մենյու

Համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցելու, կասեցնելու, երկարաձգելու և դադարեցնելու, դրանք անվավեր ճանաչելու և համապատասխանության վկայականների գործողությունը կասեցնելու, երկարացնելու և դադարեցնելու, անվավեր ճանաչելու կարգի մասին:

Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման, կասեցման, երկարաձգման և դադարեցման, անվավերության կանոնները

I. Համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման կարգը

 1. Սույն կանոնները սահմանում են արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման կարգը Ռուսաստանի Դաշնության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, համապատասխանության հայտարարագրերը `ապրանքների մեկ ցուցակում ներառված` համապատասխանության հայտարարագրման, արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրերի պահանջներին: տեխնիկական կանոնակարգեր ԵՏՄ (Մաքսային միություն) և ապրանքների համապատասխանության հայտարարագրեր `ապրանքների մեկ ցուցակում ներառված ապրանքների համապատասխանության պարտադիր հաստատման համար` համապատասխանության հավաստագրերի և համապատասխանության հայտարարագրերի մեկ ձևով (այսուհետ `համապատասխանության հայտարարագրեր) գրանցամատյանում: տրված համապատասխանության սերտիֆիկատներ և համապատասխանության գրանցված հայտարարագրեր (այսուհետ `միասնական գրանցամատյան)` օգտագործելով կառուցվածքային, ձևաչափ -տրամաբանական և այլ տեսակի հսկողության կիրառմամբ համապատասխանության հայտարարագրերի ավտոմատացված էլեկտրոնային գրանցման ծառայություն:
  Սույն կանոնները չեն կիրառվում պետական ​​\ uXNUMXb \ uXNUMXb պաշտպանության հրամանով դաշնային պետական ​​կարիքների համար մատակարարվող ապրանքների (աշխատանքի, ծառայությունների) համապատասխանության հայտարարագրերի, ինչպես նաև ապրանքների (աշխատանքի, ծառայությունների) համար, որոնք օգտագործվում են պետական ​​գաղտնիք կազմող կամ համապատասխան պահպանվող տեղեկատվության պաշտպանության համար: Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ, սահմանափակ մուտքի և ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որի մասին տեղեկատվությունը պետական ​​գաղտնիք է:
 2. Համապատասխանության հռչակագիր ստեղծվում և գրանցվում է մեկ գրանցամատյանում `էլեկտրոնային ձևով` օգտագործելով «Ինտերնետ» տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ցանցը `համապատասխանության հայտարարագրերի ավտոմատացված էլեկտրոնային գրանցման մասնագիտացված ծառայության միջոցով (այսուհետ` համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայություն):
 3. Համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցումն իրականացնում է հավատարմագրման ազգային մարմինը:
  Եթե ​​ԵԱՏՄ օրենքը նախատեսում է, որ համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցումն իրականացվում է բացառապես սերտիֆիկացման մարմինների կողմից, ապա համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցումն իրականացնում են հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինները, որոնք ներառված են համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական գրանցամատյանում: ԵԱՏՄ -ի և որի հավատարմագրման շրջանակը վերաբերում է հայտարարագրված ապրանքներին:
 4. Համապատասխանության հայտարարագիրն ուժի մեջ է մտնում միասնական գրանցամատյանում դրա գրանցման պահից:
 5. Համապատասխանության հայտարարագիր գրանցելիս սույն կանոնների 7 -րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ու տեղեկությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային ձևով `համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության միջոցով և ստորագրվում են որպես իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցված հայտատուի որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությամբ: Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում և ով ընդունել է համապատասխանության հայտարարագիր (այսուհետ `դիմումատու), կամ հայտատուի կողմից լիազորված անձը, և սույն կանոնների 3 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքում` ամրացված սերտիֆիկացման մարմնի լիազորված անձի որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությունը, որը գրանցում է համապատասխանության հայտարարագիրը:
 6. Հավաստագրող մարմնի կողմից համապատասխանության հայտարարագիր գրանցելիս հայտատուն սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում սույն Կանոնների 7 -րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունը հետևյալ եղանակներից մեկով.
  • թղթի վրա (անձամբ դիմումատուի կամ դիմողի կողմից լիազորված անձի կողմից, կամ գրանցված փոստով `կցորդների ցանկով և պահանջվող վերադարձի անդորրագիրով).
  • էլեկտրոնային ձևով `էլեկտրոնային փաստաթղթերի և (կամ) փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատկերների (սկանավորված պատճենների) ստորագրությամբ` ուժեղացված որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությամբ: Թղթի վրա գրանցման համար սույն կանոնների 7 -րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի և տեղեկատվության ներկայացման դեպքում սույն Կանոնների 7 -րդ կետի «բ» - «ե» ենթակետերում նշված փաստաթղթերն ու տեղեկությունները կարող են ներկայացվել որպես պատճեններ վավերացված կնիքը (առկայության դեպքում) և դիմողի ստորագրությունը:
   Սույն կանոնների 7 -րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի և տեղեկատվության սերտիֆիկացման մարմնին ներկայացնելու օրը հավաստագրող մարմնի կողմից համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման հայտի գրանցման օրն է: Երբ այդ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները սերտիֆիկացման մարմնին ուղարկվում են գրանցված փոստով, դրանց ներկայացման օրը սերտիֆիկացման մարմնում փոստը ստանալու օրն է:
 7. Համապատասխանության հայտարարագիր գրանցելու համար հետևյալ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը էլեկտրոնային ձևով, ներառյալ էլեկտրոնային փաստաթղթերը և (կամ) հետևյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատկերները (սկանավորված պատճենները).
  • ա) դիմումատուի ստորագրությամբ համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համար, որը պարունակում է տեղեկատվություն `համաձայն այս համապատասխանության 8 -րդ կետի).
  • բ) իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի `որպես անհատ ձեռնարկատեր պետական ​​գրանցումը հաստատող տեղեկություններ.
  • գ) պայմանագիր արտադրողի հետ (ներառյալ ՝ արտասահմանյան արտադրողի հետ), որը նախատեսում է ԵԱՏՄ մաքսային տարածք կամ Ռուսաստանի Դաշնության տարածք մատակարարվող ապրանքների համապատասխանություն (կախված համապատասխանության հայտարարագրի տեսակից) տեղեկատվություն է տրամադրվում) տեխնիկական կանոնակարգերի (տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին և արտադրանքի `նշված պահանջներին չհամապատասխանելու համար պատասխանատվություն (արտադրողի կողմից լիազորված անձի համար).
  • դ) արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի (տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին կամ կարգավորող փաստաթղթերի պահանջներին, ստանդարտացման փաստաթղթերին (կախված տեղեկատվության ներկայացման համապատասխանության հայտարարագրի տեսակից), ներառյալ `
   • հետազոտության (թեստի) և չափման արձանագրություններ, որոնք նշում են թեստավորման լաբորատորիայի (կենտրոնի) թիվը, ամսաթիվը, անվանումը, իսկ եթե համապատասխանության հայտարարագրի սխեմայով նախատեսված է, հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) անվանումը, որը ներառված է ԵԱՏՄ միասնական գրանցամատյանում համապատասխանության գնահատման մարմինները, հավատարմագրված գրանցամատյանի հավատարմագրման գրանցման եզակի թիվը.
   • կառավարման համակարգի վկայական (համապատասխանության հայտարարագրի սխեմայով նախատեսված դեպքերում), որտեղ նշվում են կառավարման համակարգի սերտիֆիկատ թողարկող կառավարման համակարգի սերտիֆիկատ մարմնի անվանումը, հավատարմագրված անձանց գրանցամատյանում հավատարմագրման գրառման եզակի համարը.
   • արտադրանքի տեսակի ուսումնասիրման վերաբերյալ (համապատասխանության հայտարարագրի սխեմայով նախատեսված դեպքերում) `գրանցման համարը և ամսաթիվը նշելով.
   • հայտատուի ներկայացրած այլ փաստաթղթեր `որպես տեխնիկական կանոնակարգերի (տեխնիկական կանոնակարգերի), կարգավորող փաստաթղթերի, ստանդարտացման փաստաթղթերի (առկայության դեպքում) արտադրանքի համապատասխանության ապացույց:
  • ե) փաստաթղթեր (համաձայնություն սերտիֆիկացման մարմնի հետ (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն) և (կամ) հավատարմագրված անձի նամակ), որը հաստատում է արտադրանքի ներմուծված նմուշների (նմուշների) պահանջվող գումարը) մաքսային հայտարարագրի կամ այլ փաստաթղթերի, որոնք օգտագործվում են որպես մաքսային հայտարարագիր `հետազոտության և փորձարկման համար որպես նմուշ ներմուծվող ապրանքների համար` որպես նմուշներ (նմուշներ) `համապատասխանությունը հաստատելու նպատակով (բացառությամբ ԵԱՏՄ օրենքով և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի) ):
 8. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման դիմումը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները.
