման մաքսային ընթացակարգերի տեղաբաշխման, անկախ սույն բաժնի դրույթներից:

Հոդված 129. Մաքսային ընթացակարգի ավարտը, դադարեցումը, կասեցումը և երկարաձգումը

 1. Մաքսային ընթացակարգերի գործողությունը ենթակա է ավարտման `սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, կարգով և ժամկետներում, իսկ եթե դա նախատեսված է սույն օրենսգրքով` Հանձնաժողովի կամ մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
 2. Մաքսային ընթացակարգի գործողությունը համարվում է ավարտված մինչև մաքսային մարմնի կողմից սահմանված մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի ավարտը, եթե մաքսային հայտարարագիրմաքսային մարմնի կողմից մաքսային ընթացակարգի ավարտի համար նախատեսված ժամկետում գրանցված `ապրանքները մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար, բացառությամբ այն դեպքի, երբ մաքսային մարմինը հրաժարվել է ապրանքները բաց թողնել` համաձայն հայտարարված մաքսային ընթացակարգը կամ մաքսային հայտարարագիրը հետ է վերցվել սույն օրենսգրքի 113 -րդ հոդվածի համաձայն:
 3. Մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքների հայտարարագիր հանդիսացող անձի լուծարման դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել այլ ժամանակաշրջան, որի ավարտից հետո մաքսային ընթացակարգը պետք է ավարտվի, քան նախատեսված է սույն օրենսգրքով: , և կարող են որոշվել նաև այն անձինք, ովքեր պարտավոր են ավարտել մաքսային ընթացակարգի գործողությունները:
 4. Մաքսային ընթացակարգերի ազդեցությունը դադարում է սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, կարգով և ժամկետներում, և եթե դա նախատեսված է սույն օրենսգրքով, Հանձնաժողովի կամ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
 5. Սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները, որոնց գործունեությունը դադարեցվել է, ինչպես նաև նման մաքսային ընթացակարգի կիրառման շրջանակներում ստացված (ձևավորված), արտադրված (ստացված) ապրանքները պետք է լինեն մաքսային մարմինների կողմից կալանավորված `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
 6. Մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներ, որոնց գործողությունը դադարեցվել է, ինչպես նաև ապրանքներ, որոնք ստացվել (ձևավորվել), արտադրվել (ստացվել) են նման մաքսային ընթացակարգի կիրառման շրջանակներում, որոնք չեն պահվում մաքսային մարմինների կողմից `համաձայն 5 -րդ կետի սույն հոդվածը ենթակա է ժամանակավոր պահպանման `համաձայն սույն օրենսգրքի 16 -րդ գլխի:
 7. Գտնվում է Միության մաքսային տարածքում արտասահմանյան ապրանքներ, որոնց առնչությամբ դադարեցվել է մաքսային ընթացակարգի գործողությունը `Միության մաքսային տարածքում հետագա գտնվելու և օգտագործման կամ Միության մաքսային տարածքից արտահանման համար, ենթակա են օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի տեղաբաշխման, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի:
  Մաքսային ընթացակարգերի կիրառման շրջանակներում ստացված (ձևավորված), արտադրված (ստացված) ապրանքները, որոնք դադարեցվում են, Միության մաքսային տարածքում դրանց հետագա տեղակայման և օգտագործման համար, արտահանում են Միության մաքսային տարածքից կամ ներմուծում այդ երկիր տարածքը ենթակա է տեղաբաշխման այդ ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `կախված այն կարգավիճակից, որը նրանք ձեռք են բերել մաքսային ընթացակարգերի ընթացքում, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի:
  Միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվող ապրանքները, որոնց վերաբերյալ մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է, Միության մաքսային տարածքից դուրս մնալու համար ենթակա են տեղաբաշխման Միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի և ներմուծման համար Միության մաքսային տարածք `օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի համաձայն:
 8. Երբ մաքսային ընթացակարգերի դադարեցումից հետո ապրանքները դրվում են մաքսային ընթացակարգերի համաձայն սույն հոդվածի 7 -րդ կետի համաձայն, սույն օրենսգրքի դրույթները կիրառվում են այդ ապրանքների վրա `առանց հաշվի առնելու մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակա -սույն օրենսգրքով նախատեսված դեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը, որոնք կիրառվում են համապատասխան մաքսային ընթացակարգերն ավարտելու համար ապրանքները մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելիս, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 226 -րդ հոդվածով նախատեսված առանձնահատկությունների:
 9. Մաքսային ընթացակարգի գործունեությունը կարող է կասեցվել `մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքները կամ այդ ապրանքների վերամշակման արտադրանքն այլ մաքսային ընթացակարգի տակ դնելով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 133 -ին կետով նախատեսված դեպքում:
  Մաքսային ընթացակարգերը, որոնք օգտագործվում են այլ մաքսային ընթացակարգերի գործողությունը կասեցնելու համար, ինչպես նաև այն դեպքերը, երբ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է կասեցվել, որոշվում են սույն օրենսգրքով, իսկ եթե դա նախատեսված է սույն օրենսգրքով `հանձնաժողովով:
  Սահմանված դեպքերում մաքսային ընթացակարգերի կասեցման և գործունեության վերսկսման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը:

