մենյու

Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը սկսվել է մինչև ապրանքների բացթողումը

 1. Եթե ​​մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը չի ուղեկցվել մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթերի ներկայացմամբ, ապա մաքսային մարմինն իրավունք ունի ստուգված տեղեկատվության համար պահանջել հայտարարատուից այն փաստաթղթերը, որոնց մասին տեղեկությունները նշված են մաքսային հայտարարագիրը:
 2. Սույն հոդվածի 1 -ին կետի համաձայն պահանջվող փաստաթղթերը հայտարարատուի կողմից պետք է ներկայացվեն 4 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետում նշված ժամկետի ավարտից ոչ ուշ, քան 119 ժամ առաջ: TC EAEU- ն.
 3. Եթե ​​սույն հոդվածի 1 -ին կետի համաձայն պահանջվող փաստաթղթերը չեն ներկայացվում հայտարարատուի կողմից, ապա մաքսային մարմինը հրաժարվում է ապրանքները բաց թողնել մաքսային օրենսգրքի 125 -րդ հոդվածի համաձայն: ԵՏՄ.
 4. Մաքսային մարմինն իրավունք ունի պահանջել առևտրային, հաշվապահական փաստաթղթեր, ծագման վկայագիր և (կամ) այլ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ, ներառյալ գրավոր բացատրություններ, որոնք անհրաժեշտ են մաքսային հայտարարագրում հայտարարված ճշտված տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը հաստատելու համար, և (կամ) այլ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվությունը ՝ հետևյալ դեպքերում.
  1. փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվում են մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելիս կամ ներկայացված են սույն հոդվածի 2 -րդ կետին համապատասխան, չեն պարունակում անհրաժեշտ տեղեկատվություն կամ պատշաճ կերպով չեն հաստատում հայտարարագրված տեղեկատվությունը.
  2. մաքսային մարմինը հայտնաբերել է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի և այլ միջազգային պայմանագրերի և մաքսային կանոնակարգման և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրության դրույթներին չհամապատասխանելու նշաններ, ներառյալ `պարունակվող տեղեկատվության անճշտությունը: նման փաստաթղթեր:
 5. Запрос документов и (или) сведений у декларанта в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи должен быть обоснованным и должен содержать перечень признаков, указывающих на то, что сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) сведения, содержащиеся в иных документах, должным образом не подтверждены либо могут являться недостоверными, перечень дополнительно запрашиваемых документов и (или) сведений, а также сроки представления таких документов и (или) сведений.
  Перечень запрашиваемых документов и (или) сведений определяется должностным лицом таможенного органа исходя из проверяемых сведений с учетом условий сделки с товарами, характеристик товара, его назначения, а также иных обстоятельств.
 6. Սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ պահանջելիս `մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի չափերի վրա ազդող տեղեկությունները հաստատելու համար, մաքսային մարմինը հայտարարատուին տեղեկացնում է կատարման հնարավորության մասին ապրանքների թողարկում համաձայն ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 121 -րդ հոդվածի: Այս դեպքում մաքսային մարմինը հայտարարատուին է ուղարկում մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռներ վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիքի գումարի հաշվարկ, բացառությամբ 121-րդ հոդվածի համաձայն որոշված ​​դեպքերի: ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքը, երբ մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային վճարների ապահովման ապահովում, փոխհատուցման տուրքեր չեն պահանջվում:
  Մաքսային տուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորությունների կատարման համար ապահովման գումարի հաշվարկման ձևը, էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով նման հաշվարկի կառուցվածքը և ձևը և լրացման կարգը դրանք սահմանում է հանձնաժողովը:
 7. Փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները կամ պատճառների բացատրությունը, թե ինչու նման փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները չեն կարող ներկայացվել և (կամ) բացակայում են, պահանջվում են սույն հոդվածի 4 -րդ կետի համաձայն, պետք է ներկայացվեն հայտարարատուի կողմից.
  1. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետում նշված ժամկետի ավարտից ոչ ուշ, քան 119 ժամ առաջ, եթե փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության պահանջը կապված է մաքսային հայտարարագրում և փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվության ստուգման հետ ներկայացվել է մաքսային հայտարարագիրը ներկայացնելիս.
  2. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետում նշված ժամկետի ավարտից ոչ ուշ, քան 119 ժամ առաջ, եթե փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության պահանջը կապված է մաքսային հայտարարագրում և փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվության ստուգման հետ: ներկայացված է սույն հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, և ճշտված տեղեկատվությունը չի ազդում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի չափի վրա.