  • ա) տեղեկություններ դիմողի մասին, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալներ, ներառյալ սպառողների համար, ներառյալ.
   • իրավաբանական անձի համար `հայտատուի լրիվ անվանումը, իրավաբանական անձի հասցեն և գործունեության վայրի (ների) հասցեն (հասցեները) (եթե նշված վայրը (տեղերը) և հասցեն (հասցեները) տարբեր են), իրավաբանական անձի ղեկավարի (լիազոր ներկայացուցչի) ազգանունը, անունը և հայրանունը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև հարկ վճարողի նույնականացման համարը, հեռախոսահամարը (առկայության դեպքում) և էլ. փոստի հասցեն (առկայության դեպքում).
   • որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված անհատի համար `ազգանուն, անուն և հայրանուն (առկայության դեպքում), գրանցման հասցե` բնակության վայրում (բնակության վայր) և բիզնեսի վայրի (հասցեների) հասցեներ (հասցեներ) (եթե նշված վայրը (վայրերը) և հասցեն (ներ) տարբեր են), ինչպես նաև հարկ վճարողի նույնականացման համարը, հեռախոսահամարը (առկայության դեպքում) և էլ. փոստի հասցեն (առկայության դեպքում).
  • բ) արտադրանքի արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, արտադրանքի արտադրության գործունեության վայրի (երի) հասցեն (հասցեները), այդ թվում `նշելով գլոբալ տեղադրության համարը GLN (Գլոբալ տեղադրության համարը) Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս և ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարածքներից արտադրված արտադրանքի համապատասխանության հայտարարման դեպքում: Գլոբալ տեղադրության համարի GLN- ի (Գլոբալ տեղադրության համարի) մասին տեղեկատվության բացակայության դեպքում նշվում է հետևյալը.
   • տեղեկատվություն գլոբալ տեղադրության համարի GLN (Գլոբալ տեղադրության համար) մասին տեղեկատվության բացակայության մասին;
   • մեկ այլ անհատական ​​նույնացուցիչ, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ռեժիմում որոշել արտադրանքի արտադրության գործունեություն իրականացնող վայրի (վայրերի) հասցեն (հասցեները), այդ նույնացուցիչների ցանկում ներառվածներից, ձևավորված հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից `հայտատուների կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա` հաշվի առնելով համապատասխան նույնացուցիչներ նշանակող գրանցող մարմնի (համակարգի օպերատորի) հետ համաձայնության առկայությունը: Գլոբալ տեղադրության համարի GLN- ի (Գլոբալ տեղադրության համարի) և մեկ այլ անհատական ​​նույնացուցիչի մասին տեղեկատվության բացակայության դեպքում, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով նույնականացնել վայրի (եր) վայրի (եր) հասցեի (հասցեների) հասցեն (հասցեները) սույն ենթակետի չորրորդ պարբերությամբ նախատեսված ապրանքների արտադրություն, նշվում են ազդանշաններով: Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ GLONASS աշխարհագրական (աշխարհակենտրոն) աշխարհագրական (երկայնական, երկայնական) կոորդինատները (արտադրություն, աշխատանքներ կատարելու համար) ապրանքներ;
  • գ) հայտարարագրի օբյեկտի մասին տեղեկատվությունը, որը թույլ է տալիս նույնականացնել այն, ներառյալ ապրանքի մասին տեղեկատվությունը, ներառյալ.
   • արտադրանքի անվանումը և նշանակումը և (կամ) արտադրանքի արտադրողի կողմից նշանակված այլ նշանակումը (առկայության դեպքում).
   • ապրանքի անվանումը (առկայության դեպքում);
   • գլոբալ առևտրի կետի համարը (GTIN) (եթե առկա է, դիմողի ցանկությամբ);
   • ապրանքի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ, որոնք ապահովում են դրա նույնականացումը (ապրանքային նշանը, որը տեղադրված է ապրանքի վրա (փաթեթավորումը), մոդելը, հոդվածը, դասարանը և այլ տեղեկություններ) (առկայության դեպքում).
   • փաստաթղթի (փաստաթղթերի) անվանումը և անվանումը, որոնց համաձայն արտադրանքը արտադրվում է (ստանդարտ, կազմակերպության ստանդարտ, տեխնիկական բնութագրեր կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում).
   • հայտարարագրի օբյեկտի անվանումը (սերիական արտադրություն, խմբաքանակ կամ առանձին ապրանք):
    • Սերիական արտադրության համար կատարվում է «սերիական արտադրություն» գրառումը:
    • Ապրանքների խմբաքանակի համար նշվում են ապրանքների խմբաքանակը նույնացնող առաքման փաստաթղթերի մանրամասները, խմբաքանակի նույնացուցիչը (առկայության դեպքում), խմբաքանակի չափը, ինչպես նաև խմբաքանակի չափման չափման միավորի անվանումը:
    • Մեկ ապրանքի համար `մեկ ապրանքի նույնականացման առաքման փաստաթղթեր, ապրանքի սերիական համարը, ապրանքի միավորի արտադրության ամսաթիվը, ծառայության ժամկետի ավարտի ամսաթիվը (պիտանելիության ժամկետը) կամ արտադրանքի ռեսուրսը (եթե հաստատությունը նման պայմանները նախատեսված են տեխնիկական կանոնակարգերով, կարգավորող փաստաթղթերով և ստանդարտացման փաստաթղթերով) ...
  • դ) արտադրանքի կոդը (ծածկագրերը) `համաձայն ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկի (այսուհետ` TN Արտաքին առեւտրի գործունեություն ԵԱՏՄ) և (կամ) արտադրանքի ծածկագիրը (ծածկագրերը) `համաձայն տնտեսական գործունեության ապրանքների համառուսաստանյան դասակարգչի (այսուհետ` OKPD 2);
  • ե) անվանումը և նշանակումը (կախված համապատասխանության հայտարարագրի տեսակից, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում է).
   • տեխնիկական կանոնակարգեր (տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնց պահանջներին համապատասխանելու համար կատարվել է համապատասխանության մասին հայտարարությունը.
   • ստանդարտացման փաստաթղթեր (դրանց կետերը և բաժինները, եթե փաստաթղթերը չկիրառվեին որպես ամբողջություն), որոնց պահանջներին համապատասխան լինելու համար կատարվել է համապատասխանության հայտարարագիր և որոնք նախատեսված են համապատասխանության հայտարարագրման ենթակա ապրանքների մեկ ցուցակով.
   • նորմատիվ փաստաթղթեր, որոնք նշում են այն բաժինները (կետեր, ենթակետեր), որոնց պահանջներին համապատասխանելու համար կատարվել է համապատասխանության մասին հայտարարությունը, և որոնք նախատեսված են արտադրանքի միասնական ցուցակով, որը ենթակա է համապատասխանության հավաստագրերի տրամադրման համապատասխանության պարտադիր հաստատման: և համապատասխանության հայտարարագրեր միասնական տեսքով. ենթակետեր) կարգավորող փաստաթղթերի `այդ կարգավորիչ փաստաթղթերի` որպես ամբողջություն կիրառման դեպքում.
  • զ) տեղեկատվություն կիրառվող համապատասխանության հայտարարագրի սխեմայի վերաբերյալ.
  • է) մաքսային հայտարարագրի կամ որպես մաքսային հայտարարագիր օգտագործվող այլ փաստաթղթերի գրանցման համարը, որը տրված է հետազոտության և փորձարկման համար որպես նմուշ ներմուծված ապրանքների համար `համապատասխանությունը հաստատելու նպատակով, կամ դրա պատճառների մասին տեղեկատվություն. մաքսային հայտարարագիր կամ որպես մաքսային հայտարարագիր օգտագործվող այլ փաստաթղթեր ՝ ԵԱՏՄ օրենքին համապատասխան, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը չի մշակվել.
  • ը) համապատասխանության հայտարարագրում ներկայացված տեղեկատվությունը `որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն.
   • միջազգային և տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտի անվանումը և անվանումը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում `ազգային (պետական) ստանդարտները, որոնց արդյունքում կամավոր հիմունքներով համապատասխանել են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին (տեխնիկական կանոնները) ապահովված են, կամ բաժինների (պարբերություններ, ենթակետեր) և նման ստանդարտի անվանումը, եթե տեխնիկական կանոնակարգերի (տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը կարող է ապահովվել առանձին բաժինների (պարբերությունների, ենթակետերի) օգտագործմամբ: այս ստանդարտը, և ոչ թե ստանդարտը որպես ամբողջություն (եթե կիրառելի է).