Հոդված 130. Մաքսային ընթացակարգերի գործողության ժամկետների երկարաձգումը

 1. Մաքսային մարմնի սահմանած մաքսային ընթացակարգերի վավերականության ժամկետը երկարաձգվում է մաքսային մարմնի կողմից մինչև դրա լրանալը, իսկ սույն օրենսգրքով կամ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում `3 -րդ հոդվածի 165 -րդ կետի համաձայն, Սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածը և 178 -րդ հոդվածի 3 -րդ պարբերությունը `սույն օրենսգրքով նախատեսված ժամկետներում դրա գործողության ժամկետը լրանալուց հետո, կամ սույն օրենսգրքի համաձայն` մաքսային կարգավորման վերաբերյալ Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​կամ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներից:
 2. Մաքսային մարմնի սահմանած մաքսային ընթացակարգերի գործողության ժամկետի երկարաձգման կարգը սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

Հոդված 131. Համապատասխանությունը ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցառումներին, որոնք սահմանված են ոչ այլ կերպ, քան հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) Միության մասին պայմանագրի 50-րդ հոդվածի համաձայն սահմանված այլ տուրքերը, երբ ապրանքներ են դնում մաքսային ընթացակարգը

Ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցներին համապատասխանությունը, որը սահմանված է ոչ այլ կերպ, քան հատուկ `հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը և (կամ) Միության մասին պայմանագրի 50-րդ հոդվածի համաձայն սահմանված այլ տուրքերը, հաստատվում է, երբ ապրանքները գտնվում են մաքսային ընթացակարգեր, տեղաբաշխման պայմաններ, որոնց համաձայն նախատեսվում է համապատասխանել նման միջոցներին, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենսգրքով, Միության պայմանագրով կամ Հանձնաժողովի ակտերով, որոնք նախատեսում են նման միջոցներ:

Հոդված 132. Հայտարարված մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքների օգտագործման պայմանների պահպանումը

1. Հայտարարված մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքների օգտագործման պայմաններին, որոնք ենթակա են ապրանքների մաքսային ընթացակարգի անցնելուց հետո պահպանման, դրվում է հայտարարատուի, ինչպես նաև այլ անձանց վրա `համաձայն սույն օրենսգրքով:

2. Սույն հոդվածի 1 -ին կետում նշված անձինք պատասխանատվություն են կրում հայտարարված մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքների օգտագործման պայմանների խախտման համար `անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Հոդված 133. Մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների առգրավման (առգրավման), առգրավման կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) հետևանքները

 1. Մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների առգրավման կամ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան այդ ապրանքների առգրավման դեպքում այդ ապրանքների նկատմամբ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կասեցվում է:
 2. Եթե ​​որոշում է կայացվում ապրանքների առգրավումը չեղյալ հայտարարելու կամ դրանց վրա առգրավման կիրառումը չեղյալ հայտարարելու մասին, ապա մաքսային ընթացակարգը վերսկսվում է նման որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրվանից կամ նման որոշման մեջ նշված օրվանից: .
 3. Մաքսային ընթացակարգի վերսկսումից հետո տոկոսները, որոնց հաշվեգրումը և վճարումը նախատեսված են սույն բաժնի համաձայն, մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամկետի համար չեն գանձվում կամ վճարվում:
 4. Մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների դատարանի որոշմամբ անդամ պետության բռնագրավման կամ սեփականության (եկամտի) վերածվելու դեպքում այդ ապրանքների նկատմամբ մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է:
 5. Եթե ​​անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան անձին վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելը կապված է մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմանների չկատարման հետ, իսկ ընդունված անհամապատասխանությունը ենթադրում է հետագա կիրառման անհնարինություն: սույն մաքսային ընթացակարգի համաձայն, մաքսային ընթացակարգը պետք է ավարտվի անձին պատասխանատվության ենթարկելու համապատասխան որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաջորդող 15 օրացուցային օրվա ընթացքում:
  Եթե ​​սույն կետի առաջին պարբերությամբ սահմանված ժամկետում մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել, ապա մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է, և ապրանքները պահվում են մաքսային մարմինների կողմից `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...