մենյու

Արտահանման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 139. Արտահանման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ արտահանում `Միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, համաձայն որի` այդպիսի ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից `դրա սահմաններից դուրս մշտական ​​ներկայության համար:
 2. Արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող և Միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները կորցնում են միության ապրանքների կարգավիճակը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 7-րդ և 303-րդ կետերին համապատասխան, այդպիսի ապրանքները պահպանում են Միության ապրանքներ:
 3. Արտահանման մաքսային կարգը թույլատրվում է կիրառել հետևյալի վերաբերյալ.
  1. Միության մաքսային տարածքից արտահանված ՝
   • մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքները, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 176-ին ենթակետում նշված ապրանքների, մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար `համաձայն 1-ին ենթակետի: սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 184-րդ պարբերությունը.
   • ժամանակավոր արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները `սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 231-րդ կետի համաձայն` ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար.
   • ապրանքներ, որոնք դրվել են հատուկ մաքսային ընթացակարգի մեջ `հատուկ մաքսային ընթացակարգը լրացնելու համար` հանձնաժողովի կողմից սույն օրենսգրքի 254-րդ հոդվածին համապատասխան որոշված ​​դեպքերում և հանձնաժողովի կողմից նախատեսված դեպքերում `անդամ պետությունների օրենսդրությամբ.
   • միջազգային տրանսպորտի փոխադրամիջոցներ `համաձայն սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 276-րդ կետի.
   • Սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերության 303-րդ ենթակետում նշված միության ապրանքները.
   • վերամշակված ապրանքներ `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգը լրացնելու համար` համաձայն սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության 184-րդ ենթակետի.
  2. սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 231-րդ կետում նշված ապրանքները Միության մաքսային տարածքից արտահանման համար:
 4. Սույն հոդվածի 1-րդ կետի 2-ին և 3-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները դրվում են արտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ `առանց Միության մաքսային տարածք ներմուծվելու:
 5. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 207-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքները և սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 215-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքները, որոնք դրված են արտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ `մաքսային ծառայության լրացման համար Ազատ մաքսային գոտու կարգը կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգը պետք է արտահանվեն Միության մաքսային տարածքից `այդ ապրանքների մաքսային արտահանման կարգի տակ պահելու օրվան հաջորդող 1 տարին չգերազանցող ժամանակահատվածում:
  Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել ավելի կարճ ժամանակահատված, որի ընթացքում նշված ապրանքները պետք է արտահանվեն Միության մաքսային տարածքից:
  Եթե ​​նշված ապրանքները չեն արտահանվել Միության մաքսային տարածքից, բացառությամբ դրանց ոչնչացման և (կամ) անուղղելի կորստի դեպքերի ՝ պատահարի կամ ֆորս-մաժորի կամ անուղղելի կորստի հետևանքով ՝ բնական փոխադրման բնական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով (տեղափոխում) և (կամ) պահեստավորում, մինչև սույն կետի մեկ պարբերությամբ նախատեսված ժամկետը լրանալը կամ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված սույն պարբերության երկրորդ պարբերության համաձայն, արտահանման մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է, և ապրանքները պահվում են մաքսային մարմինների կողմից `սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն:
  Նշված ապրանքները չեն պահվում մաքսային մարմինների կողմից, եթե արտահանման համար մաքսային կարգը դադարեցնելու պահին դրանք գտնվում են տարածքում: Ազատ տնտեսական գոտի կամ անվճար պահեստում:

Հոդված 140. Արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման պայմանները

Արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման պայմաններն են.

 • արտահանման մաքսատուրքերի վճարում `սույն օրենսգրքին համապատասխան.
 • արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի.
 • Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով, անդամ պետությունների միջև երկկողմ միջազգային պայմանագրերով և երրորդ երկրների հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ պայմանների պահպանում:

Հոդված 141. Արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման և հաշվարկման ժամկետը

 1. Արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու համար արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորությունը հայտարարատուի համար առաջանում է մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների հայտարարագիրը գրանցելու պահից:
 2. Արտահանման համար մաքսային ընթացակարգի մեջ դրված ապրանքների նկատմամբ հայտարարատուի պարտավորությունը `վճարել արտահանման մաքսատուրքեր, հայտարարագիրը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում.
  1. ապրանքների թողարկում արտահանման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան `արտահանման մաքսատուրքերի վճարման արտոնությունների կիրառմամբ.
  2. սույն հոդվածի 4-րդ պարբերության համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության կատարումը և (կամ) դրանց գանձումը.
  3. ապրանքների արտոնագրման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ թողնելուց հրաժարվելը `ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս առաջացած արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  4. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչել `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ համարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `գրանցման ժամանակ ծագած արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված: հայտարարագիր ապրանքների համար;
  5. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  6. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  7. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման (արտահանման մաքսատուրքերը վճարվում են) մինչ արտահանման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների բացթողումը, եթե սույն օրենսգրքով այլ ժամկետ սահմանված չէ:
 4. Արտահանման մաքսատուրքերը ենթակա են վճարման ապրանքների հայտարարագրում հաշվարկված արտահանման մաքսատուրքերի չափով ՝ հաշվի առնելով արտահանման մաքսատուրքերի վճարման արտոնությունները:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...