   • այլ ստանդարտների և փաստաթղթերի նշանակում և անվանում (առկայության դեպքում);
   • արտադրանքի պայմաններն ու պահպանման ժամկետը (տեխնիկական կանոնակարգերով, կարգավորող փաստաթղթերով, ստանդարտացման փաստաթղթերով և արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում).
   • ծառայության ժամկետը (պիտանելիության ժամկետը) կամ արտադրանքի կյանքը (տեխնիկական կանոնակարգերով, կարգավորող փաստաթղթերով, ստանդարտացման փաստաթղթերով և արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում);
   • այլ տեղեկություններ, ներառյալ տեղեկատվություն ընտրված նմուշների (նմուշների) արտադրության ամսաթվի վերաբերյալ, որոնք անցել են հետազոտություն (թեստեր) և չափումներ (առկայության դեպքում):
 9. Սույն կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխանության դեպքում համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա է գրանցման: Հավատարմագրման ազգային մարմինը, սույն կանոնների 3 -րդ և 7 -րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվության և փաստաթղթերի միասնական ռեգիստրին ներկայացնելու օրվանից 8 աշխատանքային օրվա ընթացքում, գրանցում է համապատասխանության հայտարարագիրը `դրան տալով գրանցման համար և մուտքագրում տեղեկատվություն համապատասխանության հայտարարագիրը և դրա գրանցումը միասնական գրանցամատյանում:
  Հավաստագրման մարմինը, սույն կանոնների 3 -րդ և 7 -րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերի և տեղեկատվության ներկայացման օրվանից 8 աշխատանքային օրվա ընթացքում, գրանցում է համապատասխանության հայտարարագիր էլեկտրոնային ձևով `համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության միջոցով: Բացառիկ դեպքերում, համապատասխանության հայտարարագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցման համար սահմանված ժամկետները կարող են երկարաձգվել, եթե դրանց պահպանման անհնարինության պատճառը հավատարմագրման բնագավառում դաշնային պետական ​​տեղեկատվական համակարգում տեխնիկական աշխատանքի փաստերն էին, ինչը հանգեցնում էր անհնարինության: սերտիֆիկացման մարմնի կողմից նշված տեղեկատվությունը ներկայացնելու մասին: Այս դեպքում համապատասխանության հայտարարագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցման ժամկետները երկարաձգվում են տեխնիկական աշխատանքների վրա ծախսած ժամանակի համամասնությամբ: Տեխնիկական աշխատանքի վրա ծախսված ժամանակի, ինչպես նաև պլանավորված տեխնիկական աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հրապարակվում է «Ինտերնետ» տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ցանցի հավատարմագրման ազգային մարմնի պաշտոնական կայքում:
 10. Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա չէ գրանցման սերտիֆիկացման մարմնի կողմից, եթե սույն կանոնների 7 -րդ և 8 -րդ կետերում նշված տեղեկությունները և փաստաթղթերը ազգային հավատարմագրման մարմնին ներկայացնելու ամսաթիվը ընկնում է կասեցման, հավատարմագրման շրջանակի կրճատման վրա: համապատասխանում է հավաստագրման մարմնի համապատասխանության հայտարարագրի կամ հավատարմագրման դադարեցման օբյեկտին:
 11. Համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցումը, տեղեկատվության և ներկայացված փաստաթղթերի միասնական գրանցամատյանում մուտքագրումը, ինչպես նաև դրանում պարունակվող տեղեկատվության և տեղեկատվության ձևավորումը կատարվում են փաստաթղթերի գրառումներում ներառված համապատասխանության կառուցվածքային, ձևաչափ-տրամաբանական և այլ տեսակների միջոցով: տեղեկատվության համապատասխանության մասին սույն կանոնների պահանջներին, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը և ԵԱՏՄ իրավունքներին `ուղղված պետական ​​տվյալների և ծառայությունների որակի ապահովմանը:
  Վերոնշյալ կառուցվածքային, ձևաչափ-տրամաբանական և այլ տեսակի վերահսկողության իրականացման ընթացքում գրանցման ծառայությունից օգտվող հայտարարագրերի համապատասխանության ստուգում հավատարմագրված անձանց և դրանց գործունեության արդյունքների համապատասխանության վերաբերյալ դաշնային փաստաթղթերում: հավատարմագրման բնագավառում պետական ​​տեղեկատվական համակարգ, ներառյալ `տրված հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) թեստերի (հետազոտությունների) և չափման արձանագրությունների մասին տեղեկությունները:
 12. Կառուցվածքային, ձևաչափ-տրամաբանական և վերահսկման այլ տեսակների միջոցով տեղեկատվության և գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունը բացահայտելու դեպքում միասնական գրանցամատյան `համապատասխանության հայտարարագրի գրառումում պարունակվող տեղեկատվության և տեղեկատվության պահանջներով, ինչպես նաև սույն կանոնների 14 -րդ կետով նախատեսված համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցելուց մերժելու հիմքերը, համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա չէ գրանցման, իսկ համապատասխանության հայտարարագրի մասին տեղեկատվությունը `միասնական գրանցամատյան մուտքագրման: տեղեկատվությունը փոխանցած լիազորված անձը տեղեկացվում է էլեկտրոնային եղանակով `համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության գործառույթից օգտվելով:
 13. Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա չէ գրանցման, եթե հավատարմագրման ազգային մարմինը տեղեկություն է ստանում հայտատուի մասին տեղեկատվության բացակայության մասին, որը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում սահմանված կարգով գրանցված արտադրողի ծանուցումների գրանցամատյանում, որում լիազորված մարմինները տեղեկատվություն են մուտքագրում `համաձայն ձեռնարկատիրական գործունեության որոշակի տեսակների իրականացման սկզբի և այդ ծանուցումների գրանցման մասին ծանուցումներ ներկայացնելու կանոնների, որոնք հաստատվել են Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 16.07.2009 թ. հուլիսի 584 -ի թիվ 2« ձեռնարկատիրական գործունեության որոշակի տեսակների մեկնարկի մասին ծանուցման կարգը »(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դիմումատուն սկսել է իր գործունեությունն իրականացնել նախքան տիպային գործունեության ներառումը աշխատանքների և ծառայությունների ցանկում` որպես ձեռնարկատիրական գործունեության որոշակի տեսակների մաս, որի իրականացման սկիզբը իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը ներկայացնում է ծանուցում ձևի համաձայն `կետին համապատասխան Ձեռնարկատիրական գործունեության որոշակի տեսակների մեկնարկի մասին ծանուցումներ ներկայացնելու և այդ ծանուցումների հաշվառման կանոնների թիվ 16.07.2009 հավելվածը, որը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 584 թվականի հուլիսի XNUMX -ի N XNUMX որոշմամբ:
 14. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցումից հրաժարվելու հիմքերն են.
  • ա) դիմողի կողմից համապատասխանության հայտարարագրի ձևի սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելը.
  • բ) սույն կանոնների 7 -րդ և 8 -րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերի և տեղեկատվության ներկայացում, ոչ ամբողջությամբ.
  • գ) տեխնիկական կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և ԵԱՏՄ օրենքի բացակայությունը `որոշակի տեսակի արտադրանքի համապատասխանությունը Ռուսաստանի Դաշնության տեխնիկական կանոնակարգի և օրենքի պահանջներին: ԵԱՏՄ -ն հաստատվում է համապատասխանության հայտարարագրի տեսքով.
  • դ) հայտատուի անհամապատասխանությունը, որն ընդունել է համապատասխանության մասին հայտարարությունը տեխնիկական կանոնակարգի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և ԵԱՏՄ օրենքի պահանջներին, որոնք ստեղծում են համապատասխանության հայտարարման օբյեկտի դիմողների շրջանակը (սերիական արտադրություն, խմբաքանակ կամ մեկ ապրանք);
  • ե) համապատասխանության հայտարարագրում և հայտատուի կողմից էլեկտրոնային փաստաթղթերի տեսքով ներկայացված համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման դիմումում `ուժեղացված որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն:
 15. Համապատասխանության գրանցված հայտարարագրում փոփոխություններ կատարելը չի ​​թույլատրվում: Եթե ​​անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել, դիմողը ընդունում է համապատասխանության նոր հայտարարագիր և իրականացնում է դրա գրանցումը `սույն Կանոնների համաձայն:
  Համապատասխանության նոր հայտարարագիր գրանցելիս դիմողը որոշում է դադարեցնել փոխարինվող համապատասխանության հայտարարագիրը: Այս դեպքում «փոխարենը ընդունված» գրառումը կատարվում է միասնական գրանցամատյանում և նշվում են գրանցման համարը և փոխարինման ենթակա համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման ամսաթիվը:
 16. Դիմումատուն ընդունում է համապատասխանության նոր հայտարարագիր և իրականացնում է դրա գրանցումը `առանց սույն Կանոնների 7 -րդ կետի« բ » -« ե »ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերի և տեղեկատվության ներկայացման, հետևյալ դեպքերում.