  3. ոչ ուշ, քան մաքսային մարմնի կողմից ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 4-6 -րդ պարբերությունների համաձայն ապրանքների բացթողնման ժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան 119 աշխատանքային օր առաջ, եթե փաստաթղթերի պահանջը և ( կամ) տեղեկատվությունը կապված է սույն հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն ներկայացված մաքսային հայտարարագրում և փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվության ստուգման հետ, իսկ ստուգվող տեղեկատվությունը ազդում է մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի չափի վրա:
 8. Եթե ​​սույն հոդվածի 4 -րդ կետին համապատասխան պահանջվող փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները, ներառյալ գրավոր բացատրությունները կամ պատճառների բացատրությունները, թե ինչու չեն կարող այդ փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները չներկայացվել և (կամ) բացակայում են, չեն ներկայացվում սույն հոդվածի 7 -րդ կետով սահմանված պայմանները և ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 121 -րդ հոդվածով նախատեսված պայմանը չի բավարարվում, մաքսային մարմինը հրաժարվում է ապրանքներ բաց թողնել `համաձայն ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 125 -րդ հոդվածի:
 9. Սույն հոդվածի 1 -ին և 4 -րդ կետերի համաձայն պահանջվող փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները պետք է ներկայացվեն այն անձանց կողմից, որոնցից դրանք պահանջվում են `յուրաքանչյուր պահանջի համար մեկ փաթեթով (միաժամանակ):
  Մաքսային մարմնի պահանջած փաստաթղթերին և (կամ) տեղեկատվությանը զուգահեռ, այլ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ կարող են ներկայացնել այն անձինք, որոնցից դրանք պահանջվում են `մաքսային հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը հաստատելու և (կամ) այլ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվությունը:
 10. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումից հետո `մինչև ապրանքների բացթողումը, եթե փաստաթղթերը և (կամ) սույն հոդվածին համապատասխան ներկայացված տեղեկությունները կամ նման փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության պատճառների բացատրությունը չի կարող ներկայացվել և (կամ) բացակայում են, կամ այլ ձևերով մաքսային հսկողության արդյունքները և (կամ) ապրանքների և (կամ) փաստաթղթերի մաքսային փորձաքննությունը, որոնք կատարվել են նման աուդիտի շրջանակներում, հաստատում են դրա ճշգրտությունն ու (կամ) ամբողջականությունը: տեղեկությունները ստուգվում են, մաքսային մարմինը բաց է թողնում ապրանքները `համաձայն ԵԱՏՄ 118 -րդ հոդվածի:
 11. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումից հետո `մինչև ապրանքների բացթողումը, եթե փաստաթղթերը և (կամ) սույն հոդվածին համապատասխան ներկայացված տեղեկությունները կամ նման փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության պատճառների բացատրությունը չեն կարող ներկայացվել և (կամ) բացակայում են, կամ այլ ձևերով մաքսային հսկողության արդյունքները և (կամ) ապրանքների և (կամ) նման աուդիտի շրջանակներում իրականացվող փաստաթղթերի մաքսային փորձաքննությունը չեն հաստատում ճշգրտությունը և (կամ) ամբողջականությունը ստուգվող տեղեկատվության և (կամ) չվերացնելու աուդիտորական մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության իրականացման հիմքերը, մաքսային մարմինը, իր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության հիման վրա, փոփոխություն (լրացում) է ուղարկում մաքսային հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվությունը ՝ մինչև ապրանքների բաց թողնելը ՝ համաձայն ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 112 -րդ հոդվածի:
 12. Եթե ​​մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը չի կարող ավարտվել ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 119 -րդ հոդվածով սահմանված ապրանքների բացթողման ժամկետում, այդ թվում ՝ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության չներկայացման պատճառով սույն հոդվածի 7 -րդ կետով սահմանված ժամկետները, մաքսային մարմինը հայտարարատուին տեղեկացնում է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 121 -րդ հոդվածի համաձայն ապրանքներ բաց թողնելու հնարավորության մասին:
 13. Երբ ապրանքները բաց են թողնվում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի համաձայն, մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումն ավարտվում է ապրանքների բացթողումից հետո `սույն հոդվածի 14-18-րդ կետերի համաձայն:
 14. Փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են մաքսային մարմնի կողմից և չեն ներկայացվում սույն հոդվածի 7 -րդ կետով սահմանված ժամկետում `մաքսային փաստաթղթերի ստուգումն ավարտելու համար, այլ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկությունները կարող են ներկայացվել հայտարարատուի կողմից ապրանքների բացթողումից հետո: մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվանից ոչ ավելի, քան 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 314 -րդ կետով նախատեսված դեպքի:
  Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը մաքսային մարմինը լրացնում է պահանջվող փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ներկայացման օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, և եթե այդպիսի փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ չեն ներկայացվում սույն պարբերության առաջին պարբերությամբ սահմանված ժամկետում `նման ժամկետի ավարտի օրվանից:
 15. Եթե ​​սույն հոդվածին համապատասխան ներկայացված փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները կամ պատճառների բացատրությունները, թե ինչու այդպիսի փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները չեն կարող ներկայացվել և (կամ) բացակայում են, չեն վերացնում մաքսային, այլ փաստաթղթերի և ( կամ) տեղեկատվություն, մաքսային մարմինը, մինչև սույն հոդվածի 14 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը, իրավունք ունի պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ, ներառյալ գրավոր բացատրություններ, որոնք անհրաժեշտ են հուսալիությունը հաստատելու և մաքսային հայտարարագրում հայտարարված ճշտված տեղեկատվության ամբողջականությունը և (կամ) այլ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվությունը:
  Նման լրացուցիչ փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները, ներառյալ գրավոր բացատրությունները, պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան հարցման մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվանից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում:
 16. Լրացուցիչ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկատվություն, այդ թվում `գրավոր բացատրություններ ներկայացնելու հարցում ուղարկելիս, սույն հոդվածի 14 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված ժամկետը կասեցվում է նման հարցման մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվանից և վերսկսվում մաքսային մարմինը լրացուցիչ փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկություններ, այդ թվում `գրավոր բացատրություններ ստանալու օրվանից, և դրանք չտրամադրելու դեպքում` դրանց ներկայացման ժամկետի ավարտից:
 17. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգման ավարտից հետո, եթե փաստաթղթերը և (կամ) սույն հոդվածին համապատասխան ներկայացված տեղեկությունները կամ պատճառների բացատրությունը, թե ինչու չեն կարող ներկայացվել այդ փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները, և ( կամ) բացակայում են, կամ այլ ձևերով մաքսային հսկողության արդյունքները և (կամ) ապրանքների և (կամ) նման աուդիտի շրջանակներում իրականացվող փաստաթղթերի մաքսային փորձաքննությունը չեն հաստատում համապատասխանությունը ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի դրույթներին, այլ միջազգային պայմանագրեր և ակտեր ՝ մաքսային կարգավորման և անդամ պետությունների օրենսդրության բնագավառում, ներառյալ ստուգվող տեղեկատվության հուսալիությունն ու (կամ) ամբողջականությունը և (կամ) չեն վերացնում մաքսային, այլ փաստաթղթերի և այլ փաստաթղթերի ստուգման հիմքերը: (կամ) տեղեկատվություն, մաքսային մարմինը, իր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության հիման վրա, որոշում է ընդունում մաքսային հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվության մեջ փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու մասին ՝ համաձայն ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 112 -րդ հոդվածի:
 18. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգման ավարտից հետո, եթե փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկատվությունը պահանջվում են մաքսային մարմնի կողմից `սույն հոդվածի 4 -րդ և 15 -րդ կետերի համաձայն, կամ պատճառների բացատրություն, փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները չեն կարող ներկայացվել և (կամ) բացակայել, չներկայացվել սույն հոդվածով սահմանված ժամկետներում, մաքսային մարմինը, իր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության հիման վրա, որոշում է կայացնում փոփոխությունների (լրացումների) վերաբերյալ մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությանը `ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 112 -րդ հոդվածի համաձայն:
 19. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգման ավարտից հետո, եթե փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները ներկայացված են սույն հոդվածին համապատասխան, այլ ձևերով մաքսային հսկողության արդյունքները և (կամ) ապրանքների մաքսային փորձաքննությունը և ( կամ) նման աուդիտի շրջանակներում իրականացված փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են ստուգվող տեղեկատվության ճշգրտությունը և (կամ) ամբողջականությունը, մաքսային մարմինը հայտարարատուին տեղեկացնում է մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգման ավարտի մասին: և ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 121-ին կետի համաձայն նախատեսված `մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու համար վերադարձի (փոխհատուցում) հնարավորության մասին:
 20. Մաքսային տուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների վճարման պարտավորության կատարման ապահովման վերադարձը (հաշվանցումը) կատարվում է մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 63-րդ պարբերության, 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի համաձայն: ԵԱՏՄ -ի