  • համապատասխանության հայտարարագրի և դրա հավելվածների սխալների (տառասխալների) բացահայտում.
  • անհատ ձեռնարկատեր գրանցված անհատի կազմակերպչական և իրավական ձևի, իրավաբանական անձի հասցեի, գրանցման հասցեի բնակության վայրում (բնակության վայր), բիզնեսի վայրի հասցե (եթե հասցեները տարբերվում են), հեռախոսահամար և (կամ) էլ. փոստի հասցեն հայտատուին.
  • որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված անհատի կազմակերպչական և իրավական ձևի, իրավաբանական անձի հասցեի, գրանցման հասցեի փոփոխություն `ապրանքի արտադրողի նկատմամբ.
  • իրավաբանական անձի անվան, ազգանվան, անվան, հայրանվան (առկայության դեպքում) փոփոխություն.
  • փոխել ծածկագիրը (ներ) ը CN FEA ԵԱՏՄ կամ OKPD 2;
  • արտադրանքի արտադրության գործունեության իրականացման վայրերի հասցեների թվի կրճատում: Դիմողի հեռախոսահամարի և (կամ) էլ. Փոստի հասցեի փոփոխության դեպքում ՝ ԵԱՏՄ TN VED ծածկագիրը (ծածկագրերը) կամ OKPD 2, ինչպես նաև իրավաբանական անձի հասցեի փոփոխության դեպքում որպես ձեռնարկատեր գրանցված անհատի բնակության վայրում (բնակության վայր), դիմողի բիզնես վայրի հասցեն, աշխարհագրական օբյեկտի անվանափոխման, փողոց, հրապարակ անվանափոխման հետ կապված ապրանքների արտադրողի հասցեն: կամ այլ տարածք, տան համարակալման, ինդեքսի փոփոխություն, համապատասխանության հայտարարագրի և (կամ) դրա հավելվածների փոխարինում չի պահանջվում և իրականացվում է դիմողի հայեցողությամբ:
 17. Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համար գանձվում է վճար `« Հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրման մասին »դաշնային օրենքին և դրան համապատասխան ընդունված այլ դեպքերում, կարգով և չափերով:

II. Համապատասխանության հայտարարագրերի գործողության կասեցման, երկարաձգման և դադարեցման, դրանց անվավեր ճանաչման կարգը

 1. Համապատասխանության հայտարարագրի կասեցումը, երկարաձգումը և դադարեցումն իրականացվում է որոշմամբ.
  • դիմումատու;
  • վերահսկիչ (վերահսկիչ) մարմին, որը լիազորված է իրականացնել դաշնային պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) կամ տարածաշրջանային պետական ​​վերահսկողության մի տեսակ (վերահսկողություն), որի շրջանակներում պետական ​​վերահսկողություն (վերահսկողություն) իրականացվում է տեխնիկական կանոնակարգերի և (կամ) պահանջների պահպանման նկատմամբ: «Տեխնիկական կանոնակարգի մասին» դաշնային օրենքին համապատասխան (տեխնիկական կանոնակարգի մասին) դաշնային օրենքին համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելուց առաջ պարտադիր պահանջներ (այսուհետ `պետական ​​վերահսկողության մարմին (վերահսկողություն)).
  • ազգային հավատարմագրման մարմին:
 2. Համապատասխանության հայտարարագիրն անվավեր է ճանաչվում որոշմամբ ՝
  • պետական ​​վերահսկողության մարմին (վերահսկողություն);
  • ազգային հավատարմագրման մարմին:
 3. Եթե ​​դիմումատուն որոշում է կայացնում կասեցնելու, դադարեցնելու կամ վերսկսելու մասին (այն դեպքում, երբ պատճառները վերացնելու փաստերը հաստատվել են, որոնք հիմք են հանդիսացել հայտատուի հայտարարությունը կասեցնելու որոշման համար), համապատասխանության հայտարարագրի վավերականությունը, հայտատուն ներկայացնում է համապատասխան տեղեկատվություն (ծանուցում) ծառայության միջոցով `հավատարմագրման ազգային մարմնին համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման համար` որոշումներ կայացնելու և դրանք գրանցելու համար մեկ գրանցամատյանում: Եթե ​​համապատասխանության հայտարարագիրը, որի վերաբերյալ հայտատուն կայացրել է նշված որոշումը, գրանցված է սերտիֆիկացման մարմնի կողմից, որը լիազորված է համապատասխանության հայտարարագրեր գրանցել սույն Կանոնների 3 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքում, կասեցման ծանուցում, համապատասխանության հայտարարագրի դադարեցումը կամ երկարաձգումը կարող է ուղարկվել նման սերտիֆիկացման մարմնին:
  Հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է ընդունում համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման, երկարաձգման կամ դադարեցման մասին և տեղեկատվությունը մուտքագրում է միասնական գրանցամատյան `հայտարարությունը կասեցնելու, դադարեցնելու կամ երկարաձգելու մասին տեղեկատվության (ծանուցման) ստացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: համապատասխանության. Եթե ​​սերտիֆիկացման մարմնին ծանուցում է ուղարկվում, ապա համապատասխան տեղեկատվությունը մուտքագրվում է նշված ժամկետում:
 4. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինները որոշում են կասեցնում համապատասխանության հայտարարագրի վավերականությունը հետևյալ դեպքերում.
  • ա) արտադրանքի անհամապատասխանության, տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պարտադիր պահանջների վերաբերյալ փաստաթղթերի կամ պարտադիր պահանջների բացահայտում, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի: ";
  • բ) հայտատուի կողմից պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնին տեղեկատվություն չներկայացնելու մասին `նշված որոշմամբ նախատեսված ժամկետներում համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու անհրաժեշտության մասին պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի որոշման կատարման վերաբերյալ. կամ հայտատուի կողմից որոշման ժամկետին համապատասխան համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու անհրաժեշտության մասին որոշումը չկատարելը.
  • գ) պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի պահանջով նյութեր չներկայացնելը `տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվության հուսալիությունը ստուգելու կամ պարտադիր պահանջները, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև մուտքը «Տեխնիկական կանոնակարգի մասին» դաշնային օրենքին համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերի ուժ.
  • դ) հայտատուի կողմից պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի խնդրանքով ապացույցների բացակայությունը, որոնց հիման վրա ընդունվել է համապատասխանության մասին հայտարարությունը:
 5. Համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման համար հիմք հանդիսացած հանգամանքների վերացման դեպքում համապատասխանության հայտարարագիրը երկարաձգվում է պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից `պետական ​​վերահսկողության կողմից հաստատման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ( վերահսկողություն) համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման համար հիմք հանդիսացած հանգամանքների վերացման փաստի մարմին:
 6. Սույն կանոնների 21 -րդ կետով նախատեսված համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման հիմք հանդիսացած հանգամանքները չվերացնելու դեպքում պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության հայտարարագիրը դադարեցնելու մասին:
 7. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինը որոշում է անվավեր ճանաչելու համապատասխանության հայտարարագիրը `բացահայտելու դեպքում.
  • ա) տեխնիկական կանոնակարգերի կամ տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելուց առաջ արտադրանքի անհամապատասխանության հաստատված փաստերը `« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքին համապատասխան.
  • բ) ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն հայտատուի և (կամ) արտադրանքի արտադրողի, դրանց գտնվելու վայրի հասցեների և (կամ) գործունեության իրականացման մասին, ներառյալ հայտարարագրում ապրանքների արտադրության գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը) համապատասխանության;
  • գ) տեղեկատվության և փաստաթղթերի անճշտությունը, որոնք հիմք են հանդիսացել ապրանքների պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հաստատելու համար.
  • դ) համապատասխանության հայտարարագրի անհամապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգման բնագավառում Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ և (կամ) ԵԱՏՄ օրենքով համապատասխանության հայտարարագրերի պահանջներին.
  • ե) համապատասխանության հայտարարագրի ընդունում `խախտելով համապատասխանության պարտադիր հաստատման համար սահմանված ընթացակարգերը.
  • զ) համապատասխանության հայտարարագրի ընդունում այն ​​անձի կողմից, որը չի ընդգրկվում համապատասխանության գնահատման հայտատուների շրջանակում `ըստ ընտրված հայտարարագրման սխեմայի, որը որոշված ​​է տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան:
 8.  Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից սույն կանոնների 21-24-րդ կետերում նշված դեպքերի նույնականացումն իրականացվում է դաշնային պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) կամ տարածաշրջանի տեսակի իրականացման վերահսկողական (վերահսկողական) միջոցառումների ընթացքում: պետական ​​վերահսկողություն (վերահսկողություն), որի շրջանակներում պետական ​​վերահսկողություն (վերահսկողություն) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին և (կամ) պարտադիր պահանջներին համապատասխանելը `մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը` համաձայն «Դաշնային օրենքի» Տեխնիկական կանոնակարգ »:
 9. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման, երկարաձգման և դադարեցման վերաբերյալ որոշումների ընդունումը, դրա անվավեր ճանաչումը կատարվում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: վերահսկողության (վերահսկողության) գործունեության արդյունքների հիման վրա որոշումներ կայացնելը:
 10. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինները, համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու, երկարաձգելու, դադարեցնելու, այն անվավեր ճանաչելու դեպքում, գրանցման ծառայության միջոցով մուտքագրում են գրանցման համարի և գրանցման ամսաթվի մասին տեղեկություններ պարունակող համապատասխանության մասին հայտարարությունների գրանցում: համապատասխանության հայտարարագիրը, համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման, երկարաձգման, դադարեցման, դրա անվավեր ճանաչման որոշման ամսաթիվը և գրանցման համարը, որի մասին դիմողը տեղեկացվում է գրանցված փոստով `ստացման կամ հայտարարագրերի գրանցման ծառայության միջոցով: ավտոմատ ռեժիմում համապատասխանության համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցելիս նշված էլ. փոստի հասցեին:
  Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու, երկարաձգելու, այն դադարեցնելու, այն անվավեր ճանաչելու մասին տեղեկատվությունը պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինների կողմից մուտքագրվում է համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական գրանցման ծառայության միջոցով: գրանցվել նման որոշման օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ...
  Այս դեպքում նման տեղեկատվությունը հավաստվում է պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի այն պաշտոնյայի ուժեղացված որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությամբ, որն իրականացրել է նշված տեղեկատվության մուտքագրումը:
 11. Հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է կասեցնում համապատասխանության մասին հայտարարությունը հետևյալ դեպքերում.
  • ա) միասնական գրանցամատյանում պարունակվող տեղեկատվության և փաստաթղթերի անհամապատասխանությունը համապատասխանության հայտարարագրի մուտքում պարունակվող տեղեկատվության և տեղեկատվության պահանջներին.
  • բ) տեխնիկական կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և ԵԱՏՄ օրենքի բացակայությունը `որոշակի տեսակի արտադրանքի համապատասխանությունը Ռուսաստանի Դաշնության տեխնիկական կանոնակարգի և օրենքի պահանջներին: ԵԱՏՄ -ն հաստատվում է համապատասխանության հայտարարագրի տեսքով.
  • գ) այն դեպքերի բացահայտում, որոնք հանդիսանում են հավատարմագրման ազգային մարմնի `Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից հաստատված գործունեության արդյունքում հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների կողմից տրված փաստաթղթերն անվավեր ճանաչելու որոշման հիմք:
  • դ) փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) ապրանքների հետազոտություն (փորձարկում) և չափումներ, որոնք չեն համապատասխանում ընտրված հայտարարագրման սխեմայով նախատեսված պահանջներին, ներառյալ.
   • չհավատարմագրված անձի կողմից, եթե հայտարարագրման սխեման նախատեսում է հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) հետազոտությունների (թեստերի) և չափումների անցկացում.
   • փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն), որը արտադրողի սեփական փորձարկման լաբորատորիան չէ (կենտրոն), եթե հայտարարագրման սխեման նախատեսում է հետազոտություն (թեստեր) և չափումներ իր իսկ փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոն);
  • ե) փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) հաշվետվության հիման վրա համապատասխանության հայտարարագրերի ընդունում (հետազոտության արձանագրություն (թեստեր) և չափումներ), որոնց հիման վրա նախկինում գրանցվել է համապատասխանության մեկ այլ հայտարարություն (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված է. Ռուսաստանի Դաշնություն `հավատարմագրման ազգային համակարգում տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման մասին), ինչպես նաև ԵԱՏՄ օրենքը);
  • զ) թեստավորման լաբորատորիաներից (կենտրոններից) զեկույցների հիման վրա համապատասխանության հայտարարագրերի ընդունում (հետազոտությունների արձանագրություններ (թեստեր) և չափումներ), որոնք չեն ապահովում ուսումնասիրությունների (թեստերի) և չափումների ամբողջ ծավալի հաստատումը, որոնք անհրաժեշտ են հայտարարության օբյեկտ `տեխնիկական կանոնակարգերի և (կամ) պարտադիր պահանջների հետ, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը` համաձայն «Տեխնիկական կանոնակարգի մասին» դաշնային օրենքի:
 12. Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից սույն կանոնների 28 -րդ կետում նշված դեպքերի նույնականացումն իրականացվում է ՝
  • ա) հավատարմագրված անձանց գործունեության նկատմամբ դաշնային պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) իրականացման հսկողության (վերահսկողության) միջոցառումներ (եթե համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցված է սերտիֆիկացման մարմնի կողմից).
  • բ) զեկույցը թողարկող փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) իրավասությունը հաստատելու ընթացակարգերը (հետազոտության արձանագրություն (թեստեր) և չափումներ), որոնք հիմք են հանդիսացել համապատասխանության հայտարարագրի ընդունման համար.
  • գ) միասնական գրանցամատյանում պարունակվող տեղեկատվության `սույն Կանոնների, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և ԵԱՏՄ օրենքների պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ վերահսկողության կառուցվածքային, ձևաչափ-տրամաբանական և այլ տեսակներ:
 13. Եթե ​​սույն կանոնների 28 -րդ կետով նախատեսված դեպքերը բացահայտվում են սույն կանոնների 29 -րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերով նախատեսված գործունեության ընթացքում, հավատարմագրման ազգային մարմինը մուտքագրում է գրանցման համարի վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող տեղեկատվություն: համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության միջոցով միասնական գրանցամատյանում և համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման ամսաթվին, համապատասխանության հայտարարագրի վավերությունը կասեցնելու որոշման ամսաթվին և գրանցման համարին, որի մասին հայտատուն ընդունել է հայտարարագիրը համապատասխանությունը և սերտիֆիկացման մարմինը, որը գրանցել է համապատասխանության հայտարարագիրը (եթե համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցվել է սերտիֆիկատով), էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացվում են համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության գործառույթների մասին `նշելով համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման հիմքերը, 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ազգային հավատարմագրման մարմնին ներկայացնելու խնդրանքի միաժամանակ ուղարկմամբ րդ `նման տեղեկատվության լրացուցիչ պահանջի ստացման օրվանից` համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման պատճառ հանդիսացած հիմքերով:
 14. Հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության հայտարարագիրն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ հետևյալ դեպքերում.
  • ա) համապատասխանության մասին հայտարարությունն ընդունած դիմողի և (կամ) համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցած սերտիֆիկացման մարմնի (եթե համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցվել է սերտիֆիկացման մարմնի կողմից) լրացուցիչ տեղեկությունների բացակայության հիմքով, համապատասխանության մասին հայտարարություն `սույն կանոնների 30 -րդ կետով նախատեսված ժամկետում.
  • բ) հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից `տրամադրված տեղեկատվության քննարկման արդյունքների հիման վրա նույնականացում, սույն կանոնների 28 -րդ կետով նախատեսված դեպքերի առկայության հաստատում.
  • գ) հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից թեստավորման լաբորատորիայի (կենտրոնի) զեկույցը (հետազոտության արձանագրություն (թեստեր) և չափումներ) անվավեր ճանաչելու մասին որոշման ընդունում, որը հիմք է հանդիսացել համապատասխանության հայտարարագրի ընդունման համար `համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության սահմանած կարգը:
 15. Եթե ​​հավատարմագրման ազգային մարմինը, հիմնվելով տրամադրված տեղեկատվության քննարկման արդյունքների վրա, պարզում է, որ սույն կանոնների 28 -րդ կետով նախատեսված դեպքեր չկան, ապա հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է համապատասխանության հայտարարագիրը երկարաձգել օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: հավատարմագրման ազգային մարմինը հաստատում է այն փաստը, որ այն հանգամանքները, որոնք պատճառ են դարձել համապատասխանության հայտարարագրի վավերականության կասեցման համար:
 16. Սույն կանոնների 29 -րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված գործունեության արդյունքների հիման վրա համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու կամ երկարացնելու, հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշումը կատարվում է ընթացակարգին համապատասխան նախատեսված է «Հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրման մասին» դաշնային օրենքի 27 -րդ հոդվածով ՝ վերահսկողության (վերահսկողության) գործունեության արդյունքներով որոշումներ կայացնելու համար նախատեսված ժամկետում:
 17. Սույն կանոնների 29 -րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված գործունեության արդյունքների հիման վրա համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու կամ երկարացնելու, հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշումը կատարվում է ընթացակարգին համապատասխան նախատեսված է «Հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրման մասին» դաշնային օրենքի 24 -րդ հոդվածով ՝ հավատարմագրված անձի իրավասությունը հաստատելու ընթացակարգի արդյունքների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար նախատեսված ժամկետում:
 18. Եթե ​​սույն Կանոնների 28-րդ կետով նախատեսված դեպքերը բացահայտվում են սույն Կանոնների 29-րդ կետի «գ» ենթակետով նախատեսված գործունեության ընթացքում, ապա հավատարմագրման ազգային մարմինը մուտքագրում է գրանցման համարի և գրանցման ամսաթվի վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող տեղեկատվություն: համապատասխանության հայտարարագրերի համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության միասնական գրանցամատյանում, համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու որոշման ամսաթիվը և գրանցման համարը, որի մասին համապատասխանության հայտարարագիրը ընդունած հայտատուն և հայտարարագիրը գրանցող սերտիֆիկացման մարմինը համապատասխանության մասին (եթե համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցվել է սերտիֆիկացման մարմնի կողմից) էլեկտրոնային ձևով տեղեկացվում են համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման ծառայության գործառույթների վրա `համապատասխանության հայտարարագրի վավերականության կասեցման հիմքերի նշումով:
  Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու մասին որոշումը `նշելով գրանցման համարի և համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման ամսաթվի, համապատասխանության հայտարարագիրը կասեցնելու որոշման ամսաթվի և գրանցման համարի, ինչպես նաև Համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման հիմքերը ավտոմատ կերպով տեղեկացվում են միջգերատեսչական էլեկտրոնային փոխազդեցության, պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինների միասնական համակարգի միջոցով `այս տեղեկատվության քննարկումն ապահովելու և վարքագծի վերաբերյալ սահմանված կարգով որոշում ընդունելու համար: վերահսկողության (վերահսկողության) միջոցառումների կամ համապատասխանության հայտարարագրի երկարաձգման մասին:
 19. Համապատասխանության հայտարարագրի վավերությունը համարվում է կասեցված, վերսկսված, դադարեցված `համապատասխան տեղեկատվությունը միասնական գրանցամատյան մուտքագրելու օրվանից:
 20. Համապատասխանության հայտարարագիրը համարվում է անվավեր դրա գրանցման օրվանից:
 21. Գնորդներին, ներառյալ սպառողներին, համապատասխանության հայտարարագրի կասեցման, նորացման, դադարեցման, դրանց անվավեր ճանաչման մասին տեղեկացվում է հայտատուի կողմից:

Համապատասխանության վկայականների կասեցման, երկարաձգման և գործողության դադարեցման, անվավերության կանոններ

 Համապատասխանության վկայագրի գործողության կասեցումը, երկարաձգումը և դադարեցումը, դրա անվավեր ճանաչումն իրականացվում է որոշմամբ.

  • ա) սերտիֆիկացման մարմինը (բացառությամբ համապատասխանության սերտիֆիկատի անվավեր ճանաչման).
  • բ) վերահսկողության (վերահսկողության) մարմին, որը լիազորված է իրականացնել դաշնային պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) կամ տարածաշրջանային պետական ​​վերահսկողության մի տեսակ (վերահսկողություն), որի շրջանակներում պետական ​​վերահսկողություն (վերահսկողություն) իրականացվում է տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ կանոնակարգեր և (կամ) պարտադիր պահանջներ, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի (այսուհետ` պետական ​​վերահսկողության մարմին (վերահսկողություն)).
  • գ) հավատարմագրման ազգային մարմինը:
 1. Հավաստագրման մարմինը որոշում է կայացնում կասեցնելու համապատասխանության վկայագրի գործողությունը հետևյալ դեպքերում.
  • ա) արտադրանքի անհամապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պարտադիր պահանջներին կամ պարտադիր պահանջներին, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի.
  • բ) սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների առկայությունը (այսուհետ `տեսչական հսկողություն).
  • գ) ապրանքների նախագծման (բաղադրության) կամ դրանց արտադրության (արտադրության) տեխնոլոգիայի փոփոխությունները, որոնք կարող են ազդել անվտանգության ցուցիչների վրա, հաստատված դրա սերտիֆիկացման ընթացքում, եթե հայտատուն, նախքան այդպիսի ապրանքների շրջանառության մեջ թողնելը, այդ մասին չի տեղեկացրել ապրանքի սերտիֆիկացման մարմինը դրա մասին գրավոր թողարկում համապատասխանության վկայական ապրանքներ ՝ կատարված նման փոփոխությունները հաստատող փաստաթղթերի կցումով (նախագծային փաստաթղթեր, գծագրեր, ճշգրտում).
  • դ) հայտատուի հայտարարությունը `համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցնելու անհրաժեշտության դեպքում` արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին անհամապատասխանության կամ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան կիրառվող պարտադիր պահանջների դեպքում «Տեխնիկական կանոնակարգի մասին» դաշնային օրենքին համապատասխան կանոնակարգեր.
  • ե) հայտատուն չունի կառավարման համակարգի համապատասխանության հավաստագիր (սերտիֆիկացման սխեմայով նախատեսված դեպքերում).
  • զ) պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի, հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշում ստանալը `համապատասխանության վկայագրի գործողությունը կասեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:
 2. Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեցման որոշումը ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը թողարկած ապրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ համաձայնեցված ուղղիչ միջոցառումների մշակման և իրականացման ժամանակահատվածի համար ընդունվում է, եթե ուղղիչ միջոցներ ձեռնարկելով, հայտատուն կարողանա վերացնել հայտնաբերված անհամապատասխանությունները և հաստատել արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պարտադիր պահանջներին կամ պարտադիր պահանջներին, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի:
 3. Եթե ​​հայտատուն վերացրել է հայտնաբերված անհամապատասխանությունները և հաստատել արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պարտադիր պահանջներին, կամ «Տեխնիկական կանոնակարգի մասին» դաշնային օրենքին համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելուց առաջ պարտադիր պահանջներին, դիմողը ձեռնարկում է ուղղիչ միջոցներ, սերտիֆիկացման մարմինը, որը տվել է համապատասխանության սերտիֆիկատը, որոշում է կայացնում համապատասխանության վկայագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին:
 4. Համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրած սերտիֆիկացման մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության վկայականը դադարեցնելու մասին հետևյալ դեպքերում.
  • ա) հայտատուի կողմից բացահայտված անհամապատասխանությունները և դրանց պատճառները վերացնելու անհնարինությունը.
  • բ) հայտատուի կողմից տեսչական հսկողություն իրականացնելուց հրաժարվելը.
  • գ) հայտատուի և (կամ) արտադրողի կազմակերպության լուծարումը կամ արտադրանքի սերիական արտադրությունից դուրս գալը հայտատուի նախաձեռնությամբ.
  • դ) պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի, հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշում ստանալը `համապատասխանության սերտիֆիկատը դադարեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:
 5. Եթե ​​սերտիֆիկացման մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության վկայագրի գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու կամ նորացնելու մասին, ապա հավաստագրող մարմինը համապատասխան տեղեկատվությունը (ծանուցումը) մուտքագրում է համապատասխանության վկայականների և համապատասխանության գրանցված հայտարարագրերի գրանցամատյան (այսուհետ `միասնական գրանցում) էլեկտրոնային ձևով ՝ օգտագործելով «Ինտերնետ» տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ցանցը:
  Սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված դեպքում, հավատարմագրման ազգային մարմինը տեղեկատվության ստացման (ծանուցման) օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկատվություն է մուտքագրում միասնական գրանցամատյանում համապատասխանության վկայականի կասեցման, դադարեցման կամ նորացման մասին: համապատասխանության վկայականի կասեցման մասին:
 6. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինները որոշում են կասեցնում համապատասխանության վկայագրի գործողությունը հետևյալ դեպքերում.
  • ա) արտադրանքի անհամապատասխանության, տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պարտադիր պահանջների վերաբերյալ փաստաթղթերի կամ պարտադիր պահանջների բացահայտում, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի: ";
  • բ) սերտիֆիկացման մարմնի կողմից պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնին տեղեկատվություն չներկայացնելու մասին համապատասխան որոշման կատարման անհրաժեշտության մասին որոշման կատարման վերաբերյալ `նման որոշմամբ նախատեսված ժամկետներում (պայմանով, որ սերտիֆիկացման մարմինը հաստատում է նման որոշման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը սահմանված կարգով), կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի սերտիֆիկատը վավերականությունը կասեցնելու անհրաժեշտության մասին որոշման սերտիֆիկացման մարմնի կողմից նման որոշմամբ սահմանված ժամկետում.
  • գ) արտադրողի (վաճառողի, օտարերկրյա արտադրողի գործառույթներն իրականացնող անձի) կողմից `պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի պահանջով, արտադրանքի կողմից սահմանված պահանջներին անհամապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաստիությունը ստուգելու համար նյութերի ձախողում: տեխնիկական կանոնակարգերով կամ պարտադիր պահանջներով, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի.
  • դ) արտադրողի (վաճառողի, օտարերկրյա արտադրողի գործառույթներն իրականացնող անձի) և (կամ) սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ապացուցողական նյութերի պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի պահանջով, որի հիման վրա համապատասխանության վկայականը թողարկված.
 7. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի որոշմամբ համապատասխանության սերտիֆիկատի կասեցման համար հիմք հանդիսացած հանգամանքների վերացման դեպքում համապատասխանության վկայականի վավերականությունը երկարաձգվում է պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից:
 8. Սույն կանոնների 7 -րդ կետով նախատեսված համապատասխանության վկայագրի գործողությունը կասեցնելու հիմք հանդիսացած հանգամանքները չվերացնելու դեպքում պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինը որոշում է կայացնում դադարեցնել համապատասխանության վկայագրի գործողությունը:
 9. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության վկայականը անվավեր ճանաչելու մասին `բացահայտելու դեպքում.
  • ա) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պարտադիր պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության կամ տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելուց առաջ կիրառվող պարտադիր պահանջները `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի.
  • բ) հայտատուի և (կամ) արտադրանքի արտադրողի մասին ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն, նրանց գտնվելու վայրի հասցեները և (կամ) գործունեության իրականացումն, այդ թվում `սերտիֆիկատներում արտադրանքի արտադրության գործունեության վայրը (վայրերը) համապատասխանության;
  • գ) տեղեկատվության և փաստաթղթերի անճշտությունը, որոնք հիմք են հանդիսացել ապրանքների պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հաստատելու համար.
  • դ) համապատասխանության վկայականի անհամապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգման և (կամ) ԵԱՏՄ օրենսդրության բնագավառում Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու պահանջներին.
  • ե) համապատասխանության սերտիֆիկատի տրամադրում `խախտելով համապատասխանության պարտադիր հաստատման սահմանված ընթացակարգերը.
  • զ) սերտիֆիկացման մարմնի կողմից համապատասխանության վկայականի տրամադրում այն ​​անձին, ով ընտրված սերտիֆիկացման սխեմայով չի ընդգրկվում դիմորդների շրջանակում:
 10. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից սույն կանոնների 7-10-րդ կետերում նշված դեպքերի նույնականացումն իրականացվում է դաշնային պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) կամ տարածաշրջանի տեսակի իրականացման վերահսկողական (վերահսկողական) միջոցառումների ընթացքում: պետական ​​վերահսկողություն (վերահսկողություն), որի շրջանակներում պետական ​​վերահսկողություն (վերահսկողություն) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին և (կամ) պարտադիր պահանջներին համապատասխանելը `մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը` համաձայն «Դաշնային օրենքի» Տեխնիկական կանոնակարգ »:
 11. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից համապատասխանության սերտիֆիկատի կասեցման, երկարաձգման և գործողության դադարեցման, դրա անվավեր ճանաչման վերաբերյալ որոշումների ընդունումը կատարվում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: վերահսկողության (վերահսկողության) գործունեության արդյունքների հիման վրա որոշումներ կայացնելը:
 12. Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինները միասնական գրանցամատյանում մուտքագրում են համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը դադարեցնելու կամ այն ​​դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին տեղեկատվություն այն տրամադրող սերտիֆիկացման մարմնին կամ վավերությունը կասեցնելու, դադարեցնելու կամ երկարաձգելու որոշում կայացնելու մասին: համապատասխանության սերտիֆիկատը, անվավեր ճանաչել այն, որի մասին դիմողին և համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրող սերտիֆիկացման մարմնին ավտոմատ ռեժիմով հավատարմագրման ոլորտում դաշնային պետական ​​տեղեկատվական համակարգի կողմից ուղարկված ծանուցում ուղարկվում է այն էլ. համապատասխանության վկայականի մասին տեղեկատվության մուտքագրումը միասնական գրանցամատյանում:
  Նշված տեղեկատվության մուտքագրումը միասնական գրանցամատյանում իրականացվում է կառուցվածքային, ձևաչափա-տրամաբանական և այլ տեսակի վերահսկողության միջոցով համապատասխան որոշման ընդունման օրվանից `դրանց ստուգման արդյունքների հիման վրա: Նշված ժամանակահատվածը հաշվարկվում է, ի թիվս այլոց, հավատարմագրման ոլորտում դաշնային պետական ​​տեղեկատվական համակարգում տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու փաստի առկայության կամ բացակայության հիման վրա, ինչը ենթադրում է նշված տեղեկատվությունը մեկ գրանցամատյանում մուտքագրելու անհնարինություն: համապատասխան որոշման ամսաթիվը և դրա համար նախատեսված ժամկետում:
  Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմնի կողմից ուղղությունների վերաբերյալ տեղեկատվության միասնական գրանցամատյան մուտքագրելու մասին տեղեկատվությունը `համապատասխանության վկայագրի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու անհրաժեշտության կամ վավերությունը կասեցնելու, դադարեցնելու կամ երկարաձգելու որոշման մասին: համապատասխանության սերտիֆիկատը, անվավեր է այն հավաստվում է պետական ​​\ uXNUMXb \ uXNUMXb մարմնի վերահսկողության (վերահսկողության) պաշտոնատար անձի կողմից բարձրացված որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությամբ, որն իրականացրել է նշված տեղեկատվության ներդրումը:
 13. Հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է կասեցնում համապատասխանության վկայագրի գործողությունը հետևյալ դեպքերում.
  • ա) միասնական գրանցամատյանում պարունակվող տեղեկատվության և փաստաթղթերի անհամապատասխանությունը սերտիֆիկացման մարմնի կողմից տրված համապատասխանության վկայագրի գրանցման մեջ պարունակվող տեղեկատվության և փաստաթղթերի պահանջներին.
  • բ) տեխնիկական կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և ԵԱՏՄ օրենքի բացակայությունը `որոշակի տեսակի արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգման և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պահանջներին: ԵԱՏՄ -ն հաստատվում է սերտիֆիկացման տեսքով.
  • գ) այն դեպքերի բացահայտում, որոնք հանդիսանում են հավատարմագրման ազգային մարմնի `Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից հաստատված գործունեության արդյունքում հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների կողմից տրված փաստաթղթերն անվավեր ճանաչելու որոշման հիմք:
  • դ) փորձարկման լաբորատորիաներից (կենտրոններից) զեկույցների հիման վրա համապատասխանության վկայականի տրամադրում (կիրարկում) (հետազոտությունների արձանագրություններ (թեստեր) և չափումներ), որոնք չեն ապահովում ուսումնասիրությունների (թեստերի) և գնահատման համար անհրաժեշտ չափումների հաստատում: սերտիֆիկացման օբյեկտի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին և (կամ) պարտադիր պահանջներին, որոնք պետք է կիրառվեն մինչև տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը `համաձայն« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի.
  • ե) փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) հաշվետվության հիման վրա համապատասխանության վկայականի տրամադրում (կատարում) (հետազոտության արձանագրություն (թեստեր) և չափումներ), որոնց հիման վրա նախկինում տրվել է համապատասխանության մեկ այլ վկայական (բացառությամբ նախատեսված դեպքերի) ազգային հավատարմագրման տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև ԵԱՏՄ օրենքով).
  • զ) փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) հաշվետվության հիման վրա համապատասխանության հավաստագրի (հետազոտության (փորձարկումների) և չափումների) հաշվետվության հիման վրա `անվավեր ճանաչված հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշմամբ` կառավարության կողմից սահմանված կարգով Ռուսաստանի Դաշնություն, կամ տրված է տարածաշրջանից դուրս փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) կողմից իր հավատարմագրումը, որը որոշվել է հավատարմագրման շրջանակի հավատարմագրման, ընդլայնման, կրճատման կամ թարմացման ընթացքում.
  • է) հավատարմագրման մարմնի կողմից հավատարմագրման մարմնի համապատասխանության հավաստագրի (կատարումը) հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրման կասեցման ժամանակահատվածում.
  • ը) հավատարմագրման մարմնի կողմից հավատարմագրման շրջանակից դուրս հավատարմագրման, հավաստագրման շրջանակի ընդլայնման, կրճատման կամ թարմացման ընթացքում հավատարմագրման համապատասխանության վկայագրի տրամադրում (գրանցում).
  • թ) ԵԱՏՄ (Մաքսային միություն) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վկայականի տրամադրում (գրանցում) `սերտիֆիկացման մարմնի կողմից, որը չի ներառված ԵԱՏՄ համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական գրանցամատյանում, կամ զեկույցի հիման վրա փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն) (հետազոտության արձանագրություն (թեստեր) և չափումներ), որոնք ներառված չեն ԵԱՏՄ համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական գրանցամատյանում.
  • ժ) ստուգման հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ տեղեկատվության միասնական գրանցամատյանում սահմանված ժամկետում, եթե տեխնիկական կանոնակարգերով, պարտադիր հավաստագրման սխեմայով, նախատեսված է ստուգման հսկողությունը:
 14. Հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության վկայականի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում `« Տեխնիկական կանոնակարգի մասին »դաշնային օրենքի 2.1 -րդ հոդվածի 25 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ:
 15. Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից սույն կանոնների 14 -րդ և 15 -րդ պարբերություններում նշված դեպքերի նույնականացումն իրականացվում է.
  • ա) հավատարմագրված անձանց գործունեության նկատմամբ դաշնային պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) իրականացման հսկողության (վերահսկողության) միջոցառումներ.
  • բ) թեստավորման հաշվետվությունը թողարկող փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) իրավասությունը հաստատելու ընթացակարգերը, որը հիմք է հանդիսացել համապատասխանության սերտիֆիկատի տրամադրման համար, և (կամ) սերտիֆիկացման մարմինը, որը տրամադրել (տվել է) համապատասխանության վկայականը.
  • գ) միասնական գրանցամատյանում պարունակվող տեղեկատվության `սույն Կանոնների, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և ԵԱՏՄ օրենքների պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ կառուցվածքային, ձևաչափա-տրամաբանական և այլ տեսակի վերահսկողություն` ուղղված պետության որակի ապահովմանը: տվյալներ և ծառայություններ:
 16. Հավատարմագրման ազգային մարմինը մուտքագրում է միասնական գրանցամատյան `համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցնելու որոշման վերաբերյալ, որի մասին դիմողին և համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրած սերտիֆիկացման մարմնին ուղարկվում է դաշնային պետական ​​տեղեկատվական համակարգի կողմից ստեղծված ծանուցում: էլ.փոստի հասցեին ավտոմատ ռեժիմով հավատարմագրման դաշտ, որը նշվում է միասնական գրանցամատյանում համապատասխանության սերտիֆիկատի մասին տեղեկատվություն մուտքագրելիս `նշելով համապատասխանության սերտիֆիկատը կասեցնելու և հավատարմագրման ազգային մարմին ներկայացնելու հիմքերը` օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: լրացուցիչ տեղեկատվության պահանջի ստացում `այն հիմքերով, որոնք առաջացրել են համապատասխանության սերտիֆիկատի կասեցումը:
 17. Հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխանության սերտիֆիկատն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ հետևյալ դեպքերում.
  • ա) դիմողի և (կամ) համապատասխանության սերտիֆիկատ տված սերտիֆիկացման մարմնի կողմից սույն կանոնների 17 -րդ կետով նախատեսված ժամկետներում նշված տեղեկատվությունը չտրամադրելը.
  • բ) հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից `տրամադրված տեղեկատվության քննարկման արդյունքների հիման վրա նույնականացում, սույն կանոնների 14 -րդ կետով նախատեսված դեպքերի առկայության հաստատում.
  • գ) հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից թեստավորման լաբորատորիայի (կենտրոնի) զեկույցը (հետազոտության արձանագրություն (թեստեր) և չափումներ) անվավեր ճանաչելու մասին որոշման ընդունում, որը հիմք է հանդիսացել համապատասխանության վկայականի տրամադրման (տրամադրման) համար `համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության սահմանած կարգով.
  • դ) սերտիֆիկացման մարմնի չկատարումը հավատարմագրման ազգային մարմնի `որպես հավատարմագրված անձի գործունեության արդյունքները անվավեր ճանաչելու որոշմանը.
  • ե) համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրած սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման դադարեցում, եթե վերահսկողության (վերահսկողության) միջոցառման ընթացքում «Ազգային հավատարմագրման մասին» դաշնային օրենքի 8 -րդ հոդվածի 1 -ին մասի 22 -րդ կետում նշված փաստերը. հաստատվում է հավատարմագրման համակարգ »:
 18. Եթե ​​հավատարմագրման ազգային մարմինը, տրամադրված տեղեկատվության քննարկման արդյունքների հիման վրա, բացահայտում է, որ սույն կանոնների 14 -րդ կետով նախատեսված դեպքեր չկան, հավատարմագրման ազգային մարմինը որոշում է թարմացնել համապատասխանության վկայականը:
 19. Սույն կանոնների 16 -րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված միջոցառումների արդյունքների հիման վրա հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշումը համապատասխանության սերտիֆիկատը կասեցնելու, նորացնելու, դադարեցնելու մասին, կատարվում է ընթացակարգին համապատասխան նախատեսված է «Հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրման մասին» դաշնային օրենքի 27 -րդ հոդվածով ՝ վերահսկողության (վերահսկողության) գործունեության արդյունքներով որոշումներ կայացնելու համար նախատեսված ժամկետում:
 20. Սույն կանոնների 16 -րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված միջոցառումների արդյունքների հիման վրա հավատարմագրման ազգային մարմնի որոշումը համապատասխանության սերտիֆիկատը կասեցնելու, երկարաձգելու, դադարեցնելու մասին, կատարվում է համաձայն «Հավատարմագրման ազգային համակարգում հավատարմագրման մասին» դաշնային օրենքի 24 -րդ հոդվածով նախատեսված ընթացակարգը ՝ հավատարմագրված անձի իրավասությունը հաստատելու ընթացակարգի արդյունքների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար նախատեսված ժամկետում:
 21. Համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեցման, երկարաձգման, դադարեցման, սույն կանոնների 16 -րդ կետի «գ» ենթակետով նախատեսված միջոցառումների արդյունքների հիման վրա այն կայացնում է ղեկավարը (լիազորված անձը): ազգային հավատարմագրման մարմինը `հավատարմագրման մարմնի պաշտոնատար անձի հիմնավորված ներկայացման հիման վրա, որը ներկայացվել է սույն կանոնների 3, 14 և 15 -րդ կետերով նախատեսված դեպքերը հայտնաբերելուց հետո 18 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 22. Հավատարմագրման ազգային մարմինը միասնական գրանցամատյանում մուտքագրում է տեղեկատվություն դադարեցման, համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը երկարաձգելու, այն անվավեր ճանաչելու մասին որոշման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին հայտատուն և սերտիֆիկացման մարմինը համապատասխանության սերտիֆիկատ ուղարկվում է ավտոմատ ռեժիմում հավատարմագրման ոլորտում դաշնային պետական ​​տեղեկատվական համակարգի ստեղծած ծանուցում ՝ միասնական գրանցամատյանում համապատասխանության վկայագրի մասին տեղեկատվություն մուտքագրելիս նշված էլեկտրոնային հասցեին:
  Պետական ​​վերահսկողության (վերահսկողության) մարմինները տեղեկացված են հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու, նորացնելու և այն անվավեր ճանաչվելու մասին (ինքնաբերաբար միջգերատեսչական էլեկտրոնային փոխազդեցության միասնական համակարգի միջոցով) .
 23. Համապատասխանության վկայագրի գործողությունը համարվում է կասեցված, նորացված, դադարեցված `համապատասխան տեղեկատվությունը միասնական գրանցամատյան մուտքագրելու օրվանից:
 24. Համապատասխանության վկայականը համարվում է անվավեր `միասնական գրանցամատյանում համապատասխանության սերտիֆիկատի մասին տեղեկատվությունը մուտքագրելու օրվանից:
 25. Գնորդներին, ներառյալ սպառողներին, համապատասխանության սերտիֆիկատի կասեցման, նորացման, դադարեցման և դրա անվավերության մասին տեղեկացնելը տրամադրում է հայտատուն:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...